Ny strategi skal bidra til bærekraftig matproduksjon i Europa

Europakommisjonen har lansert den nye strategien for bærekraftige matsystemer. Strategien har fått navnet “Farm to Fork”, eller “Fra jord til bord” på norsk.

Av: Sara Wilsgaard | Publisert: 3. juni 2020

Onsdag 20. mai lanserte Europakommisjonen en ny strategi som skal bidra til et rettferdig, sunt og miljøvennlig matsystem. Strategien Farm to Fork beskrives som kjernen i European Green Deal, som beskriver hvordan man skal gjøre Europa til det første klimanøytrale kontinentet innen 2050.

Matsystemer utgjør nærmere 30 prosent av verdens klimagassutslipp og er derfor en viktig bærebjelke for å nå ovennevnte målsetting. Matavfall og matsvinn henger også sammen med gjenvinning av næringsstoffer og resirkulerte råvarer, fôrproduksjon, matvaresikkerhet, biodiversitet, bioøkonomi, avfallshåndtering og fornybar energi.

Europakommisjonen foreslår ambisiøse EU-handlinger og forpliktelser, i form av en aksjonsplan på 27 punkter, for å stoppe tap av biologisk mangfold, både i Europa og resten av verden. Farm to Fork- eller Fra jord til bord-strategien er også sentral i Kommisjonens agenda for å oppnå FNs bærekraftsmål.

Mer økologisk jordbruksarealer

Strategien har fastsatt en målsetting om å øke økologisk jordbruksarealer til 25 prosent. Europakommisjonen ønsker drastiske kutt i bruk av plantevernmidler og gjødsel. Bruken av kjemikalier i landbruket skal halveres innen 2030. Kommisjonen vil foreslå følgende konkrete mål: Redusere bruk av pesticider med 50 prosent, redusere bruk av mineralgjødsel med 20 prosent og reduksjon av salg av antimikrobielle midler for husdyr og akvakultur med 50 prosent. I tillegg skal det innføres merkeordninger for at forbrukerne skal lettere kunne velge sunn og bærekraftig matprodukter.


Mindre matsvinn og matavfall

Strategien fremhever også at reduksjon i matsvinn og matavfall er nøkkelen for å oppnå bærekraft. Her refereres det til FNs bærekraftsmål om å halvere andelen matavfall innen 2030. Kommisjonen påpeker blant annet at misforståelse og misbruk av datomerking (“best før” og “siste forbruksdato”) leder til matsvinn. Kommisjonen vil videre undersøke tap av mat på produksjonsstadiet, samt se på muligheter for å unngå dette.

Ved å ta i bruk nye målemetoder og data som forventes å foreligge i 2022 vil det også bli foreslått juridisk forpliktende målsettinger redusert matavfall i hele EU.


Ønsker nye krav til matemballasje

Matemballasje spiller en nøkkelrolle i et bærekraftig matsystem. Europakommisjonen vil revidere lovgivningen om matkontaktmaterialer for å forbedre matsikkerheten og folkehelsen med tanke på å redusere bruken av farlige kjemikalier. Kommisjonen ønsker å støtte bruken av innovative og bærekraftige emballasjeløsninger ved bruk av miljøvennlige, gjenbrukbare og resirkulerbare materialer, samt bidra til reduksjon av matavfall. Regelverk for merking av utløpsdato vil også revideres.

Kommisjonen tar også til orde for et eget undervisningsprogram med sikte på å øke skoleelevers forståelse av behovet for sunn og bærekraftig mat.

EUs landbrukspolitikk og EØS; muligheter for innspill

Landbruk er ikke en del av EØS-avtalen. Derimot er EUs politikk og regelverk for mattrygghet, veterinære-lovgivning og matmerking en del av EØS.

Strategien skal nå behandles i EUs ministerråd og i Europaparlamentet. Deretter vil Kommisjonen utarbeide konsekvensanalyser for alle forslagene og frem forslag til lovtekster. I denne perioden er Kommisjonen åpen for innspill fra norske myndigheter. Kommisjonen vil også invitere til innspill fra bedrifter, organisasjoner og andre aktører via Kommisjonens hjemmeside.

Vanligvis tar forhandlinger og vedtak av EU-rettsakter ca to år. Deretter vil rettsaktene bli tatt inn i EØS-avtalen og innført i norsk lov.

--> LES HELE STRATEGIEN MED AKSJONSPLANEN HER

Hva er the European Green Deal?

I løpet av 2020 legger EU-kommisjonen frem en rekke miljøreguleringer og handlingsplaner for å redusere utslipp av klimagasser og bidra til mer sirkulær økonomi.

Relaterte artikler

Se flere nyheter