Nye EU-mål for byggsektoren

Nye tiltak i EU skal redusere klimagassutslippene og øke bruken av trevirke, biobaserte produkter og resirkulerte råvarer.

Av: Cecilie Lind | Publisert: 9. november 2020

Renoveringsbølge

EU's planlagte renoveringsbølge for byggsektoren skal kutte klimagassutslipp, digitalisere sektoren og innføre nye mål for resirkulering av byggematerialer. Til sammen skal tiltakene redusere klimagassutslipp fra byggsektoren med 55 prosent innen 2030.

Bærekraftig byggsektor

EU-kommisjonen vil ha bærekraftige løsninger og byggematerialer, inkludert trevirke og biobaserte materialer, naturbaserte løsninger og resirkulerte materialer med utgangspunkt i en omfattende livsløpsanalysetilnærming. En slik tilnærming skal adressere bærekraftsprestasjonene til byggematerialer i byggevareforordningen som er på høring i disse dager. Innen 2023 skal det utvikles et veikart frem til 2050 for å redusere klimautslippene fra bygg i et livsløpsperspektiv.

Innen 2024 skal kommisjonen revidere materialgjenvinningsmålene for bygg- og rivningsavfall. Kommisjonen vil iverksette tiltak for styrke ombruks- og gjenvinningsplattformer og som understøtter et velfungerende indre marked for resirkulerte råvarer.

Arbeidet med mål for materialgjenvinning i byggsektoren skal fullføres innen 2024 – som betyr at Kommisjonen er åpen for innspill og gode forslag.

I tillegg vil Kommisjonen utvikle egne kriterier for «grønne offentlige innkjøp» for offentlige bygg innen utgangen av 2021.

Kommisjonen varsler også revidering av direktivene om energieffektivisering og energibruk i 2021.

100 utslippsfrie og smarte byområder

Et eget nytt «partnerskap» - det vil si en arena for alle involverte aktører innen bransjen, «Built4People» skal opprettes for å definere relevante innholdet i forskningsprogrammet Horisont Europa. Allerede i dag foreligger det Horisont Europa-utlysninger om å finansiere 100 utslippsfrie smarte byområder i Europa.

Taksonomien - igjen

Sist, men ikke minst, inngår byggsektoren i EUs nye flaggskipprosjekt; taksonomi, hvor finansiering av bærekraftige, smarte, nullutslippsbygg – eller energipositive bygg, vil oppnå billigere finansiering enn konvensjonelle bygg.

Hør mer på Brusselseminaret

26/11 arrangerer Avfall Norge det årlige Brusselseminaret, hvor du bl.a. for høre mer om de nye sektorkravene og taksonomien.

As Europe seeks to overcome the COVID-19 crisis, renovation offers a unique opportunity to rethink, redesign and modernise our buildings to make them fit for a greener and digital society and sustain economic recovery.

Kilde: "A Renovation Wave for Europe - greening our buildings, creating jobs, improving lives"

Kontakt oss

Cecilie Lind

Administrerende direktør
Avfall Norge
Ansvar: Administrerende direktør
Telefon:  90110116