Nye kriterier for avfallshåndtering i EUs taksonomi

Vil at avfallsaktører skal drive mest mulig bærekraftig.

Av: Stine Thorp | Publisert: 6. april 2022

I mars kom den EU-utnevnte tekniske ekspertgruppen med en oppdatert versjon av de tekniske screening-kriteriene for de ulike økonomiske aktivitetene som omfattes av EUs taksonomi. Et helt kapittel er dedikert til avfall og avfallshåndtering, og beskriver hva som skal til for at aktører som driver med dette skal oppfylle bærekraftskriteriene. Se kapittelet vedlagt nederst i artikkelen (s. 625-675).

I slutten av mars publiserte også EUs nettverk for bærekraftig finans sine forslag til taksonomi-utvidelser som støtter EUs overgang til å bli en bærekraftig økonomi. Ekspertgruppen gjorde dette på oppfordring fra EU-kommisjonen, som ønsket innspill på mulige utvidelser av klassifiseringssystemet.

Vil dele næringslivets miljøavtrykk i rødt, oransje og grønt

EU-kommisjonen har tidligere understreket at taksonomien omfatter økonomiske aktiviteter som er både grønne og bærekraftige, men at aktiviteter som ikke er grønne kan være bærekraftige likevel. Ekspertgruppen anbefaler derfor at EUs taksonomi utvides slik at økonomiske aktiviteter klassifiseres i et trafikklys-system, så dette spennet kommer frem. Da unngås mistolkninger der økonomiske aktiviteter enten oppfattes som grønne og bærekraftige, eller tvert imot, og dermed svært skadelige for miljøet.

Her er forslaget til klassifisering:

  • Grønn (stort bidrag): Aktiviteter som i stor grad bidrar til EUs bærekraftighet.
  • Oransje (midt på treet): Aktiviteter som befinner seg et sted midt imellom. De har potensial til å bli grønnere, og kan kvalifisere for investeringer som bidrar til dette.
  • Rød (klart skadelig): Aktiviteter som ikke kan bli mer bærekraftige, og hvor avvikling er nødvendig; eller aktiviteter som kan bli mer bærekraftige, og der rask endring trengs.
  • Lavt miljøavtrykk: Aktiviteter som ikke påvirker miljøet i betydelig grad, og ikke bør klassifiseres som grønn, oransje eller rød.

Hva er EUs taksonomi?

EUs taksonomi er et klassifiseringssystem laget ifm. EUs grønne giv. Dette er en handlingsplan som skal sørge for at EU når målet om å være et nullutslippsområde i 2050.

Forordningen omfatter krav om offentliggjøring av om økonomiske aktiviteter er bærekraftige i henhold til definerte miljømål og definerte krav for økonomiske sektorer og underliggende aktiviteter.

Enkelt sagt er dette et klassifiseringssystem som skal brukes til å definere hvor grønn og bærekraftig en økonomisk aktivitet er.

For at en aktivitet kan klassifiseres som bærekraftig må den:

A - Bidra vesentlig til minst ett av seks miljømål:

1. Begrensning av klimaendringer
2. Klimatilpasning
3. Bærekraftig bruk og beskyttelse av vann- og havressurser
4. Omstilling til en sirkulærøkonomi
5. Forebygging og bekjempelse av forurensing
6. Beskyttelse og gjenopprettelse av biologisk mangfold og økosystemer

B - Ikke vil være til skade for noen av de andre miljømålene

C - Oppfylle minimumsvilkår for sosiale rettigheter

Formålet med EUs taksonomi er å skape fart i omstillingen av Europas økonomi, og øke investeringene til økonomiske aktiviteter som bidrar til det grønne skiftet i Europa.

Se kriteriene for avfall og avfallsbehandling i kapittel 11 i rapporten under (s. 625-675).

Relaterte artikler

Se flere nyheter