Nye kriterier til taksonomien lagt frem

Europakommisjonens ekspertgruppe for bærekraftig finans publiserte 3. august utkast til nye kriterier til EUs taksonomi. En rekke aktiviteter i bransjen er foreslått omfattet.

Av: Sara Wilsgaard | Publisert: 6. september 2021

Omstilling til en sirkulærøkonomi, avfallsforebygging og gjenvinning

Rapporten fra ekspertgruppen omhandler utkast til kriterier for økonomiske aktiviteters bidrag til de fire siste av de seks miljømålene i taksonomiforordningen. De fire målene som det nå er utarbeidet forslag til kriterier for er:

 • Bærekraftig bruk og beskyttelse av vann- og marine ressurser.
 • Omstilling til en sirkulærøkonomi, avfallsforebygging og gjenvinning.
 • Forebygging og kontroll av forurensning.
 • Beskyttelse av artsmangfold og sunne økosystemer.

Høring til 23. september

Kapittel 13 i Annexet omhandler forslag til hvilke økonomiske aktiviteter i avfall- og gjenvinningsbransjen som skal omfattes av taksonomien. Utkastet er på høring til 24. september og Avfall Norge går nå gjennom forslaget med henblikk på høringen og veien videre.

Ekspertgruppen vil legge frem sine endelige anbefalinger til kommisjonen i november i år. Kommisjonen vil deretter sende et forslag til en rettsakt med kriterier for de fire miljømålene på ny høring. Rettsakten er ventet vedtatt første halvår 2022 og reglene skal gjelde fra 1. januar 2023 i følge regjeringen.no.

Foreløpige vurderinger

En foreløpig gjennomgang av kriteriene viser at ekspertgruppen har lagt vekt på utfasing av farlig avfall og avgiftning av kretsløpene. De opprettholder også fokuset på krav om separat innsamling og diskuterer blant annet forholdet til såkalt co-mingled waste. Avfallsforbrenning av ikke-farlig avfall er ikke direkte omfattet, mens forberedelser til ombruk er foreslått omfattet.

Se faktaboksen under for en oversikt over de økonomiske aktivitetene som er foreslått omfattet.

Hva vil taksonomien omfatte?

Følgende økonomiske aktiviteter i avfall- og gjenvinningsbransjen er foreslått omfattet av taksonomien:

 1. Collection and transport of non-hazardous and hazardous waste
 2. Separate collection and transport of hazardous waste
 3. Treatment of hazardous waste as a means for pollution prevention and control
 4. Treatment of hazardous waste as a means for material recovery
 5. Recovery of bio-waste by anaerobic digestion and/or composting
 6. Remediation of legally non-conforming landfills and abandoned or illegal waste dumps
 7. Depollution and dismantling of end-of-life products for material recovery
 8. Sorting and material recovery of non-hazardous waste
 9. Preparation for re-use of end-of-life products and components they are made of having become waste

Kontakt oss

Cecilie Lind

Administrerende direktør
Avfall Norge
Ansvar: Administrerende direktør
Telefon:  90110116

Kåre Fostervold

Rådgiver næringspolitikk og fag
Ansvar: Næringspolitikk, pressekontakt, energigjenvinning
Telefon:  48168041

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter