Nye rapporteringspunkter i KOSTRA

Avfall Norge har gjennom flere år organisert et prosjekt med formål å foreslå endringer og forbedringer i KOSTRA for avfall. Nå blir noen av forslagene implementert fra 2021

Av: Håkon Bratland | Publisert: 7. mai 2020

Avfall Norge er sammen med blant annet Miljødirektoratet og Klima- og Miljødepartementet med i arbeidsgruppen for KOSTRA/VAR statistikken (Kommune-Stat-Rapportering) . Arbeidsgruppen jobber med kontinuerlig vurdering og forbedringer i den offisielle statistikken innen vann, avløp og renovasjon på vegne av Statistisk Sentralbyrå.

Innenfor avfallsfeltet har det lenge vært ønsker om både utvidelser og forbedringer av den statistikken og Avfall Norge har gjennom flere år organisert et prosjekt med nettopp det formål å foreslå endringer og forbedringer til statistikken. I siste møte ble det lagt fram forslag til endringer i statikken for avfall der formålet er å legge til rette for utvidet rapportering til EU. Samtlige forslag er basert på en rapport fra Avfall Norge der denne utvidelsene og forlagene som ble fremmet.

Forslagene som ble fremmet både av Statistisk Sentralbyrå og Miljødirektoratet og var fokusert rundt 3 konkret forslag:

  • skille mellom avfall hentet på renovasjonsruter og det som blir levert på gjenvinningsstasjoner
  • Skille næringsavfall og husholdningsavfall på gjenvinningsstasjoner
  • Skille ut gips, dekk/gummi og forurenset masse fra «annet avfall» i rapporteringsskjemaet for gjenvinningsstasjoner

Slik som forslaget foreligger skal skillene som innføres mellom husholdningsavfall og næringsavfall gjøres for hver fraksjon, slik at det blir et mye tydeligere bilde på opprinnelsen til avfallet som samles inn. Like viktig er det forslitte skille mellom husholdning- og næringsavfall per fraksjon som er foreslått, sammen med de fraksjonene som nå skilles fra «annet» kategorien bidrar dette til en mye mer detaljert statistikk.

Rapport om forslag til forbedringer av avfallsstatistikken 2019

Avfall Norge har gjennomført et prosjekt for å kunne gi innspill til norske myndigheter og Statistisk Sentralbyrå (SSB) om behov for å utvikle norsk avfallsstatistikk. Prosjektet har kartlagt utfordringer ved dagens system for rapportering og utarbeidelse av statistikk. Videre har prosjektet vurdert behov for å gjøre endringer og utarbeidet konkrete forslag som fremlegges i rapporten.

Kontakt oss

Håkon Bratland

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Innsamling, sortering og materialgjenvinning
Telefon:  97578502

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter