Obligatorisk kildesortering gir nye jobber

Miljødirektoratet foreslår krav om utsortering av mat- og plastavfall både for husholdninger og næringslivet. Dette vil gi ny verdiskapning i den norske avfalls- og gjenvinningsbransjen. Utsortering av matavfall fra husholdninger kan alene skape 440 nye arbeidsplasser i følge beregninger fra Avfall Norge.
Av: Sara Wilsgaard | Publisert: 25. januar 2017

25. januar foreslo Miljødirektoratet et nytt krav rettet både mot kommuner og virksomheter om å kildesortere mat- og plastavfall, og levere dette til materialgjenvinning. Forslaget svarer på oppdraget fra Klima- og miljødepartementet i 2015 om å vurdere virkemidler for øke utsortering og vil bidra til å nå Norges forpliktelse om 50 prosent materialgjenvinning innen 2020.

- Vi er positive til dette forslaget. Et slikt tiltak er nødvendig for å oppnå en ressurseffektiv, sirkulær økonomi. Plast- og matavfall er verdifulle ressurser som bør utnyttes bedre, sier Nancy Strand, administrerende direktør i Avfall Norge.

Kildesortering i dag

I dag har 70 prosent av Norges befolkning tilbud om kildesortering for matavfall, mens nær 90 prosent har sorteringstilbud for plast. Husholdningene står derimot for kun 20 prosent av de totale avfallsmengdene i Norge. Det største potensialet for materialgjenvinning ligger derfor i næringslivet, som tidligere ikke har vært underlagt krav om kildesortering av hverken plastemballasje eller matavfall.

- En rekke bedrifter har allerede velfungerende og gode løsninger for kildesortering av avfall som andre kan lære av. Et pålegg om å inkludere de øvrige næringsaktørene vil gi betydelig økt ressursutnyttelse, men vil også kreve oppfølging, fortsetter Strand.

Der matavfall oppstår er det beste å sende dette til biologisk behandling. Dette er for eksempel produksjon av biogass, biogjødsel og kompost, som erstatter ikke-fornybare råvarer som torv og olje, samt resirkulerer fosfor. For plastemballasje er miljøgevinsten også stor. For hvert kilo plast som materialgjenvinnes, spares to kilo råolje.

Grønn konkurransekraft

Basert på tall fra en verdiskapningsstudie utført i 2016 kan økt utsortering av matavfall fra husholdningene alene skape 440 nye jobber. I tillegg kommer verdiskapning fra utsortering av plast- og matavfall fra næringslivet. Verdiskaping og bærekraftig ressursutnyttelse er sentrale mål i regjeringens bioøkonomistrategi fra 2016.

Det er også stort nasjonalt energipotensiale ved å utnytte alle tilgjengelige avfallsressurser. En nyere potensialvurdering «Biogass20» viser at det er 10-12 TWh biogass å hente i norske avfallsressurser, noe som tilsvarer 20 prosent av dagens drivstofforbruk på vei.

- Anbefalingen fra Miljødirektoratet vil bety en stor omstilling for mange aktører i vår bransje. Men vi mener dette er en riktig beslutning som vil bety bedre utnyttelse av avfall som fremtidens råvare. I tillegg vil vi få ytterligere vekst, verdiskaping og arbeidsplasser i vår sektor som allerede er i sterk utvikling, avslutter Strand.