Oversikt over krisetiltak

Det er innført en rekke økonomiske krisetiltak de siste ukene. Avfall Norge gir deg her en oversikt over de viktigste tiltakene for branjen og lenker til sider der du kan finne mer informasjon.

Av: Cecilie Lind | Publisert: 31. mars 2020

Midler til CCS-prosjektene

31. mars ble det enighet i Stortinget om at de to pågående pilotprosjektene på i regi av Fortum og Norcem skal forseres samt at CCS skal utredes for Bergen, Trondheim og Stavanger. Det er også enighet om at en investeringsbeslutning om støtte til karbonfangst ved Norcem og Fortum skal tas allerede i statsbudsjettet til høsten.

Dette er det formelle stortingsvedtaket av 31.3. "Stortinget ber regjeringen fremskynde en investeringsbeslutning for karbonfangst og -lagring og presentere denne senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2020 i forbindelse med statsbudsjettet 2021, samt sette i gang utredning av karbonfangst for forbrenningsanleggene i Bergen, Trondheim og Stavanger."

Garanti- og låneordninger til næringslivet

To statlige låne- og garantiordninger for å bedre likviditeten i bedriftene ble opprettet 27. mars. I garantiordningen for banklån til små og mellomstore bedrifter garanterer staten for 90 pst. av lånene innenfor en samlet garantiramme på 50 mrd. kroner. Gjennomsnittlig tap anslås til 20 pst. og tilhørende tapsavsetning er på 10 mrd. kroner. Ordningen er godkjent av ESA og trer i kraft fredag 27. mars. Samtidig fastsetter departementet utfyllende regler for ordningen i forskrift.

Den andre ordningen, Statens obligasjonsfond, er også gitt en ramme på inntil 50 mrd. kroner. Ordningen er rettet mot større norske selskap. Folketrygdfondet skal forvalte fondet etter et mandat for forvaltningen som vil tre i kraft 27. mars, slik at investeringene kan starte.

I foreløpig versjon av Stortingsproposisjon 67 S som ble lagt frem 27/3-20, heter det: "Mange bedrifter i Norge er større enn de som omfattes av garantiordningen for banklån til små og mellomstore bedrifter, uten at de har tilgang på finansiering i obligasjonsmarkedet. Regjeringen jobber nå med en utvidelse av hvilke bedrifter som kan få lån under ordningen. En utvidelse fastsettes i forskrift, og må godkjennes av ESA før den kan settes i verk. Regjeringen jobber for at dette skal kunne være på plass i løpet av neste uke." Nest uke innebærer i praksis trolig fredag 3/4-20.

Dette er tråd med Avfall Norges innspill av 25/3-20 om at låneordningen for SMB'er også må gjøres gjeldene for de store, konkurranseutsatte aktørene i bransjen, fordi disse nettopp faller mellom de to omtalte ordningene.


Tiltak særlig rettet mot oppstarts- og vekstbedrifter

I foreløpig versjon av Stortingsproposisjon 67 S foreslår regjeringen flere tiltak særskilt rettet mot bedrifter i en vekstfase og bedrifter med forsknings- og innovasjonsaktivitet. Forslagene er ikke formelt vedtatt, dette forventes å skje fredag 3. april.

Forslagene omfatter tilskudd på 3,1 mrd. kroner. Dette omfatter:

  • 2,5 mrd. kroner til innovasjons- og etablerertilskudd
  • 300 mill. kroner til rentestøtteordningen under Innovasjon Norge
  • 50 mill. kroner til en ny tilskuddordning for private innovasjons- og gründermiljøer
  • 250 mill. kroner til Forskningsrådet for å bidra til å opprettholde FoUaktiviteter i næringslivet.

I tillegg foreslås rammen for innovasjonslån økt med 1,6 mrd. kroner og tilhørende tapsavsetning økt med 720 mill. kroner. Det foreslås også 1 mrd. kroner i økt kapital til Investinor.

Til sammen vil disse tiltakene lette likviditetsutfordringene for gründere, vekstbedrifter og innovasjonsmiljøer, og bidra til at innovasjons- og utviklingsprosjekter kan gjennomføres til tross for økonomiske utfordringer som følge av virusutbruddet.

Gjennom innovasjonslån delfinansierer Innovasjon Norge investeringsprosjekter som bidrar til nyetableringer, nyskaping, omstilling, internasjonalisering og utvikling. I tillegg til å øke rammen for innovasjonslån foreslås det å øke tapsavsetningen slik at Innovasjon Norge kan ta noe høyere risiko.

Innovasjonstilskuddet støtter utviklingsprosjekter som vil kunne skape ny aktivitet i små og mellomstore bedrifter og slik bidra til å hindre unødvendige permitteringer. Ordningen skal stimulere til at utviklingsprosjekter kan gjennomføres til tross for resultatsvikt og likviditetsutfordringer.

Etablerertilskuddet foreslås også økt, slik at støtte kan gis til flere oppstartsbedrifter og at maksimal støtte bedriftene kan motta økes fra 0,7 mill. kroner til 1,5 mill. kroner. Rentestøttefond gir bedrifter betalingslettelse gjennom utsatt rente- og avdragsbetalinger for eksisterende eller nye innovasjonslån og distriktsrettede risikolån.

Den nye tilskuddsordningen for private innovasjonsmiljøer skal bidra til at disse viktige miljøene fortsatt kan gi et tilbud til oppstartsbedrifter og gründere. I tillegg til forslagene i denne proposisjonen har Innovasjon Norge selv iverksatt en rekke strakstiltak for å bedre situasjonen for oppstarts- og vekstbedrifter. Dette gjelder blant annet nedsatt rente på både løpende og nye lån, forenklede prosesser for søknader om avdragsutsettelse, større bidrag til finansiering enn normalt og lavere krav til sikkerhet enn normalt.

Du finner mer informasjon om de nye ordningene hos bl.a. Innovasjon Norge og Forskningsrådet.


Midler til grønn skipsfart

31. mars ble det enighet i Stortinget om 200 MNOK til utvikling av nullutslippsbåter. Avfall Norge vil jobbe for at dette også omfatter uttesting av biogass på skip.

Dette er det formelle stortingsvedtaket av 31.3. Stortinget ber regjeringen som en oppfølging av strategien for grønn skipsfart doble rammen for oppfølging av handlingsplanen for grønn skipsfart med 100 mill. kroner, og legge til et finansieringsprogram for nærskipsflåten senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2020.


Tiltak under Skattetaten

Forskuddskatt

Fristen for innbetaling av andre termin for forskuddsskatt for selskaper, inklusiv overskuddsandelen av finansskatt, utsettes fra 15. april til 1. september 2020.

Arbeidsgiveravgift

Fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift 2. termin utsettes fra 15. mai til 15. august 2020.

Det er foreslått en reduksjon i arbeidsgiveravgiften på 4 prosentpoeng i mai og juni. Forslaget er ikke formelt vedtatt. Et forslag til redusert arbeidsgiveravgift vil legges frem i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2020.

Merverdiavgift

Fristen for innbetaling av merverdiavgift for 1. termin 14. april er utsatt til 10. juni. Det er ikke nødvendig å søke om utsatt frist.

Tilbakeføring av underskudd

Selskaper får en midlertidig mulighet til å tilbakeføre inntil 30 millioner kroner av selskaps­underskudd i 2020 mot beskattet overskudd de to foregående årene. Skatteverdien av underskudd i 2020 vil bli utbetalt til bedriftene ved skatteoppgjøret i 2021.

Dette vil bli gjennomført slik at skatteverdien av underskudd i 2020 som faller innenfor vilkårene, vil bli utbetalt til bedriftene ved skatteoppgjøret i 2021. Beregningen og utbetalingen vil skje automatisk.

For mer informasjon, se Skattetaten sine sider.


Tiltak under NAV

Sykefravær

Stortinget har nå vedtatt at arbeidsgivere kun skal betale sykelønn for de tre første dagene med korona-relatert sykefravær. Nye regler gjelder fra 16. mars.

Alle som må være borte fra arbeid på grunn av Covid-19, eller mistanke om slik sykdom, kan ha rett til sykepenger. Det er anledning til å bruke egenmelding i 16 dager for ikke å belaste helsevesenet unødvendig. Fra og med 17.dag kreves det sykmelding. Alle pasienter blir nå oppfordret til å kontakte legen på telefon – uavhengig av hva det gjelder. Under pandemien er det ikke lenger krav til personlig oppmøte for å få sykmelding.

Omsorgspenger

Stortinget har nå vedtatt å redusere arbeidsgiverperioden for omsorgspenger til 3 dager. Det er også vedtatt å doble antall dager. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Du finner mer informasjon om omsorgspenger her.

Permitteringer

Arbeidsgiverperioden (dagene da arbeidsgiver betaler full lønn til den permitterte) er redusert fra 15 til 2 dager. Dette gjelder fra 20. mars. Det betyr at arbeidsgivere som allerede har betalt to eller flere dager med lønnsplikt før 20. mars, slipper flere dager med lønnsplikt. Staten tar over betalingsansvaret fra og med 20. mars. Les mer om endringene i permitterings- og dagpengeregelverket.

De ansatte skal normalt ha varsel om permittering senest 14 dager før permitteringen trer i kraft. Ved uforutsette hendelser er fristen normalt to dager.

Du kan lese mer om permitteringer hos Nav og Arbeidstilsynet

Refusjonskrav

Med den midlertidige forskriften som kom med stortingsvedtaket 20. mars, er fristen for refusjonskrav forlenget fra tre til ni måneder etter den måneden lønnen ble utbetalt. Dette gjelder sykepenger, pleiepenger og omsorgspenger. Foreldrepenger er ikke omfattet av den midlertidige forskriften. NAV jobber nå med å lage en ny refusjonsordning. De er ber også arbeidsgiver fortsette å betale ut sykepenger hele arbeidsgiverperioden inntil ny beskjed kommer.

Kontakt oss

Cecilie Lind

Administrerende direktør
Avfall Norge
Ansvar: Administrerende direktør
Telefon:  90110116

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter