Lukk søk

Pliktig registrering i Enhetsregisteret

Fra 1. januar har alle transportører og avfallsaktører plikt om registrering i Enhetsregisteret.
Publisert: 12. januar 2016 | Fagområde: Farlig avfall

Klima- og miljødepartementet har fastsatt en forskrift om registrering av avfallsaktører i Enhetsregisteret, samt plikt til journalføring for avfallsmeglere og avfallsforhandlere som handler eller megler farlig avfall.

Dette oppfyller kravet i EUs rammedirektiv for avfall om at forurensingsmyndighetene skal ha oversikt over foretak som samler inn, transporterer eller handler/megler farlig avfall. ESA har tidligere påpekt at Norge ikke oppfyller dette kravet. 

Den nye forskriften er norske forurensingsmyndigheters forsøk på å etablere en slik oversikt. En samlet avfallsbransje påpekte imidlertid i høringsrunden høsten 2015 at forslaget til forskrift ikke var tilstrekkelig i forhold til å fylle kravene i EUs rammedirektiv. Avfall Norge uttalte da:
 
Ordningen vil ikke bidra til økt kontroll med avfallet eller sikre miljøriktig behandling og rapportering. Som Norsk Industri og KS Bedrift Avfall påpeker i sine høringsinnspill vil ikke dette bidra til gode tilsynsmuligheter med foretakene. De norske utenlandskregistrerte foretakene som megler eller forhandler avfall vil i liten grad kunne underlegges tilsyn fra norske myndigheter.
 
Avfall Norges fullstendige høringsinnspill kan du lese her. 
 
Nyhetsmeldingen fra Miljødirektoratet kan du lese her.
 
Den nye forskriften finner du på Lovdata