Produktforskriften undervurderer biogassens klimanytte

En ny rapport fra Avfall Norge/Carbon Limits viser at norskprodusert biogass oppfyller EUs bærekraftskriterier - og mer til.
Av: Avfall Norge | Publisert: 11. september 2017

En ny rapport konkluderer at klimanytten for norskprodusert biogass er svært høy - og kan bli enda høyere.

Rapporten fra Avfall Norge/Carbon Limits beregner klimanytten etter EUs bærekraftskriterier. Det er for eksempel et krav fra EU at bærekraftig produksjon skal ha 35 prosent mindre klimagassutslipp enn en fossil leveranse. Rapporten fant imidlertid at fire av fem av anleggene i studien oppnådde 90 prosent mindre klimagassutslipp sammenlignet med fossile kilde. I snitt hadde anleggene 87 prosent mindre utslipp.

Dersom man legger til grunn reelle klimaeffekter utover EUs rammeverk, viser rapporten derimot at nettoutslippene fra norsk biogass er negative, men at disse ikke kommer frem i metodikken som beskrives i EU, og som er implementert i Norge via Produktforskriften.
Avfall Norge/Carbon Limits (2017): Bærekraft og klimagassreduksjoner for norskprodusert biogass

Får ikke uttelling for karbonlagring

Selv om norsk biogass skårer svært godt etter EUs bærekraftskriterer, viser rapporten at ikke alle kriteriene er tilpasset biogassproduksjon. 

Avfalls- og gjenvinningsbransjen produserer biogass fra matavfall og annet organisk avfall.

I produksjonen av fornybar biogass, oppstår både karbondioksid (CO2) og biogjødsel. Når biogjødsel brukes i landbruket, fører det til at karbon fra matavfall lagres i jordsmonnet - en slags naturlig karbonlagring. I tillegg erstatter biogjødsel det som kalles mineralgjødsel eller kunstgjødsel, som består av blant annet fosfor som tas ut gjennom gruvedrift. 

Norge implementerer EUs bærekraftskriterier gjennom Produktforskriften. Den tar ikke med klimanytten fra biogjødsel i sin beregning, selv om det er et naturlig resultat av biogassproduksjon. Derimot dersom grønn CO2 blir benyttet til å erstatte fossil CO2 i for eksempel industri eller veksthus, vil dette bli godskrevet klimanytten til biogass. 

Det innebærer at betydelige gevinster av biogassproduksjon ikke blir regnet inn i blant annet offentlige anbud som benytter seg av Produktforskiften som sjekkliste.

- Dette dokumenterer at norsk biogassproduksjon er svært bærekraftig og gir et betydelig bidrag til det grønne skiftet. Nå håper vi at landets innkjøpere av transport leser rapporten og i større grad etterspør de svært positive miljøegenskapene i biogass i sine anskaffelser, sier Jens Måge, fagrådgiver i Avfall Norge. 


Kan bli enda bedre

Rapporten foreslår også flere tiltak for hvordan biogassproduksjon kan forbedre klimanytten ytterligere. Relevansen av disse varierer fra anlegg til anlegg, men omfatter blant annet overgang til fossilfri transport av råstoff (matavfall) og biogass, optimalisert energibruk og reduksjon av fakling og metanutslipp.

Rapporten presenteres på Bioseminaret 28.-29. september

Carbon Limits vil legge frem resultater og metode på Bioseminaret i Bergen 28.-29. september. Det er fortsatt noen ledige plasser. 

Program og påmelding

EUs bærekraftskriterer

EUs Bærekraftskriterier skal fremme bærekraftig produksjon av biodrivstoff og flytende biobrensel. I Norge er disse implementert via Produktforskriften. Bærekraftskriteriene består av to deler:

  • Krav om reduksjon i klimagassutslipp

Det må dokumenteres at biodrivstoffet gjennom livsløpet reduserer de totale klimagassutslippene med minst 35 prosent, sammenliknet med utslippene fra bensin og diesel. Fra 1. januar 2018 øker kravet til 50 prosent. Nye produksjonsanlegg for biodrivstoff, må oppfylle et krav om 60 prosent reduksjon i klimagassutslippene. EU kommisjonen har foreslått å skjerpe kravet ytterligere etter 2020.

  • Arealkrav

Arealkravene skal sikre at råstoffet til biodrivstoffet ikke er dyrket på arealer som har høy biodiversitet eller et høyt karboninnhold. Man må altså kunne dokumentere, ved hjelp av flyfoto eller data fra offisielle databaser, at man for eksempel ikke har hogget regnskog eller drenert myr for å skaffe areal til råstoffproduksjonen.

Biodrivstoff som er produsert av avfall eller rester fra produksjonsprosesser trenger ikke oppfylle arealkriteriene, men må oppfylle kravet til reduksjon av klimagasser.

(via Miljødirektoratet)

Miljø og verdiskapning

Kjøretøy som går på biogass gir svært lave lokale luftutslipp, samtidig som det løser et avfallsproblem.

Avfall Norge har tidligere dokumentert at biogass basert på lokale ressurser gir høy lokal verdiskaping. Det er en viktig del av satsingen på et grønnere Norge. 

Fortsatt nysgjerrig? Les mer om biogass

Kontakt oss

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Bioavfall, tekstiler, biologisk behandling
Telefon:  92292262