Lukk søk

Regjeringen endrer avfallsdefinisjonene i Forurensningsloven

Forslaget som er lagt fram for Stortinget presiserer også for første gang at avfallshierarkiet er styrende for avfallspolitikken.
Av: Cecile Lind | Publisert: 18. april 2016

Forslagene til endringer i avfallsdefinisjoner og andre sentrale  begreper i avfallslovgivningen er gjort for å bringe norsk avfallsterminologi nærmere EU-rettslig begrepsbruk i avfallsrammedirektivet. 

Les forslagene til regjeringen her.

Forslagene var på høring høsten 2013 (les mer). 
I §2 nr 4 foreslås presisert at EUs avfallshierarki omsider blir lovfestet i Norge. Dette kan være et viktig grunnlag for videre politikkutforming på avfallsområdet framover.

Avfallsdefinisjonen bringes nærmere rammedirektivet i §27, også ved at biprodukter og betingelser for når avfall opphører å være avfall, defineres. Regjeringen definerer gjenvinning (nytt) og opprettholder bruken av begrepet som et samlebegrep på materialgjenvinning og energiutnyttelse (mv.).

Ulempen med dette, som Avfall Norge har pekt på, er at vi må leve med at begrepene "gjenvinning", "gjenvinnbar" og "gjenvinningsprosent" etter loven betyr summen av materialgjenvinning og energiutnyttelse, mens det på folkemunne og i markedsføringssammenheng ofte oppfattes som "materialgjenvinning". (Les høringssvar fra Avfall Norge)

Regjeringen skriver at definisjonen av gjenvinning også innebærer at energiutnyttelse som tilfredsstiller EUs krav til energigjenvinning (såkalt R1-formel) blir ansett som gjenvinning. Det kan bety at den særnorske måten å anse andelen som blir energiutnyttet som gjenvunnet, vil opphøre. Dette kan bety at forskriftene som stiller krav om gjenvinning (eks drikkevareemballasje) må differensiere på materialgjenvinning og øvrig gjenvinning.