Regjeringens klimaplan 2021-2030 er lansert

Klimaplanen ble lansert fredag 8. januar. Planen varsler blant annet økning i CO2-avgiften, flere muligheter for bio og nye krav i transportsektoren.

Av: Kåre Fostervold | Publisert: 11. januar 2021

Økende CO2-pris

Hovedvirkemiddelet i regjeringens klimaplan, er å gradvis øke avgiften på ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser til ca kr. 2000 (2020 kroner) per tonn CO2 i 2030. Regjeringen skriver at provenyet fra avgiften skal bli brukt til å redusere andre skatter og avgifter for de som blir berørt av økt avgift, uten at det er nærmere beskrevet hvordan i klimaplanen.

Flere muligheter for bio

Regjeringen planlegger for å opprettholde dagens omsetningsvolum for biodrivstoff også i fremtiden, selv om flere velger å kjøpe el-bil. Omsetningskravet for biodrivstoff vil bli vurdert og eventuelt justert hvert 2. år, første gang i 2022. Samtidig tar regjeringen sikte på å innføre omsetningskrav for biodrivstoff i anleggsdiesel og skipsfart fra 2022. Regjeringen vil også jobbe for en overgang til torvfrie produkter.

Skal vurdere å øke avgiften på avfallsforbrenning

I klimaplanen skriver regjeringen at den vil vurdere å trappe opp avgiften på avfallsforbrenning, selv om det i klimaplanen står: “Ein CO2-pris på 2000 kroner per tonn, jf. det generelle nivået på CO2-avgifta i 2030, vil bidra til å gjere CO2-fangst meir attraktivt økonomisk sett, men vil truleg ikkje vere tilstrekkeleg til å gjere CO2-fangst ved avfallsforbrenningsanlegga lønsamt innan 2030.” Samtidig viser regjeringens egne fremskrivninger i rapporten at de ikke regner med reduserte klimagassutslipp fra avfallsforbrenning i perioden.

En rekke nye krav i transportsektoren

De største utslippene av klimagasser i ikke-kvotepliktig sektor kommer fra transportsektoren, og regjeringen varsler en rekke tiltak som de mener vil ha betydelig effekt på utslippene. Regjeringen vil innføre krav om at det offentlige fra 2022 skal kjøpe nullutslipps personbiler og mindre varebiler, kreve kjøp av nullutslipp (ev biogass) bybusser fra 2025, samt en rekke forslag om innblanding og krav om lav- og nullutslipp innkjøp innen maritim sektor

Frokostmøte om klimaplanen

For de som ønsker mer informasjon om klimaplanen, avholder Avfall Norge et gratis frokostmøte 12. januar klokken 08.30, meld deg på her

Kontakt oss

Kåre Fostervold

Rådgiver næringspolitikk og fag
Ansvar: Næringspolitikk, pressekontakt, energigjenvinning
Telefon:  48168041

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter