Renovasjonsbenchmarking (RBM20) - tar pulsen på en bransje i stadig utvikling

Renovasjonsbenchmarking 2020 eller RBM20 samlet i år hele 34 deltakere. På Resultatmøtet 14.10 var det HIM, GLØR og Avfall Sør som presenterte årsakene til at de scoret blant de beste på resultat­områdene driftseffektivitet, miljøstandard og arbeidsmiljø og på aktiviteten innsamling.

Av: Roy Ulvang | Publisert: 20. oktober 2020

Av Erland Egen og Roy Ulvang

Positiv utvikling på viktige områder.

Det var imidlertid mange deltakere som hadde gode resultater på de syv resultatområdene* og de tilhørende renovasjons­aktivitetene* som blir analysert. Samlet sett var det områdene miljøstandard, tjenestestandard og kunde­tilfredshet som hadde størst forbedring siden 2011; miljøstandard så mye som 47%.


* Dette benchmarkes

Resultatområdene: driftseffektivitet, miljøstandard, kundetilfredshet, tjenestestandard, gebyrnivå, arbeidsmiljø, systemeffektivitet

Renovasjonsaktivitetene: oppsamling, innsamling, gjenvinningsstasjoner, sentralsortering, behandling, støttefunksjoner, kunder & service

Små endringer på gebyr, produktivitet og arbeidsmiljø.

Mens gebyrnivået i perioden viser en svak oppgang, står driftseffektiviteten (produktiviteten) omtrent stille. Det er viktig å merke seg at gebyrnivå og driftseffektivitet trekker i motsatt retning av kundetilfredshet, miljø- og tjeneste standard. De virksomhetene som demonstrerte høyest kostnadseffektivitet, utmerket seg med et tydelig fokus på systematisk forbedringsarbeid (LEAN) og valg av in/outsourcing ut fra produktivitetshensyn.

Arbeidsmiljøet inklusive langsiktige underleverandører ligger på et godt nivå som har endret seg lite siden 2011.

Resultatene fra RBM blir brukt

Deltakerne i RBM20 er allerede godt i gang med å fordøye resultatene i ledermøter, styremøter og repskapsmøter. Flere er i gang med simulering av nye løsninger og konsekvenser av endringer i rammebetingelser og politiske føringer. Den matematiske virksomhetsmodellen av regional renovasjon er også i bruk for å analysere systematiske sammenhenger mellom tiltak og prestasjoner og for å fastlegge merkostnaden ved økt utsortering av gjenvinningsfraksjoner.

Et krafttak for digitalisering av RBM

I forbindelse med RBM20 har Avfall Norges samarbeidspartner EDC AS foretatt en helt ny strukturering av alle de viktigste nøkkeltallene for regional renovasjon. Over 700 indikatorer på prestasjonsnivå, renovasjonspraksis og ramme­betingelser er gjennomgått, definert og samlet i en excel-arbeidsbok som viser utviklingen fra 2011 og frem til i dag. Deltakerne i RBM20 fikk i tillegg presentert utviklingen i egne nøkkeltall over de årene de hadde deltatt i RBM.

Økt transparens og beslutningsgrunnlag

Selskapene som deltar i RBM oppgir forskjellige motiv og erfaringer. Det gir noen en bedre plattform for hvor de er og hvor de vil, og gir styrende organ grunnlag for riktige beslutninger. Noe har fått ny innsikt i egen virksomhet og funnet ting som kan forbedres, eller fått bekreftet at de er på rett spor samt dokumentert resultatutviklingen med nøkkeltall. Noen finner det nyttig å se posisjonen sammenlignet med andre, og etablere kontaktnett for utveksling av beste praksis med disse.