Satser på produksjon av biokull

Lindum AS setter for tiden opp et pilotanlegg for pyrolyse og tørking av organisk avfall. Oppsetningen er noe forsinket, men skal være klart i juni.

Av: Sara Wilsgaard | Publisert: 20. mai 2020

Lindum setter for tiden opp et mikrobølgebasert pyrolsyeanlegg på sin lokalitet i Drammen.

Lindums pilotprosjekt har blant annet vært omtalt i Teknisk Ukeblad (bak betalingsmur), et prosjekt som beskrives som et kinderegg: Det kan håndtere problemavfall forsvarlig, bidra til å løse CO2-problemer og lage verdifulle biprodukter som blant annet kan hjelpe bønder til et bedre jordbruk.

Samarbeidsprosjekt

Oppsettingen av pilotanlegget er en del av et samarbeidsprosjekt med VOW/Scanship. Prosjektet skal bidra til å utvikle avfallsgjenvinningsløsninger for biologiske avfallsfraksjoner som produserer klimavennlige og etterspurte biokullprodukter til industriell og landbruksformål.

Biokullet lages av returtrevirke, park- og hageavfall, biorest og avløpsslam.

- Oppsettingen er noe forsinket på grunn av koronasituasjonen og de tiltak som ble innført for å hindre spredning, men vi har god tro på å kunne starte anlegget i juni 2020, sier Thomas Hartnik, leder for forskning, utvikling og innovasjon i Lindum.

Fra sommeren av skal Lindum produsere aktivt biokull basert på park- og hageavfall og treflis. De skal også måle egenskaper og kvaliteten av biokullet. Fra høsten av er det planer om å måle utslipp til luft fra pyrolysering av ulike biologiske avfallsfraksjoner.


Støtte fra Enova og EU

Lindum har nylig fått innvilget støtte fra Enova om uttesting av en dampkjele som fyres med pyrolysegass og som skal forsyne biogassanlegget med damp. Noe av støtten går også til etablering av lagersilo og innmatingsløsninger som sikrer kontinuerlig drift av anlegget.

I august har Lindum videre planer om å installere et tørkeanlegg som er utviklet av Scanship. Anlegget skal tørke noen av råvarene som skal pyrolyseres. Prosjektet er delvis finansiert av EU og skal redusere energibehovet ved tørkeprosesser ved hjelp av varmepumpe-drevet teknologi.

Biokull

Biokull er et materiale som likner trekull, og som kan brukes for å øke karboninnholdet i jord og som jordforbedringsmiddel.

Biokull lages i en prosess som kalles pyrolyse som innebærer oppvarming av biomasse ved høy temperatur under begrenset tilgang på oksygen.

Under pyrolyse gjennomgår karbonet i biomassen endringer på molekylært nivå, noe som fører til at biokull blir svært motstandsdyktig mot biologisk nedbrytning. Det betyr i praksis at hvis man lager biokull og pløyer det ned i jorda, kan det bli liggende der i flere hundre år.

Kilde: NIBIO

Deltar i forskningsprosjekter

Lindum er med i et nytt, stort forskningsprosjekt om pyrolyse og utvikling av «designer»biokull.

Prosjektet er et samarbeid mellom Lindum, produsent av pyrolyseutstyr Scanship, avløpsrenseanlegg VEAS, sigevannsbehandlingsselskap Mivanor og forskningsinstituttene Norges Geotekniske Institutt (NGI) og Sintef. Prosjektet varer i 4 år og har et budsjett på 19 mil kr. som Forskningsrådet finansierer halvparten av, det vil si 9,5 mil. kr. I forbindelse med prosjektet blir det satt opp et pyrolysepilotanlegg hos Lindums anlegg i Drammen

- Vi er nå med i to store forskningsprosjekter som omhandler pyrolyse, et med blant annet Elkem hvor det skal lages biokull til produksjon av silisiumprodukter og dette prosjektet som skal utvikle rensematerialer, forteller Hartnik.

Hovedmålet med prosjektet er å forkulle organisk avfall i et pyrolyseanlegg og utvikle produkter for jord-, luft- og vannbehandling. Denne prosessen fjerner giftstoffer og plast og utnytter frigjort energi.

- Prosjektet vil arbeide med pyrolyse (forbrenning over 500 grader uten oksygen) som et verktøy og utvikle "designer" biokull som binder miljøgifter i luft og vann og stabiliserer forurensete masser og avfall, litt på samme måte som vi allerede gjør med PFAS-masser fra brannøvingsfelt fra norske flyplasser, forklarer Hartnik.

Lindum lager biokull av returtrevirke, park- og hageavfall, biorest og avløpsslam. Disse avfallstyper inneholder miljøgifter og andre forurensninger (f.eks. plast, luktstoffer) som av og til kan gjøre det vanskelig å mellomlagre avfallet eller finne avsetning for bioresten og komposten.

- Fordelen med pyrolyse er at de fleste forurensningsstoffene blir ødelagt under pyrolyseprosessen, samtidig som vi kan lage klima- og miljøvennlige produkter av biokullet, sier Hartnik.

Hartnik forteller videre at de skal teste om det utviklede biokullet kan brukes til rensing av lukt og forurenset luft (dette skal Clairs arbeide med), til rensing av sigevann fra deponier og industriutslipp (dette jobber Lindum sammen med Mivanor om) og til binding og rensing av forurenset jord og avfall på deponi og utenfor deponi (dette jobber Lindum med).


Kontakt oss

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Bioavfall, tekstiler, biologisk behandling
Telefon:  92292262

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter