Sirkulær strategien -en oversikt over hva regjeringen vil

Vi har hurtiglest og klippet ut de viktigste punktene som berører bransjen. Fredag kl 9 går vi vi dybden på morgenkaffe hos Avfall Norge.

Av: Cecilie Lind | Publisert: 16. juni 2021

Med den nasjonale strategien for sirkulær økonomi legg regjeringa grunnlaget for at vi styrkjer rolla avfallssektoren har som den som tek i vare materialressursar, og er leverandør av sekundære råmateriale til sirkulære krinsløp

Kilde: "Nasjonal strategi for ein grøn, sirkulær økonomi"

Visjon

Eit samfunn der ressursar blir brukte og brukte om att på effektivt vis i giftfrie krinsløp der dei erstattar uttak av, og produksjon med, nye ressursar.

Overgripande mål

 • Å omstille til meir sirkulær økonomi skal bidra til å nå vedtekne klima- og
  miljømål og FNs berekraftsmål og samtidig bidra til verdiskaping, langsiktig
  konkurranseevne og sosial rettferd i omstillinga.
 • Omstillinga skal bidra til å redusere tap av naturressursar og hindre at
  naturressursgrunnlaget blir ringare, og doble bruken av sekundære råmateriale
  i løpet av dei neste ti åra.

REGJERINGA VIL

 • arbeide for at regelverket til EU for økodesign blir utvida til fleire type produkt
 • arbeide for at produkt blir designa med formål om energieffektivitet,
  haldbarheit og moglegheit for reparasjon, oppgradering, ombruk og
  attvinning av produkta
 • arbeide for at det blir stilt krav til berekraft i heile verdikjedene til produkt
 • gradvis innføre verkemiddel som skal sikre 65 prosent førebuing til ombruk og
  materialattvinning av avfall
  i 2035 frå hushald og tilsvarande avfall frå næringslivet
 • allereie no innføre krav til kjeldesortering av matavfall og utsortering av plastavfall
  frå hushald og næringsliv
 • vurdere ytterlegare verkemiddel for å auke materialattvinninga av avfall frå bygg og anleggssektoren, mellom anna gips
 • vurdere verkemiddel for effektiv handtering av overskottsmassar som ikkje er
  forureina, basert på rapporten frå den tverrsektorielle direktoratsgruppa
 • bidra i EUs arbeid med revisjon av grensekryssforordninga med mål om at
  regelverket og handhevinga av det bør bli enklare og meir effektive
 • arbeide for at EUs avfallsregelverk byggjer opp under digitalisering og
  teknologiutvikling
  , mellom anna at regelverket ikkje ekskluderer teknologiar som
  gir gode resultat
 • styrkje arbeidet mot ulovleg eksport av EE-avfall i tråd med stortingsmeldinga
  om miljøkriminalitet frå regjeringa
 • prioritere arbeid for å styrkje kontroll med grensekryssande transport av
  avfall
  under Baselkonvensjonen og andre relevante internasjonale forum
 • auke materialattvinninga av emballasje stegvis til at 65 prosent av all
  emballasje skal vinnast att som materiale i 2025
  , og dette skal aukast
  ytterlegare til 70 prosent i 2035
 • styrkje og målrette produsentansvaret for emballasje
 • i revidering av emballasjedirektivet arbeide for EØS-krav som fremjar design
  for sirkulær økonomi og minimerer forsøpling, særleg for plastemballasje
 • arbeide for tiltak på EU-nivå som styrkjer marknaden for sekundære råvarer,
  særleg for plastemballasje
 • arbeide for eit regelverk som gir insentiv for utvikling av teknologiar og
  sorteringsløysingar
 • innføre separat innsamling av tekstilar
 • støtte opp om EUs arbeid med ein tekstilstrategi, med merksemda retta mot
  tekstilar utan helse- og miljøskadelege stoff, tiltak mot mikroplast, nye krav
  til innsamlingsløysingar som tek omsyn til nye teknologiske løysingar
  , og
  samarbeid mellom aktørar i verdikjeda
 • arbeide for at det blir stilt krav til berekraft og design for sirkulær økonomi i
  verdikjeder for produkt der plast
  inngår
 • utvikle vidare det samla statistikk- og analysegrunnlaget for materialattvinning
  av plast
  i lys av endringane i rammevilkåra for plastavfall i Europa
 • arbeide for at FNs miljøforsamling i 2022 fattar vedtak om forhandlingsmandat for ein internasjonal rettsleg bindande avtale mot plastforureining
 • følgje arbeidet med revideringa av EUs byggjevareforordning med auka
  tilrettelegging for ombruk og materialattvinning av byggjevarer
  i fokus
 • styrkje kunnskaps- og formidlingsarbeidet om førebygging av matsvinn,
  særleg overfor forbrukarane
 • styrkje Miljømerking Norge og Svanemerket som verktøy for sirkulær
  økonomi
 • utarbeide ein handlingsplan for å auke delen klima- og miljøvennlege offentlege innkjøp og grøn innovasjon
 • støtte opp om offentleg-privat samarbeid om anskaffingar av innovative
  løysingar
  som er tilpassa sirkulær økonomi
  stimulere til utvikling av og til å ta i bruk ny teknologi for å sortere og reinse avfall og materiale for å oppnå giftfrie sirkulære krinsløp
 • stimulere til auka førebygging og materialattvinning av farleg avfall
 • arbeide for at nytt EU-regelverk for batteri skal fremje sirkulær produksjon
  av batteri i Europa med høg miljøstandard og grad av materialattvinning, lågt
  klimafotavtrykk og utfasing av helse- og miljøfarlege kjemikaliar
 • vurdere om produsentansvaret og retursystemet for batteri kan
  vidareutviklast for å auke verdiskapingspotensialet
  for denne næringa
 • støtte prosjekt for å kartleggje og dokumentere biobaserte restråstoff,
  plast, utrangert utstyr m.m. og ulike løysingar for ein digital marknadsplass
  i bionæringane
 • greie ut verkemiddel for å auke attvinninga av fosfor, irekna eit
  omsetjingskrav for attvunne fosfor
  med sikte på redusert forureining
 • fastsetje grenseverdiar for organiske miljøgifter og vurdere behov for
  grenseverdiar for andre uønskte stoff med tanke på gjenteken bruk av
  gjødselvarer og bevaring av matjord i eit langsiktig perspektiv
 • leggje til rette for auka omsetjing og bruk av biologisk restråstoff til torvfrie
  jordprodukt og dyrkingsmedium
 • anerkjenne næringsklyngjer og tverrsektorielle samarbeid mellom industriar
  som eit godt verkemiddel for auka sirkularitet og betre utnytting av avfall og
  som samtidig tek i vare høge miljøstandardar
 • støtte opp om utvikling av auka kunnskap i industrien om materialstraumar
 • og utvikling av marknader for sekundære råvarer
 • medverke til at det blir enklare å bruke byggjevarer om att, mellom
  anna ved å utarbeide meir rettleiing og vurdere endringar i forskrift om
  dokumentasjon av byggjevarer
 • vurdere å auke kravet til å sortere ut byggavfall
 • vurdere verkemiddel for auka attvinning av gips
 • sikre at miljøgifter og andre farlege stoff i byggavfall og byggjemateriale blir tekne ut av krinsløpet
 • vurdere verkemiddel for effektiv handtering av ikkje-forureina overskottsmassar
 • redusere mengda byggavfall frå statlege byggjeprosjekt og stille krav til sortering av næringsavfall frå byggjeplassane
 • gå føre for ombruk av byggjemateriale
 • i samarbeid med KS sikre eit sterkare kunnskapsgrunnlag og utarbeide ei
  rettleiing for fylkeskommunar og kommunar
  i arbeidet deira med sirkulær
  økonomi
 • som del av ein større gjennomgang av skatte- og avgiftssystemet sjå på
  korleis riktigare miljøprising og andre økonomiske verkemiddel kan bidra til
  betre ressursutnytting, auke sirkulære produksjons- og forbruksmønster og
  stimulere til verdiskaping og sysselsetjing basert på sirkulære løysingar
 • vurdere korleis økonomiske og andre relevante verkemiddel kan bidra
  til god ressursutnytting og sirkulære løysingar
  i norske produksjons- og
  forbruksmønster der det er relevant, til dømes i samband med arbeidet med
  statsbudsjettet og i arbeidet med implementeringa av nye regulatoriske krav
  frå EU