Status EU aksjonsplan sirkulærøkonomi

Den 11. mars publiserte Europakommisjonen en aksjonsplan med nye tiltak for å styrke sirkulærøkonomien. Nye krav til separat innsamling av tekstiler, plast og avfall fra bygg og anleggsbransjen, samt utvidet produsentansvar for matavfall, er noen av de viktigste forslagene fra Brussel.

Av: Paal Frisvold | Publisert: 30. mars 2020

Aksjonsplanen inneholder hele 35 initiativ – hvor mange er beskrevet herunder. Aksjonsplanen skal nå diskuteres i EUs medlemsland – og Norge, for å utarbeide nasjonale innspill og strategier. Det samme skal Europaparlamentet gjøre. Så vil Kommisjonen legge frem ett og ett initiativ til nytt regelverk som vil bli gjenstand for forhandlinger mellom Ministerrådet og Europaparlamentet. Deretter vil det finne veien inn i EØS og norsk lovgivning. Avfall Norge vil identifisere alle initiativene og informere våre medlemmer deretter. Så vil vi utvikle innspill til EUs beslutningsorgan og norske myndigheter.

Meldingen fra Europakommisjonen den 11. mars fokuserer på Europa må bruke ressurser mer effektivt og øke andelen som resirkuleres, for klima, økonomien og befolkningen. Økonomisk vekst skal skilles fra ressursbruk, gjennom å endre måten vi produserer, markedet, konsumering og avfallshåndtering. Alt som kan bidra til en trygg, sirkulær eller bærekraftig økonomi er derfor viktig for EU. Dette vil blant annet bli reflektert i framtidige program under "Horisont Europe" som vil støtte forskning, teknologi, bedrift- og sosiale innovasjoner og produkt livssyklusanalyser som fremmer et sirkulært og bærekraftig samfunn. Sirkulær økonomi handler om at produkter og materialer vedlikeholdes så lenge som mulig, avfall og ressursbruk er minimert og når et produkt ikke er brukbart lenger, så resirkuleres det slik at det kan brukes på nytt.


Produksjon og forbruk

Kommisjonen vil innføre minstekrav som forhindrer ikke-bærekraftige produkter inn på EU-markedet. Innen 2030 skal det kun være trygge, sirkulære og bærekraftige produkter på markedet.

Tiltak som "Right to repair" skal legges til i EUs forbrukerlov. Dette skal sørge for utvikling av felleseide produkter, gjenbruk, fiksing, oppgradering og ombygging av produkter (remanufacturing). Det vil også bli sett på nye forretningsmodeller, slik som en modell der selskapet eier et produkt som de leier ut til forbrukere.

Rollen til "EU Ecolabel" for produkter av "environmental excellence" skal forsterkes, for å øke bevisstheten til forbrukere på "gode" produkter. Det skal legges til rette for samarbeid mellom de som produserer disse produktene.

Kommisjonen skal også se på muligheten for et EU-belønningssystem for returnering/selge tilbake gamle telefoner, nettbrett og ladere. En felles lader er blant forslagene.


Mindre avfall, mer verdi

Det nye veikartet for avfallslovgivning skal fremme avfallsbegrensing og sirkulær aktivitet. Det vil gjøres vurderinger av lovgivning på batterier, pakking, "end-of-life" kjøretøy og transport av avfall, med fokus på forebygging av avfall, fremheve renere avfallsformer, høy kvalitet resirkulering, og et velfungerende internt marked for "secondary raw materials". Det vil settes mål og målinger for å redusere matsvinn, slik at "the UN Sustainable Development Goal on food waste" nås. EU vil redusere eksportering av avfall som er negativt for klima og helse. Det vil legges til rette for frakting avfall som skal resirkuleres. EU vil fortsette å støtte forskning og innovasjon som fører til erstatning av varer og prosedyrer som påvirker miljø og helse negativt.

Utvidet produsentansvar (EPR) skal innføres slik at klima- og miljøpåvirkningen til et produkt og potensialet for avfallsforebygging og resirkulering gjenspeiles. Gjennom "Non-Financial reporting directive" vil man øke offentliggjøring av klimadata. I tillegg ønskes det å sørge for at bærekraftsmål integreres i bedriftsstrategier.


Plast

"The Plastics Strategy" skal tilby en sterk og samlet respons for å håndtere utfordringer relatert til plast. Blant annet ved å redusere utslipp og eksistensen av mikroplast. Det skal tydeliggjøres når bruk av forråtning eller kompostering av plast er gunstig for miljøet. All plastikkinnpakning i EU skal kunne gjenbrukes eller resirkuleres innen 2030.


Tekstiler

For tekstilsektoren skal det i 2021 foreslås en omfattende strategi som skal stimulerer bærekraft og sirkularitet. Her forventes det krav til separat innsamling av tekstiler og innføring av utvidet produsentansvar.


Digitale løsninger

Det er to bidrag fra den digitale verden som det legges fokus på i EUs strategi, "the European Circular Dataspace" og "Electronic Product Passport".

"The European Circular Dataspace" vil bli utviklet for å samle offentlige og private "high value" produktrelaterte datasett. "Electronic Product Passport" er obligatorisk digital informasjon som følger produktene langs verdikjedene. Disse bidragene vil legge til rette for bedre styring av verdikjedene. Det vil bli brukt ressurser fra "Digital Europe Programme" for å støtte utviklingen av disse digitale løsningene. Regjeringen har signalisert at Norge vil delta i Digital Europe programmet.


Industri

Den nye strategien for små- og mellomstore bedrifter (SMB) vil fremme sirkulært industrielt samarbeid ved bruk av SMB-klynger og ved å legge til rette for utveksling, utdanning og opplæring om sirkulær økonomi.

Det skal bygges videre på suksessen til "the Enterprise Europe Network (EEN)" innenfor trening og rådgiving av SMB'er, kunnskapsdeling gjennom "European Effciency Knowledge Centre (EREK) og "Environmental Technology Verfification (ETV) scheme" vil bli registrert som EU sitt sertifiseringsmerke og kan utvides til å fremme renere produksjonsprosesser i SMB'er.

Det vil også utforskes hvordan "Industrial Emissions Directive" kan brukes for å fortsette å løfte fram sirkulær aktivitet i industri, og sirkulær økonomisk praksis vil inkluderes i "Best Available Techniques (BAT)".


Biologisk mangfold

Det vil bli en vesentlig reduksjon av produksjon og forbruk som påvirker det biologiske mangfoldet negativt. Rehabilitering av forlatte eller forurensede "brownfields (gammel jord)" og dekontaminering av forurenset jord vil prioriteres fremfor å bruke "greenfield (ny jord)". "Farm-to-Fork Initiative" skal innføre sirkulær praksis til mat-systemet og skape en miljøvennlig og bærekraftig sektor, for eksempel gjennom jord, næringsstoffer, vann og kjemikalier.


Horisontale tiltak

En sirkulær økonomi er et ambisiøst mål som krever samarbeid på tvers av organisasjoner, sektorer og land. Det vil derfor foreslås en ferdighetspakt for Europa, som innebærer en storskala "multi-stakeholder"-samarbeid, og adresserer overgangen til en digital og sirkulær økonomi i viktige sektorer og verdikjeder.

"The Just Transition Fund" vil støtte de menneskene og områdene som rammes hardest av endringen til klimanøytralitet. "Cohesion Policy" vil sørge for at alle områder vil tjene på overgangen til klimanøytralitet. Gjennom "Blueprints for Sectoral Cooperation on skills" og i lag med "the European Alliance for Apprenticeships" vil man fokusere på å gi arbeidere kompetansen som trengs i en sirkulær økonomi.


Lede på globalt nivå

Sirkulær økonomi skal fremmes regionalt, på tvers av sektorer og nasjoner, i handelsavtaler og i globale klimaavtaler. Det vil bli foreslått en global avtale om plastikk, med fokus på produktdesign, bruk og avfallshåndtering. I WTO reformprosessen vil det jobbes for handelsavtaler som støtter sirkulær økonomi.


Måle fremdrift

Det ønskes å legge til flere indikatorer for forbruk og klimaavtrykk, som blant annet vil føre til bedre måleparameterer for sirkulær aktivitet. Dette vil blant annet skje gjennom "Horizon Europe". Eksempler på slike indikatorer vil være målinger av drivhusgasser, risiko (toxicity)/sikkerhet rundt gjenbrukte og resirkulerte materialer og produkter, naturlig kapitalt regnskap eller rapporter på "industrial symbiosis". Bedre målinger kan føre til en mer informert og relevant debatt, som kan hjelpe EU i å nå sine mål for en sirkulær økonomi.

Kontakt oss

Cecilie Lind

Administrerende direktør
Avfall Norge
Ansvar: Administrerende direktør
Telefon:  90110116

Paal Frisvold

EU-rådgiver
Avfall Norge
Ansvar: +32473978760

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter