Stort gjennomslag i regjeringens strategi for grønn konkurransekraft

Samme dag som statsbudsjettet for 2018 ble presentert la klima- og miljøminister Vidar Helgesen frem regjeringens strategi for grønn konkurransekraft.
Publisert: 13. oktober 2017

Strategien er regjeringens oppfølging av anbefalingene fra ekspertutvalget for grønn konkurransekraft og deres rapport som ble lagt frem i fjor høst . Strategien skal ruste Norge for å gripe de nye mulighetene som det grønne skiftet gir.

– Vi skal redusere utslippene med minst 40 prosent innen 2030. Samtidig skal vi skape nye arbeidsplasser og sikre norsk verdiskaping og velferd. Strategien for grønn konkurransekraft setter retningen for denne omstillingen, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Strategien tar for seg syv prinsipper for grønn konkurransekraft som skal ligge til grunn for fremtidig politikk. Se de syv prinsippene lengre ned i saken.

Samarbeid med næringslivet avgjørende

Strategien er tydelig på at et godt samarbeid med næringslivet er avgjørende for å nå målsettingene og ønsker å bygge videre på innspillene fra næringenes egne veikart, deriblant Avfall Norges veikart for en sirkulær økonomi

Stort gjennomslag for en sirkulær økonomi

Strategien fastslår syv prinsipper og presenterer politikk for å styrke grønn konkurransekraft og omstille Norge til et lavutslippssamfunn. Ett av prinsippene tar for seg sirkulær økonomi.

- Det er svært gledelig at sirkulær økonomi har blitt viet mye oppmerksomhet i strategien, vi håper derfor at regjeringen mener alvor og følger opp denne, sier administrerende direktør Nancy Strand.

Strategien vil legge til rette for en sirkulær økonomi og ønsker å gjennomføre flere tiltak som Avfall Norge presenterer i Veikartet for en sirkulær økonomi. Regjeringen vil blant annet arbeide for et styrket marked for sekundære råvarer i samarbeid med industri og avfallsbransjen.

Mer produsentansvar og krav om sortering av matavfall og plast

For å legge til rette for en sirkulær økonomi vil regjeringen øke materialgjenvinning, utrede krav om utsortering av våtorganisk avfall og plast, og vurdere utvidet produsentansvar for flere avfallstyper.

- Standarder for kildesortering har lenge vært diskutert som et tiltak for å øke materialgjenvinningen. Nå er det viktig at næringslivet også stilles krav til, sier Nancy Strand.

- Det er også viktig at regjeringen stiller seg positiv til utvidet produsentansvar for flere avfallstyper. Vi vet at produsentansvar kan være et effektivt virkemiddel for å nå mål i avfallspolitikken, sier Strand.

Styrke etterspørselen for sirkulære løsninger

Regjeringen vil styrke etterspørselen for sirkulære løsninger ved å videreføre dagens garantiordninger og samarbeide med EU for å styrke merkeordninger som legger til rette for grønnere forbruksmønstre.

- EUs satsning på en sirkulær økonomi vil få stor betydning også for næringslivet i Norge. Næringslivet må derfor i større grad ta ansvar for produktene gjennom hele verdikjeden, sier Nancy Strand.

Strengere krav og økt konkurranse vil få betydning for Avfall Norges medlemmer.

- Avfall Norge skal hjelpe medlemsbedriftene til å utnytte mulighetene, men også for å ruste bransjen for ny konkurranse i en periode med store, raske endringer, sier Nancy Strand

Nytt strategiforum - Prosess21

Regjeringen følger opp Industrimeldingen som ble lagt frem tidligere i vår der regjeringen presenterte et ønske om å etablere et nytt strategiforum for prosessindustrien, Prosess21. Forumet skal vurdere nærmere hvordan vi best kan få til en utvikling i retning av minimale utslipp og bærekraftig vekst fra prosessindustrien som opererer i sterk internasjonal konkurranse og som leverer miljøprodukter for andre næringer i inn og utland.  

Regjeringens eget klimaråd vil fortsatt være fast møteplass for strategiske diskusjoner med næringslivet om omstillingen til lavutslippssamfunnet.


LES: REGJERINGENS STRATEGI FOR GRØNN KONKURANSEKRAFT


Syv prinsipper for grønn konkurransekraft:

  1. Marked for grønne løsninger
  2. Grønne og innovative offentlige anskaffelser
  3. Forskning, innovasjon og teknologiutvikling
  4. Infrastruktur for grønne løsninger
  5. Bedre håndtering av klimarisiko og finansiering av grønne løsninger
  6. Sirkulær økonomi
  7. Økt eksport av grønne løsninger

Statsbudsjettets hovedprioriteringer i budsjettforslaget for Klima og miljødepartementet:

  • fremme det internasjonale arbeidet med Parisavtalen 
  • forskning på omstilling til lavutslippssamfunnet, marine økosystemer og rent hav
  • profilering og markedsføring av norske grønne løsninger

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter