Stortinget vil ha plan for utfasing av torv

Etter en flertallsmerknad fra Stortingets energi- og miljøkomité, er Regjeringen nå bedt om å snarest lage en nasjonal plan for utfasing av torv fra torvmyrer brukt til hagejord eller dyrkingsmedier. Norge kan dermed bli det andre landet i verden, etter Storbritannia, som vedtar en slik utfasingsplan. Dette er en god nyhet for klima og naturvern og for bransjen som produserer miljøvennlig kompost og biogjødsel.
Av: Jens Måge | Publisert: 2. juni 2016

Mandag 23. mai 2016 behandlet Stortinget meldingen Natur for livet - Norsk handlingsplan for naturmangfold, fra Klima- og miljødepartementet.

 19. mai var innstillingen til behandling i Energi- og miljøkomiteen hvor flertallet vedtok bemerkninger til innstillingen som ber Regjeringen snarest lage en nasjonal plan for utfasing av bruk av torvmyrer, blir brukt til hagejord eller dyrkingsmedier. Norge kan med dette bli det andre landet i verden, etter at Storbritannia, som vedtar en slik utfasing plan. Kompost er et godt alternativet til torv og kunstgjødsel og dette representerer en ny mulighet for alle produsenter av kompost,  dyrkingsmedier og jordblandinger hvor kompost inngår.
 
Avfall Norge foreslo allerede i desember 2014 at Norge burde lage en slik utfasingsplan. 

- Vi er svært tilfreds med at denne saken nå er avgjort og vi ser frem til å samarbeide med Regjeringen for å snarest lage en utfasingsplan, sier adm. dir i Avfall Norge Nancy Strand.

Avfall Norge har siste året gjennomført flere aktiviteter og prosjekter som styrker kvaliteten i kompostering av hage- og parkavfall og øker kunnskapen om og tilgjengeligheten av miljøvennlig kompostbasert jord og biogjødsel.

I komiteens behandling ble følgende innstilling vedtatt (utdrag):

"Komiteen viser til at regjeringen vil vurdere å pålegge merking av jordprodukter tydeligere med innholdsinformasjon og vurdere konsekvensene av en utfasing av torv nærmere. Komiteen mener en plan for utfasing av torv er et viktig tiltak, og mener regjeringen må igangsette dette arbeidet snarest mulig, samtidig som det må arbeides fram gode og bærekraftige alternativer til torv som strukturmiddel i hagejord og til bruk i veksthus."

"Et annet flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, viser til at regjeringen vil vurdere å pålegge produsentene å merke varene tydeligere med innholdsinformasjon. Dette flertallet har merket seg at regjeringen vil vurdere konsekvensene av en utfasing av bruken av torv nærmere. Dette flertallet har også merket seg at regjeringen vil følge opp spørsmålet om konsekvensutredning for torvuttak under 2 millioner kubikkmeter eller på arealer under 1 500 dekar i forbindelse med revisjon av regelverket om konsekvensutredninger, i lys av EU-direktiv 2014/54."

"Komiteens medlemmer fra Kristelig Folkeparti, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne peker på at Norsk torv- og jordprodusenters bransjeforbund i komiteens høring var bekymret for at et ensidig forbud mot å hente ut ny torv, vil føre til at den norske torven blir erstattet av utenlandsk. Disse medlemmer mener dette er en betimelig advarsel, og mener at det parallelt med et nasjonalt forbud bør innføres en tilstrekkelig høy avgift på torv til at andre alternativer vinner i konkurransen."

Komiteens merknader og saksgang kan leses på Stortingets sider.

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter