Styrker arbeidet mot marin forsøpling

Regjeringen foreslår å styrke arbeidet med å forebygge og rydde opp i marin forsøpling på årets budsjett.
Av: Sara Wilsgaard | Publisert: 8. oktober 2018 | Fagområde: Marin forsøpling

Mer til kampen mot marin forsøpling globalt og nasjonalt

Det internasjonale arbeidet med marin forsøpling fortsetter, og Norge jobber videre for å oppnå FNs miljøforsamlings visjon om å stanse tilsiget av plastavfall og mikroplast i havet. 

Forebygging og god avfallshåndtering

Avfallsforebygging og god håndtering av avfall er avgjørende for å forebygge marin forsøpling, også på hjemmebane. Derfor setter regjeringen i gang en rekke tiltak for å redusere tilførselene av plast og mikroplast i Norge. Flere tiltak er også til behandling og utredning. Videre skal opprydding i kystnære områder prioriteres.

Regjeringen ønsker videre å styrke Norges internasjonale lederrolle i arbeidet mot marin forsøpling og få foran med offensive tiltak nasjonalt. Arbeidet med å forebygge og rydde opp i marin forsøpling styrkes med 25 millioner kroner. Midlene skal blant annet går til Senter for oljevern og marint miljø, til samarbeid med næringslivet og til å støtte opp under det internasjonale arbeidet for sterkere globale forpliktelser på området. Det foreslås også 10 millioner kroner til forskning. 


Avfall Norge etterlyser en garanti for at avfallet kan bli behandlet

Avfall Norge mener ryddeaksjoner basert på frivillig deltakelse er viktig men vi må sikre at det er midler til å behandle det innsamlede avfallet. Behandling av ryddet herreløst marint avfall må finansieres, for en ryddeaksjon er ikke over før avfallet er håndtert.

Pengene som bevilges må brukes på en smart måte, slik at herreløst avfall som ryddes faktisk kan leveres og håndteres forsvarlig:

  • Det er avgjørende at avfallsselskapene får dekket sine kostnader for behandling av innsamlet herreløst marint avfall.
  • Uten garanti for at kostnadene blir dekket, kan ikke avfallsselskapene ta imot og håndtere avfallet som blir ryddet.

Etterlyser en langsiktig finansiering

På lang sikt må flere bidra i kombinasjon fra næringsliv, produsenter og brukere langs kysten og på hav. Bevilgningene må være langsiktige og forutsigbare.

Et konkret virkemiddel som Avfall Norge har fremmet tidligere er behov for et obligatorisk båtregister vil gi grunnlag for en returordning for kasserte båter .


Kontakt oss

Sara Wilsgaard

Medlemsansvarlig
Avfall Norge
Ansvar: Nettsider, medlemskommunikasjon, CRM, Årskonferansen
Telefon:  95707878

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter