Styrking av Enova gir flere muligheter for biogass

Regjeringen vil øke overføringene til Enova med 344 millioner kroner. Dette er en gylden mulighet til å styrke satsingen på biogass i Norge.
Av: Sara Wilsgaard | Publisert: 9. oktober 2018

Tiltak til reduksjon av utslipp

Den økte finansieringen  skal først og fremst brukes til tiltak som gir størst utslippsreduksjon, eksempelvis null- og lavutslippsteknologi innen transport.

Norske biogassanlegg produserer i dag bærekraftig biogass og biogjødsel fra avfall, som gir ca 90% kutt i klimagasser i dag, med potensial til over 150% kutt.

Kuttene kommer i sektorene avfall, landbruk og transport. I tillegg utnyttes næringsstoffene og det organiske materialet til ny og bærekraftig matproduksjon.

Etterlyser støtteordning for infrastruktur

Avfall Norge mener det er positivt at Regjeringen overførte ansvaret for Enova til Klima- og miljødepartementet, og at Enova nå styrkes ytterligere. 

Satsingen bør rettes inn mot å etablere en egen støtteordning for infrastruktur til biogass, for å styrke markedet for biogass til kollektivtrafikk, avfallstransport, tungtransport og skipsfart.

I februar 2018 annonserte Gasum en plan for bygging av 16 tankstasjoner for flytende biogass til tungtransporten (LBG) i Sverige, finansiert med 92,6 millioner SEK i offentlig støtte. I Norge har vi ikke lengre en lignende støtte for private utbyggere av infrastruktur, slik vi hadde tidligere under Transnova.

Enova tildelte i 2017 over 1,1 milliarder kroner til en rekke prosjekter i transportsektoren, blant annet batterier i skip, fyllestasjoner for hydrogen, hurtigladere for elbiler og landstrøm til skip. 

I tråd med Stortingets og Regjeringens uttalte mål og strategier for biogass er det nå svært viktig å etablere nødvendig infrastruktur for fylling av biogass, både trykksatt og flytende.

- Med overføringen av Enova til KLD blir det forhåpentligvis lettere å få gjennomslag for å se helheten i å legge til rette for best mulig bruk av biogass fra anlegg som også har til hensikt å behandle avfall, redusere klimautslipp og produsere bærekraftig gjødselvarer, sier administrerende direktør Nancy Strand.

Avfall Norge mener også at ressursperspektivet i større grad må ivaretas når Enova skal støtte ny miljøteknologi for løsninger i lavutslippssamfunnet. I et grønt skifte må vi klare å redusere utslipp av klimagasser, samtidig som vi tar vare på jordas begrensede ressurser og skaper nye grønne jobber.

Kontakt oss

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Bioavfall, tekstiler, biologisk behandling
Telefon:  92292262

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter