Unyansert om avvik fra Miljødirektoratet

Kontrollaksjonen som Miljødirektoratet og Fylkesmannen hadde hos avfallsforbrenningsanleggene i 2019 viser en stor nedgang i antall overskridelser av utslipp til luft fra 300 hendelser i 2009 til 120 i 2019.

Av: Roy Ulvang | Publisert: 19. mai 2020 | Fagområde: Energigjenvinning

Kontrollaksjonene er et viktig redskap miljømyndighetene har for å sikre at utslipp av forurensninger skjer innenfor de rammer og regelverk som er bestemt. Avfallsforbrenningsanleggene ønsker kontrollaksjonene velkommen.

I aksjonen i 2009 ble det avdekket overskridelser av utslippsgrenser og/eller manglende rutiner for å sikre overholdelse av utslippsgrensene hos 7 av 15 anlegg, mens i 2019 ble det avdekket overskridelser av grensene hos 10 av 15. Det er bred aksept i bransjen for at avvik ikke skal forekomme, og det arbeides kontinuerlig med dette. Samtidig er det faktum at bransjen har blitt bedre gjennom årene og har mindre utslipp sett i forhold til mengden avfall som er behandlet enn tidligere. Mange anlegg har i denne perioden investert betydelige midler i bedre renseutstyr. En sammenstilling av antall utslipp til luft (døgnmiddel) som overskrider utslippsgrenser (rapportert til Altinn) målt mot mengde behandlet restavfall for 10 anlegg som var med i 2009 og 2019, viser tydelig at antall overskridelser går ned, se figur.

Denne trenden kommer ikke fram i måten Mdir fremstiller utviklingen i bransjen, der det legges vekt på andelen av anlegg som hadde overskridelser. Hvor mange overskridelser eller hvilke typer overskridelser (time, døgn- eller år) sier ikke tallene noe om. Heller ikke om episoden er rapportert i tråd med myndighetenes tolkning av en overskridelse, her kan det være ulik tolkning av regelverket og praksis fra anlegg til anlegg. Det er også et poeng å skille på når en overskridelse skyldes en uforutsett hendelse (teknisk svikt) eller forhold som kan kontrolleres (eks. vanskelig brensel). Slike forhold er i dag opp til det enkelte anlegg å vurdere. Et brudd er et brudd for mye, og skal ikke forekomme, men det er viktig å fremheve at alle forbrenningsanleggene jobber kontinuerlig for å bli bedre på å unngå overskridelser og at det totale antall overskridelser har gått ned.


Avfallsforbrenningsanleggene er positive til å samarbeide med miljømyndighetene for å lage retningslinjer/ veiledning som kan klargjøre og sikre lik forståelse av regelverket og rapportering av overutslipp som er lik og rettferdig fremover.

Økt behandlingskapasitet

Siden 2009 er det innført deponiforbud og bygget fire nye forbrenningsanlegg, samt lagt ned tre. Den totale behandlingskapasiteten økte med 55 % i perioden, fra 1,1 til 1,7 millioner tonn.

Kontakt oss

Roy Ulvang

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Forbrenning/Energigjenvinning, Avfallsressurser, Farlig Avfall, Benchmarking, Plast
Telefon:  91724204

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter