Vi må få opp farten!

Å være ledende på sirkulær økonomi krever mer enn å sette mål på papiret. Avfall Norge ber derfor regjeringen få opp farten og gjennomføre konkrete tiltak.

Av: Cecilie Lind | Publisert: 15. september 2020

Innspill til nasjonal strategi for sirkulær økonomi

Avfall Norges innspill til den nye nasjonale strategien for sirkulær økonomi ble sendt til KLD 15. septembert. Strategien er forventet fremlagt ved årsskriftet 2020/2021.

Sirkulær økonomi løser grunnleggende utfordringer

I 2017 var det globale forbruket av jomfruelige naturressurser på 100 MRD tonn. 50% av klimautslippene i verden er knyttet til uttak og forbruk av naturressurser. Utvinning av naturressurser er også en stor trussel mot biodiversiteten og vannressursene i verden. Utvinningen tømmer også jordskorpa for kritiske råvarer som muliggjør viktige, utslippsreduserende fremskritt innen elektrifisering og digitalisering. En sirkulær økonomi med økt ressurseffektivitet er løsningen på disse grunnleggende utfordringene.

Stort potensiale, men mange barrierer

I Kunnskapsgrunnlaget for en nasjonal, sirkulær strategi som Deloitte har utarbeidet for KLD påpekes det at “Avfall, avløp og gjenvinning spiller en sentral rolle i å utløse potensialet for sirkulær økonomi gjennom å legge til rette for økt utsortering, ombruk og materialgjenvinning, og ved å tilby sekundære råvarer i markedet”.

Gjenvinningsbransjen deler selvfølgelig denne oppfatningen, men vi ser samtidig flere grunnleggende utfordringer og forutsetninger som må på plass for at vi skal kunne spille en slik sentral rolle. Noen av de viktigste er:

 • Markedet for resirkulerte råvarer er umodent.
 • Lovverket regulerer avfall kun som en forurensning, ikke som en ressurs
 • Vi har manglende eller mangelfulle data for material- og avfallsstrømmer på nasjonalt nivå
 • Vi må avgifte “de gamle” materialstrømmene i nederste del av avfallshirerakiet samtidig som vi utvikler ny teknologi og nye løsninger i øverste del av avfallshierakiet
 • Norge henger i etter i implementeringen av viktig lovverk som rammedirektivet for avfall og fornybardirektivet. Dette truer konkurranseevnen til norsk næringsliv både i Norden og EU.

Les innspillet vårt for flere detaljer.


Støtte til mange av Deloittes forslag - men ikke alle

Avfall Norge støtter mange av forslagene til virkemidler nevnt i kunnskapsgrunnlaget fra Deloitte, bl.a. forslagene om:

 • Krav om en viss andel innblanding av sekundære råvarer i produkter
 • Obligatorisk krav til vekting av miljø i offentlige anskaffelser
 • Miljøavgifter på primære råvarer
 • Tette hull i eksisterende produsentansvarsordninger
 • Innføre krav og insentiver for økodesign og sirkularitet i produsentansvarsordninger

6 konkrete forslag

Avfall Norge fremmer 6 konkrete forslag som skaper endring i innspillet vårt. Dette er:

 1. Innfør krav om innblanding av resirkulerte råvarer - ved produksjon og ved offentlige innkjøp. Selv et lavt innblandingskrav vil skape store ringvirkninger på sikt.
 2. Øk tempoet og tidfest implementeringen av nye krav i rammedirektivet, emballasjedirektivet, deponidirektivet, økodesigndirektivet og RED2.
 3. Implementer forskriften om obligatorisk utsortering av mat og plast så raskt som mulig, det er ikke nødvendig å vente til strategien er ferdig
 4. Innfør omsetningsforbud for virksomheter som er omfattet av lovpålagt produsentansvar, men ikke deltar i godkjent returordning
 5. Sett ned et bredt sammensatt utvalg som skal gå gjennom lovverket og anbefale endringer som fjerner regulatoriske barrierer bl.a. i Forurensningsloven og avfallsforskriften
 6. Norge har forutsetninger til å ta en lederrolle i å sammenkoble digitalisering og sirkulær økonomi. Grip denne sjansen ved å starte nyskapende samarbeid mellom departementene for å effektivisere innrapportering og innsamling av data om materialstrømmer, inkludert avfall, slik at de kan fremstilles og tilgjengeliggjøres på måter som fremmer innovasjon og verdiskaping på tvers av dagens næringer og verdikjeder

Det er viktig at vi kommer i gang med konkrete tiltak og holder tempo i omstillingen. EU fører an og både Sverige og Danmark har allerede lagt frem sine strategier. Og det holder ikke med "copy paste," nå må vi finne våre nasjonale nisjer og fortrinn.

Kilde: Cecilie Lind, adm. dir. Avfall Norge

Kontakt oss

Cecilie Lind

Administrerende direktør
Avfall Norge
Ansvar: Administrerende direktør
Telefon:  90110116

Kåre Fostervold

Rådgiver næringspolitikk og fag
Ansvar: Næringspolitikk, pressekontakt, energigjenvinning
Telefon:  48168041