Vurderinger knyttet til nye koronarestriksjoner

Regjeringen har oppjustert til rødt nivå for Follo-regionen, Oslo og Indre Østfold fra mandag 25. januar. Med nye restriksjoner blir det igjen behov for å vurdere hva som er samfunnskritiske funksjoner. Avfall Norge anbefaler våre medlemmer å legge Miljødirektoratets vurderinger til grunn.

Av: Cecilie Lind | Publisert: 25. januar 2021

Vi ber alle våre medlemmer gjennomføre grundige risikovurderinger og følge nøye med på alle krav, råd og anbefalinger. Vi ber også våre medlemsbedrifter legge et føre var prinsipp til grunn ved alle vurderinger.

Lokale tiltak

Det er nå innført strenge, lokale restriksjoner i en del kommuner på Østlandet. Disse kommer i tillegg til generelle råd og krav fra Helsedirektoratet, Folkehelseinsituttet og UD.

Kommuner som innfører strengere tiltak som følge av engelsk virusmutasjon:

Flere andre kommuner har innført strengere tiltak som følge av forhøyet smitte lokalt. Se nettsiden til din kommune (helsenorge.no) for informasjon.

Risikovurderinger

Vi anbefaler alle våre medlemmer å gjøre sine egne risikovurderinger både til smittefare blant egne ansatte og behovet for å sikre drift av samfunnskritisk infrastruktur som avfallsinnsamling og avfallsbehandling. Mht. til smittefare blant egne ansatte henviser vi til de generelle rådene fra Folkehelseinstituttet. Mht behovet for å sikre drift av samfunnskritisk infrastruktur som avfallsinnsamling og avfallsbehandling ber vi om at det spesielt vurderes tiltak for å begrense smittefaren blant renovatører og driftsoperatører.

Stenge avfallsmottak?

Vi anbefaler våre medlemmer å gjøre skriftlige risikovurderinger som dokumenterer og begrunner hvilke tiltak som gjennomføres. Vi oppfordrer og til aktiv kommunikasjon med befolkningen og berørte kunder. Det må også tilrettelegges for beredskapskapasitet i påkommende tilfeller.

Avfall Norge ber medlemmene om å veie behovene for å stenge mottak, begrense åpningstider og gjennomføre andre, inngripende risikoreduserende tiltak mot behovet for å opprettholde et tilbud til befolkningen. Bortfall av tilbud på gjenvinningsstasjonene kan medføre en forskyving av avfallmengdene til de ordinære henteordningene. Disse hensynene må derfor veies mot hverandre.

Vurderinger rundt samfunnskritisk funksjon

Alle virksomheter må gjøre spesifikke risikovurderinger for å dokumentere hvilke funksjoner som kan ansees som samfunnskritiske. Vi anbefaler alle våre medlemmer å dokumentere alle risikovurderinger skriftlig og oppdatere disse fortløpende. Miljødirektoratet tolkning av samfunnskritiske funksjoner i vår sektor bør legges til grunn for alle vurderinger. Vi understreker at leverandører som er kritiske for å utføre de samfunnskritiske funksjonene også omfattes. Vi anbefaler våre medlemmer å dokumentere skriftlig hvilke leverandører dette er vurdert å være.

Lista for hvilke funksjoner som ansees for samfunnskritiske skal ligge høyt, slik at man unngår å undergrave de omfattende, smittebegrensende tiltakene som nå er innført i deler av landet.

Rett til barnehage- og skoleplass

Personell som blir vurdert å inneha en samfunnskritisk funksjon har rett på barnehage- og skoleplass. Nederst på siden finner dere en mal for bekreftelse på at en ansatt er i samfunnskritisk funksjon. Malen kan benyttes fritt.

Informasjon på ulike språk

På Oslo kommune sine hjemmesider finnes det smittevernplakater på ulike språk, disse kan benytte fritt.

Kontakt oss

Cecilie Lind

Administrerende direktør
Avfall Norge
Ansvar: Administrerende direktør
Telefon:  90110116