Lukk søk

Veikart for sirkulær økonomi

Veikartet beskriver avfalls- og gjenvinningsbransjens rolle i overgangen til en sirkulær økonomi, og peker på utfordringer og muligheter som bransjen selv kan arbeide videre med. Samtidig anbefales tiltak som myndighetene kan iverksette for å fremme ønsket utvikling.

Visjon

For å sikre en bærekraftig utvikling mot 2050 er samfunnet avhengig av en frakobling der vi oppnår økt velferd og økonomisk vekst, samtidig som ressursbruk og klimagassutslipp reduseres. I denne sammenheng er en sirkulær økonomi en kritisk faktor. I et norsk perspektiv er en overgang til den sirkulære økonomien avgjørende for konkurransekraft og verdiskapning. Her spiller avfalls- og gjenvinningsindustrien en nøkkelrolle som katalysator.

Bransjens innspill til regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft

Avfalls- og gjenvinningsbransjens veikart til en sirkulær økonomi viser hvordan gjenvinning og ressursutnyttelse kan få stor betydning for norsk grønn konkurransekraft. 

Avfalls og gjenvinningsbransjen skal først og fremst være en konkurransedyktig leverandør av resirkulerte råvarer til produksjon av nye materialer og produkter. Dette fordrer rammevilkår som stimulerer til økt bruk av resirkulerte råvarer. I tillegg vil bransjen fremover utforske nye forretningsmodeller for avfallsreduksjon og gjenbruk.

I en sirkulær økonomi er avfall først og fremst råstoff for ny produksjon. Dette medfører en betydelig reduksjon i mengden jomfruelige ressurser som brukes, mer effektiv utnyttelse, økt gjenbruk og reparasjon, og gjenvinning av det som fortsatt blir avfall. På lang sikt medfører en sirkulær økonomi at det i utgangspunktet ikke oppstår avfall, og dermed ingen avfallsindustri slik vi kjenner den i dag. Det finnes kun industri, siden alle ressurser går i sirkulasjon. Veien dit er imidlertid lang. Gjenvinning av avfall vil derfor spille en sentral rolle i den sirkulære økonomien i lang tid fremover.

Avfalls- og gjenvinningsbransjen har vokst markert de siste tiårene. I 2014 sysselsatte den over 7 000 personer og hadde en samlet omsetning på over 20 milliarder kroner. Som en del av arbeidet med Veikartet for sirkulær økonomi har den uavhengige tenketanken Club of Rome gjennomført en studie av potensialet for arbeidsplasser, verdiskapning og reduserte klimagassutslipp. Studien viser at ved å omstille til en mer ressurseffektiv økonomi, kan Norge skape 40 000 nye arbeidsplasser, redusere CO2-utslipp med omtrent 7 prosent og forbedre handelsbalansen med over 2 prosentpoeng. I sum representerer visjonen om en frakobling av velferd og ressursbruk en betydelig forretningsmulighet for Norge.

Norge har et stort potensiale for verdiskapning og grønn konkurransekraft i tilknytning til bioøkonomien, spesielt innen næringsmiddelindustri, landbruk og havbruk.

Arbeidsutvalget har bestått av:

 • Nancy Strand, Avfall Norge (prosjektleder)
 • Henrik Lystad, Avfall Norge
 • Pia Prestmo, Avfall Norge
 • Hans Fredrik Wittusen, Norsk Gjenvinning
 • Thomas Mørch, Norsk Gjenvinning
 • Eivind Fliflet, Norsk Gjenvinning
 • Bjørn Erik Rui, VESAR
 • Terje Kronen, KLD, fra sekretariatet for ekspertutvalget


Avfall Norges sirkulære utvalg har bestått av:

 • Nina Evje, Nortura
 • Øivind Brevik, Romerike Avfallsforedling (ROAF)
 • Bente Gansum Dazeenko, BIR Privat
 • Thomas Mørch, Norsk Gjenvinning
 • Camilla Skjelsbæk Gramstad, Virke
 • Pål Smits, Lindum;
 • Aina Seland, Stiftelsen Miljømerking
 • Synnøve Bjørke, Rekom
 • Helge Brattebø, NTNU
 • Fredrik Hellström, Frevar


Styringsgruppen for prosjektet har bestått av:

 • Erik Osmundsen, Norsk Gjenvinning
 • Andreas Gillund, VESAR
 • Nancy Strand, Avfall Norge.