Avfallsforbrenning med energigjenvinning

Avfallsforbrenning er avfallsbehandling og er en samfunnskritisk oppgave. Avfallsforbrenningsanleggenes fremste oppgave er å behandle avfall som samfunnet ikke trenger, og som ikke kan, skal eller bør ombrukes eller materialgjenvinnes. Avfallsforbrenning med energigjenvinning sikrer destruksjon av miljøgifter og understøtter høy kvalitet på materialgjenvinningen, reduserer klimautslipp fra deponering, bidrar til fornybar energiproduksjon, og reduksjon av fossil varme- og strømproduksjon.

Fra avfall til energi

Avfallsforbrenning har som primærfunksjon å behandle avfall. Avfall brennes ikke for å lage energi. Ovnene må avkjøles og energien gjenvinnes. Energigjenvinning er å omdanne avfall til energi, til produksjon av fjernvarme, elektrisitet og industridamp. Forbrenning med energigjenvinning sørger for at avfall fra husholdninger, kommunale virksomheter og næringsliv, som ikke kan materialgjenvinnes, kommer til nytte i stedet for at det deponeres.

Flere funksjoner

Energigjenvinning bidrar til fornybar energiproduksjon, sørger for at miljøfarlige stoffer blir tatt ut av kretsløpet og bidrar til å redusere de samlede utslippene av klimagasser. Avfall som ikke kan gå til ombruk eller materialgjenvinning på grunn av dårlig kvalitet eller miljøgifter, sikres god ressursutnyttelse gjennom utsortering av metaller fra asken og gjennom gjenvinningen av energi.

Samtidig sikres materialkvaliteten i resirkulerte råvarer, og dermed er energigjenvinning et viktig bidrag til den sirkulære økonomien.

Ved energigjenvinning blir avfallet brent ved høy temperatur og røykgassen renset etter strenge krav.

Spillvarmen fra forbrenning av avfall er kilde til ca 50 prosent av fjernvarmen i Norge.
Avfall Norge

Verdiskapning

De 18 forbrenningsanleggene i Norge omsetter for ca. 1,5 milliarder kroner og sysselsetter direkte 400-500 personer. I tillegg kommer verdiskaping og sysselsetting hos leverandører og tilknyttet virksomhet i verdikjeden, eksempelvis bruk av fjernvarme.