Lukk søk

Anskaffelser

Det gjøres hvert år anskaffelser i avfalls- og gjenvinningsbransjen for flere milliarder kroner. Anskaffelsene spenner fra kjøp av utstyr til oppsamling og renovasjonsbiler med påbygg til kjøp av tjenester for innsamling og gjenvinning av avfall. Offentlige anskaffelser på bred basis i stat og kommune pekt på som en driver for å skape etterspørsel etter resirkulerte råvarer fra avfalls- og gjenvinningsbransjen.

Regelverket rundt offentlig innkjøp er omfattende og kan være krevende, men har også mange muligheter for utvikling av tjenestene og varene som skal anskaffes. Det er høye forventninger til at offentlige anskaffelser i tillegg til å fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser også skal drive frem innovasjon og ivareta miljøhensyn. Ny forskrift om offentlige anskaffelser slår fast at der miljø brukes som tildelingskriterium, bør det som hovedregel vektes minimum 30 prosent. Dette krever imidlertid kontinuerlig utvikling av kompetanse når anskaffelsene også skal gjennomføres etter anskaffelsesloven i samsvar med grunnleggende prinsipper om konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet.