Lukk søk

Gjenvinning

Gjenvinning, eller mer presist, materialgjenvinning, er å benytte ressursene i avfall til produksjon av nye gjenstander.

Materialgjenvinning er å gjenvinne avfall slik at materialer eller stoff kan benyttes som resirkulerte råvarer. Forurensningsloven plasserer materialgjenvinning før energigjenvinning i avfallshierarkiet, som vil si å omdanne avfallet for å utnytte energien, men etter det som kalles “forberedelse til gjenbruk.”

Materialgjenvinning i Norge i dag

I 2015 beregnet SSB materialgjenvinningen av husholdningsavfall til 38 prosent, som inkluderer avfall sendt til kompostering og biogassproduksjon.Til tross for en rekke tiltak i avfallspolitikken har det vært en nedgang i andelen avfall som materialgjenvinnes i Norge siden 2008. Ifølge Miljødirektoratet ligger ikke Norge an til å oppfylle gjeldende EU-krav om 50 prosent materialgjenvinning av husholdningsavfall innen 2020 uten at det iverksettes tiltak.

Avfall fra tjenesteytende næring tilsvarer i størrelsesorden omtrent samme avfallsmengde som husholdningsavfallet. Materialsammensetning av avfallet er trolig også ganske lik, men det forekommer i dag lite kunnskap om dette på nasjonalt nivå. Blandet restavfall fra tjenesteytende næring utgjorde 47 prosent i 2015. Det er heftet stor usikkerhet ved tallene for tjenesteytende næring, og det er ikke beregnet gjenvinningsgrad for avfallet, hverken energi- eller materialgjenvinning. For å utvikle materialgjenvinning videre i Norge i et industrielt løp er det nødvendig å inkludere avfallsmengdene fra denne sektoren som ressursgrunnlag og forbedre statistikk- og tallgrunnlaget.

Mye av avfallet fra husholdningene og samfunnet forøvrig kildesorteres eller ettersorteres i dag og sendes til materialgjenvinning, men det er fortsatt et potensiale for å bedre denne behandlingen av avfall både fra husholdninger og fra næring. Nesten 50 prosent av avfallsmengdene fra norske husholdninger er av kategorien “blandet restavfall.” Det er også her det er mest potensiale for å øke materialgjenvinning. Moderne sorteringsteknologi gjør det mulig å øke utsorteringen av flere rene avfallstyper, eksempelvis plast.

Klima og miljø

Det er mye oppmerksomhet rundt avfallshåndteringens rolle i en bærekraftig, sirkulær økonomi. Målet med materialgjenvinning er at materialer og stoffer kan brukes om igjen i ny produksjon som resirkulerte råvarer. Dette sparer jordkloden for uttak av jomfruelige råvarer med de klima- og miljøbelastningene som følger dette.

En rekke miljøanalyser viser at materialgjenvinning av resirkulerte råvarer er bedre for miljøet i de fleste tilfeller enn for eksempel klimanytten fra energigjenvinning. Det er blant annet vist til at materialgjenvinning av 1 kg plast gir klima- og energibesparelser tilsvarende 2 kg olje. Ved produksjon av aluminium fra resirkulert råvare forbrukes kun 5 % av den energien som behøves for å produsere primæraluminium. Samfunnsnytten av materialgjenvinning forutsetter at avfallet har nødvendig kvalitet og renhet for at de resirkulerte råvarene skal holde den kvaliteten som industrien etterspør, og slik at ikke uønskede tilsetningsstoffer og miljøgifter går tilbake i kretsløpet. Derfor er energigjenvinning eller deponering for enkelte avfallstyper fortsatt viktig i en grønn økonomi.

Marked for resirkulerte råvarer

Markedene for flere av de resirkulerte råvarer er fortsatt umodne og bærer preg av å være definert av jomfruelige råvarer. Økt bruk av resirkulerte råvarer er avhengig av at disse er konkurransedyktig på pris og kvalitet.

Avfall Norge jobber for hensiktsmessige målemetoder for materialgjenvinning, slik at det kan vises til pålitelige tall. Avfall Norge har i lang tid arbeidet for å fremme en helhetlig avfallspolitikk, som legger rammene for en bærekraftig og effektiv ressursutnyttelse av avfallet, og følger utviklingen i de europeiske avfallsdirektivene tett. Vi har i innspill til statsbudsjettet for 2015 og 2016 etterlyst tydeligere mål for materialgjenvinning.

Materialgjenvinning står nå for den største andelen av omsetningen innenfor avfallsbehandling, og omsetningen fra materialgjenvinning er økende. En studie fra Club of Rome anslår at økt materialgjenvinning kan skape over 5 000 nye arbeidsplasser i Norge. Dette forutsetter konkurransedyktige løsninger, utvikling av nye og forbedrede teknologiske løsninger og mer effektive markeder for resirkulerte materialer.

Kontakt oss

Håkon Bratland

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Innsamling, sortering og materialgjenvinning
Telefon: 97578502