Juridisk betenkning vedrørende etablering av avfallsanlegg

Avfall Norge fått har oppdatert rapporten fra 2006 med juridiske betenkninger omkring etablering av avfallsbehandlingsanlegg, herunder egenregi og tildelt enerett. Ny rettsutvikling i EU og rettstolkning i Norge er tatt med.
Av: Avfall Norge | Publisert: 11. oktober 2011 | Oppdragstaker: Torkelsen & Kinn DA

Avfallsbransjen står inne i en periode med store investeringer i ny kapasitet for behandling av restavfall og utsorterte fraksjoner. Det er etablert strenge regler for hvordan kommunene som eier av avfall kan delta i etablering av denne typen anlegg.

Avfall Norge fikk i 2006 derfor utarbeidet en juridisk betenkning vedrørende spørsmål knyttet til etablering av avfallsbehandlingsanlegg. Rapporten beskrev mulighetene for å organisere kommunal virksomhet i egenregi eller tildele enerett til selvstendige rettssubjekt. Rapporten har vært med å danne grunnlaget for organiseringen av flere behandlingsanlegg i kommunal regi i Norge. Særlig har bruken av tildelt enerett vært aktuelt siden svært få kommuner og interkommunale selskaper alene har ansvar for nok avfall til å kunne realisere behandlingsanlegg med moderne standard i egenregi.

Foreliggende rapport er en oppdatering av rapporten fra 2006 der særlig rettsutviklingen i EU og Norge (Kofa) er gjennomgått og satt i sammenheng. Rapporten er utarbeidet av Hanne S. Torkelsen i advokatfirmaet Torkelsen & Kinn, tidligere advokat hos KS-advokatene og KS Bedrift på oppdrag fra Avfall Norges og arbeidsgruppen for juridiske spørsmål.