Juridisk betenkning vedrørende spørsmål knyttet til etablering av avfallsbehandlingsanlegg

Avfall Norge fått har oppdatert rapporten fra 2006 med juridiske betenkninger omkring etablering av avfallsbehandlingsanlegg, herunder egenregi og tildelt enerett. Ny rettsutvikling i EU og rettstolkning i Norge er tatt med.
Av: Avfall Norge | Publisert: 16. november 2011 | Oppdragstaker: Advokatfirmaet Torkelsen & Kinn DA

Avfallsbransjen står inne i en periode med store investeringer i ny kapasitet for behandling av restavfall og utsorterte fraksjoner. Det er etablert strenge regler for hvordan kommunene som eier av avfall kan delta i etablering av denne typen anlegg.

Avfall Norge fikk i 2006 derfor utarbeidet en juridisk betenkning vedrørende spørsmål knyttet til etablering av avfallsbehandlingsanlegg. Rapporten beskrev mulighetene for å organisere kommunal virksomhet i egenregi eller tildele enerett til selvstendige rettssubjekt. Rapporten har vært med å danne grunnlaget for organiseringen av flere behandlingsanlegg i kommunal regi i Norge. Særlig har bruken av tildelt enerett vært aktuelt siden svært få kommuner og interkommunale selskaper alene har ansvar for nok avfall til å kunne realisere behandlingsanlegg med moderne standard i egenregi.

Foreliggende rapport er en oppdatering av rapporten fra 2006 der særlig rettsutviklingen i EU og Norge (Kofa) er gjennomgått og satt i sammenheng. Rapporten er utarbeidet av Hanne S. Torkelsen i advokatfirmaet Torkelsen & Kinn, tidligere advokat hos KS-advokatene og KS Bedrift på oppdrag fra Avfall Norges og arbeidsgruppen for juridiske spørsmål.