Klimaregnskap for avfallshåndtering. fase i og ii

Målet med prosjektet har vært å utvikle en modell for beregning av netto klimagassutslipp fra ulik avfallsbehandling av avfallstypene glassemballasje, metallemballasje, papir, papp, plastemballasje, våtorganisk avfall, treavfall og restavfall. Modellen er basert på livsløpsmetodikk og er utviklet slik at kommuner/regioner kan utarbeide spesifikke klimaregnskap for sin region.
Av: Avfall Norge | Publisert: 25. januar 2010 | Oppdragstaker: Østfoldforskning