Klimavurdering av øket handel i EU

Denne rapporten er utført av Profu på oppdrag fra arbeidsgruppe energiutnyttelse i Avfall Norge. Rapporten ser på effektene av å utnytte restavfall fra land der det ellers ville blitt deponert i land som har ledig forbrenningskapasitet og behov for energien i sine fjernvarmesystem. Konklusjonen er at ved å flytte ett tonn avfall fra et land som deponerer avfallet til land som forbrenner med energiutnyttelse, får man en besparelse i klimagassutslipp på 610 kg CO2-ekv/ tonn avfal
Av: Avfall Norge | Publisert: 18. desember 2011 | Oppdragstaker: Profu