Arskonferansen 2024 banner mobile

Kvalitet på substrat til biogassanlegg

Av: Avfall Norge | Publisert: 15. august 2017 | Oppdragstaker: Mepex Consult AS

Det pågår en utvikling av markedet for biogass i Norge. Det er i ferd med å bli en vesentlig industri for produksjon av klimanøytral drivstoff til busser og andre nyttekjøretøy, samt for produksjon av biogjødsel, blant annet til økologisk landbruk. 

Avfall Norge har tidligere dokumentert at biogass basert på lokale ressurser gir høy lokal verdiskaping. Det er en viktig del av satsingen på bioøkonomi og sirkulærøkonomi.

Biogass gir verdiskaping gjennom en lang verdikjede og skaper arbeidsplasser direkte og indirekte innen landbruk og matproduksjon og bidrar til grønn omstilling, lavere utslipp og renere byer og tettsteder. 

Biogassanlegg sørger for at verdifulle næringsstoffer i matavfallet som f.eks fosfor bringes tilbake i kretsløpet og brukes i ny matproduksjon. 

Råvarene til biogassanlegg er kildesortert matavfall, avløpsslam, fiskeavfall, husdyrgjødsel mm. Med disse råvarene følger det også en del synlige og usynlige fremmedlegemer, som plast, glass, metall, stein, mv. Forurensningene skaper til dels store driftsutfordringer i anleggene og betydelige slitasje i rør, tanker, pumper og annet utstyr. Resultatet er redusert behandlingskapasitet, driftsstans og økt vedlikeholdsbehov. 

Vi håper denne rapporten vil bidra til at kunnskapen om og markedet for biogassubstrat utvikles og danner grunnlag for en videre vekst i utviklingen av biogassproduksjonen i Norge. 

Prosjektet er finansiert gjennom Oslofjordfondet samt Lindum, Avfall Norge, Greve Biogass, Frevar, EcoPro og Oslo kommune Energigjenvinningssetaten (EGE).

Kontakt oss

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Bioavfall, tekstiler, biologisk behandling
Telefon:  92292262