Miljøgifter i sigevann

Det er i denne rapporten forsøkt å gi et bilde av hva som mobiliseres av miljøgifter fra representative ordinære deponier i Norge. Utslippsdataene er stilt til disposisjon fra EnviTech AS via databasen MapGraph. Resultatene viser at konsentrasjonen av tungmetaller og miljøgifter i sigevann generelt er svært lave sammenliknet med andre kilder. Sorteringsanlegg og behandling av organisk avfall har et langt mer konsentrert sigevann. Avrenning fra veger er også mer konsentrert enn det som måles i sigevannet. Vurderes den årlige fluksen er det Cr som peker seg ut som det elementet som lekker i størst mengde. De totale miljøkostnadene ved utslipp av sigevann fra alle norske deponi er estimert til ca 70 000 kr/år. Det totale utslippet av Hg fra deponiene i Norge ligger 80 % lavere enn enkelt utslipp fra norske forbrenningsanlegg.
Av: Avfall Norge | Publisert: 11. mai 2012 | Oppdragstaker: Bjørn E. Berg AS