Nasjonal beregning av mengde matsvinn på forbrukerleddet

En meget stor andel av matsvinnet oppstår i privathusholdningene. Det er derfor viktig å utvikle gode systemer som gir pålitelige tall for utviklingen i matsvinnet.

Av: Avfall Norge | Publisert: 31. januar 2018 | Oppdragstaker: Avfall Norge, Mepex Consult AS, Østfoldforskning AS

Det ble 23 juni 2017 inngått en bransjeavtale mellom Regjeringen ved fem departementer og matbransjen ved 12 bransjeorganisasjoner med mål om å redusere mengden matsvinn i Norge med 20 % innen 2020, 30 % innen 2025 og 50 % innen 2030. En meget stor andel av matsvinnet oppstår i privathusholdningene. Det er derfor viktig å utvikle gode systemer som gir pålitelige tall for utviklingen i matsvinnet her.

Matbransjen har ansvar for å iverksette tiltak som kan bidra til at forbrukere kaster mindre mat og å frembringe statistikk for matsvinn fra matindustrien, grossist- og dagligvareleddet og serveringsbransjen. Myndighetene har ansvaret for å kartlegge matsvinnet i forbrukerleddet og sammenstille nasjonal statistikk i denne sammenheng.


Det har vært knyttet en god del usikkerhet til tidligere beregninger av matsvinn fra husholdninger. Målet med dette prosjektet har for Miljødirektoratet vært å få en ny oppdatert referanseverdi for fremtidig måling i utviklingen av matsvinn. Videre har det vært behov for en klar metode for denne type beregninger og innspill til hvordan det kan organiseres og finansieres.


Definisjon av matsvinn

"Matsvinn omfatter alle nyttbare deler av mat produsert for mennesker, men som enten kastes eller tas ut av matkjeden til andre formål enn menneskeføde, fra tidspunktet når dyr og planter er slaktet eller høstet."