Renere råvarer

Med glass- og metallemballasje som case er det utviklet et oppsett for å beskrive og analysere verdikjeden. Det er utviklet en generell veileder for analyse av verdikjeder, med vekt på fasen fra avfallet oppstår til det er ny råvare.

Av: Avfall Norge | Publisert: 23. april 2019 | Oppdragstaker: Mepex AS

Det pågår et trendskifte i avfallsbransjen, med økt fokus på materialgjenvinning og kvalitet på resirkulerte råvarer.

EUs reviderte avfallsrammedirektiv fra 2018 vil gjøre at nasjonal rapportering av materialgjenvinningsgrad etter hvert vil ta utgangspunkt i det som faktisk blir materialgjenvunnet og ikke som nå, det som sendes til materialgjenvinning. Samtidig har Kina og etter hvert andre land i Sørøst-Asia stilt svært strenge kvalitetskrav for import av avfallsråvarer. I Norge og Europa begynner etterspørselen etter ulike typer resirkulerte råvarer å ta seg opp. Nye industrielle nedstrømsløsninger gir økt fokus på kvalitet på råvarene som skal inn i ny produksjon.

Avfallets verdikjede er en komplisert logistikk, fra avfallet oppstår til det kan inngå som råvare i ny produksjon. Det kan gjøre det utfordrende å vite hvordan en skal sette inn tiltak for å forbedre verdikjeden med hensyn til kvalitet. Det har fram til nå ikke foreligget en metodikk for å vurdere verdikjeden helhetlig.

Avfall Norge satte derfor i gang et prosjekt for å beskrive verdikjeden for glass- og metallemballasje på en helhetlig og systematisk måte som et utgangspunkt for å gjennomføre forbedringer som kan gi renere råvarer. Valget av avfallstype er gjort blant annet for å kunne gi overføringsverdi til andre avfallstyper.

Det er gjennomført en kartlegging av data om verdikjeden for glass- og metallemballasje, utviklet et oppsett for å beskrive verdikjeden og gjennomføre analyser og presentasjoner av resultater. Det er videre utviklet en generell veileder for analyse av verdikjeder, med vekt på fasen fra avfallet oppstår til det er ny råvare.

Kontakt oss

Håkon Bratland

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Innsamling, sortering og materialgjenvinning
Telefon:  97578502