Valg av renseløsning på deponi

Denne rapporten er ment som et hjelpemiddel for deponieiere som skal rehabilitere eller etablere nye renseteknologi for sigevann fra deponi.
Av: admin | Publisert: 23. februar 2017 | Oppdragstaker: Bjørn E. Berg AS

Selv om deponering av avfall ikke lenger er hovedløsningen for avfallshåndtering i Norge i dag finnes det en rekke nedlagte og aktive deponier i Norge. På grunn av geologiske og metereologiske forhold produserer mange av disse store mengder sigevann, som kan forurense vassdragene med næringsstoffer, miljøgifter, med videre.

Rapporten vurderer ulike renseløsninger for sigevann fra deponier og hvilke kriterier som kan stilles ved valg av egnet teknologi.

Bruk av akseptgrenser er et nøkkelord i forbindelse med hvilke typer renseløsninger som kan/bør velges for sigevann fra deponier, men må tilpasses resipienten og kravene i vannforskriften. Det betyr at kartlegging av resipient også må inngå i vurderingen av egnet renseløsninger.

Rapporten gir en gjennomgang av tilgjengelige teknologier. Kostnader er også vurdert, men det har vært begrenset tilgang på data for driftskostnadene ved de ulike renseteknologiene.