Hvordan snakke forståelig om biogass?: Sommeren 2022 fikk tre REdu-studenter i oppdrag å se på hvordan biogassbransjen bør kommunisere. Slik gikk det! (les mer i saken under)

Faggruppe for biologiske avfallsressurser og biologisk behandling

Faggruppen for biologisk avfallsressurser og biologisk behandling jobber med å utnytte ressursene i organisk avfall på best mulig måte i en grønn sirkulær bioøkonomi.

Om faggruppen

Hva jobber vi med:

 • Kvalitet i innsamling og behandling av bioavfall samt sluttprodukter
 • Kompostering og produksjon av biogass og biogjødsel i industrielle anlegg
 • Produksjon og anvendelse av biogass, grønn CO2, biogjødsel, kompost, biokull mm
 • Innovasjon og nye former for biologisk behandling, herunder utvikling av nye produkter og bedre ressursutnyttelse fra eksisterende anlegg
 • Anbefalinger og "beste praksis" angående innsamlingsløsninger for matavfall og annet bioavfall
 • Oppfølging av regelverk i Norge og EU, herunder bidra med fakta inn i høringsuttalelser
 • Arrangere møteplasser, kurs, seminarer og studieturer innenfor fagområdet

Medlemmer i faggruppen

 • Lars M. Fugledal, Årim, Ålesund-regionen (Leder)
 • Mariann Hegg, Den Magiske Fabrikken, Tønsberg (nestleder)
 • Øyvind Birkeland, BIR Voss Hardanger, Bergen
 • Tore Fløan, Ecopro AS, Verdal
 • Tommy Nesbakk, Glør , Lillehammer
 • Katarzyna Krajewska, Lindum AS, Drammen
 • Jens Måge, Avfall Norge (sekretær og fagrådgiver)

Faggruppen består av medlemmer i Avfall Norge som samler inn og behandler orgnisk avfall. Ønsker du å bli med i faggruppen? Ta kontakt med oss! Send en epost til Jens Måge.

Seminarer og kurs

Bioseminaret 2023, Stord 25. - 26. september
Årets viktigste fagsamling for alle som jobber med biologiske avfallsressurser.

Grunnkurs i kompostering, Oslo 25. - 26. oktober 2023
Målgruppen er nyansatte innen drift og ledelse på industrielle, kommunale eller private komposteringsanlegg, samt "veteraner" som vil ha oppfriskning i faget. Kurset passer også for kommuner og private som er, eller skal, i gang med innsamling og behandling av hage-/parkavfall og som vurderer å bygge eget anlegg.

Løsninger for innsamling og behandling av matavfall og annet bioavfall

1. januar 2023 trådte den nye avfallsforskriften (kapittel 10a) i kraft. Forskriften gjelder for alt "husholdningslignende" bioavfall og plast fra både husholdning og næring (kommuner og virksomheter). Bioavfall er både matavfall og hage-/parkavfall og krav gjelder separat utsortering ved kildesortering. I forveien har over 90% av norske kommuner etablerte utsorterings- og innsamlingsløsninger for matavfall fra husholdninger, mens det for hage- og parkavfall, hytterenovasjon og fra virksomheter fortsatt gjenstår å etablere ordninger mange steder.

For husholdningslignende matavfall fra næring som for eksempel emballert matavfall fra dagligvarebutikker og matavfall fra kontorbygg, kiosker, kantiner og kafeer, så må det derfor etableres mange nye løsninger. Kravet betyr at matavfall fra butikker skal utsorteres ved kildesortering som betyr at emballert matavfall må avemballeres i butikken før det samles inn av et avfallselskap og leveres til behandling i for eksempel et biogassanlegg.

Veiledere for utsorteringskravene i kap 10a fra Miljødirektoratet

1 -
Utsortering og materialgjenvinning av avfall for kommunene
Kommunens plikt til utsortering og materialgjenvinning av avfall fra private husholdninger.


2 - Utsortering og materialgjenvinning av avfall for virksomheter

Virksomheters plikt til utsortering og materialgjenvinning av husholdningslignende matavfall, park- og hageavfall, plastavfall og landbruksplast.


Spørsmål og svar om de nye utsorteringskravene (artikkel fra 14. desember 2022)

Kvalitet i innsamlet bioavfall
Vedtak fra Avfall Norges faggruppe for biologiske avfallsressurser:

- 14. mai 2019 - policy-vedtak på valg av avfallsposer for innsamling av matavfall
Bransjen ønsker minst mulig plast inn i den biologiske avfallsstrømmen, og anbefaler nedbrytbare alternativer:
“Matavfall fra husholdning og husholdningslignende matavfall fra næring, som samles inn i poser, skal være samlet inn i biologisk nedbrytbare poser. Posene kan produseres av ulikt materiale og må følge anerkjente standarder”.

- 24. januar 2023 - policy-vedtak på definisjon av kildesortert matavfall
Dette er en klargjøring av hva som skal, og ikke skal, inngå i denne avfallsstrømmen i Norge:
“Kildesortert matavfall skal som hovedregel kun bestå av matavfall samt avfallsposene dette samles inn i. Behandlingen av kildesortert matavfall varierer mellom ulike regioner, bruk derfor sortere.no for å se om det er unntak fra hovedregelen som gjelder din region.”

Bedre utnyttelse av fosfor

Grunnstoffet fosfor er byggesten i alt liv, og en viktig bestanddel i jorda for at planter skal gro. Fosfatstein ble i 2014 satt opp på EUs liste over kritiske råvarer (Critical Raw Materials). I Norge og Europa importeres all fosfor til bruk i kunstgjødsel hovedsaklig fra Marokko, Russland og Kina.

Etter initiativ fra Norsk Vann og Avfall Norge i 2014 fikk Miljødirektoratet oppdraget å utrede hvorvidt og hvordan en Norge bør utforme en fosforplattform. Arbeidet førte blant annet ført til rapporten Bedre utnyttelse av fosfor i Norge (2015) og etablering av et nordisk fosfornettverk som ser på samme problemstilling i et nordisk samarbeid. I rapporten pekes det på resirkulering av fosfor gjennom biologisk behandling av de biologiske avfallsressursene som et viktig tiltak. Dette er svært viktig for å sikre økt selvforsyning og matproduksjon baserte på lokale ressurser.

Avfall Norge deltar også i et nordisk fosfornettverk som ser på problemstillingen i et nordisk perspektiv, og vi deltar i forskningsprosjektet MIND-P ved NTNU som forsker på hvordan Norge kan bli selvforsynt med fosfor innen 2030, blant annet gjennom å innføre et omsetningskrav for resirkulert fosfor.

Biogass og biogjødsel - den sirkulære bioøkonomien

Faggruppen følger opp Storingets og Regjeringens planer for den sirkulære bioøkonomien med utnyttelse av de biologiske avfallsressursene, økt satsing på biogass, biogjødsel, kompost og torvfrie jordprodukter.

Avfall Norge mener det er viktig å utnytte biologiske avfallsressurser best mulig og at Norge kan produsere minst 10 TWh biogass fra avfallsressurser alene, dersom rammebetingelsene for dette kommer på plass. Det teoretiske potensialet for biogass ble kartlagt av NORSUS i 2023, den kan lastes ned her. Les også NRKs omtale fra lanseringen "Ny rapport: Meir av Noreg kan drivast på biogass", NRK 9. mars 2023.

Biogassutvalget - Grønt Landtransportprogram
Det er flere tiltak og prosjekter i gang for å synliggjøre biogass som et avansert, klimanøytralt biodrivstoff med høy bærekraft og høy lokal verdiskaping. Biogass og bruk av biogjødsel gir betydelige utslippskutt både innen transport, industri, skipsfart, landbruk og avfall. Dette er sirkulær økonomi i praksis og et svært viktig bidrag til Norges mål og forpliktelser i EUs sirkulære handlingsplan.
Regjeringens mål i Klimaplanen for 2021-2030 - Meld. St. 13 (2020 – 2021) er å redusere de ikke-kvotepliktige utslippene av klimagasser med 45 prosent fra 2005 innen 2030.

Faggruppen arbeider i egen regi samt i ulike samarbeidsforaer, som for eksempel biogassutvalget i Energigass Norge. Målet er økt bruk av biogass, biogjødsel og kompost, herunder økt utsortering av matavfall og bruk av organisk avfall, fra både industri, private husholdninger, storsamfunnet, landbruket, havbruket og skogbruket. Gruppen jobber for økt oppmerksomhet om sirkulær økonomi og mulighetene i bioøkonomien med bedre utnyttelse av næringsstoffene i kretsløpet.

Avfall Norge deltar i Grønt landtransportprogram som er et offentlig-privat samarbeid om det grønne skifte i landtransporten, ledet av NHO. Deltakerne i programmet er Klima og miljødepartementet, tilknyttede medlemsorganisasjoner, partnerbedrifter, og offentlige virksomheter. Formålet med GLP er å bidra til å realisere vedtatte nasjonale klimamål, og stimulere til et bredt teknologiskifte.

Bærekraftskriterier og klimautslipp for norskprodusert biogass

Bærekraft og klimagassreduksjoner ved norsk biogassproduksjon ble kartlagt i 2017 som et samarbeidsprosjekt mellom Avfall Norge og Biogass Oslofjord, hvor man kartla klimanytten for biogass produsert ved seks anlegg i Norge ved hjelp av EUs bærekraftkriterier i fornybardirektivet og modellen slik den er implementert i Norge gjennom kapittel 3 i Produktforskriften.

Arbeidet ble videreutviklet i 2019-2020 og resulterte i en egen biogass bransjenorm - et klimaverktøy for anleggs-spesifikk beregning av utslipp med EUs fornybardirektiv 2 (RED 2) som rammemodell. Carbon Limits utviklet modellen som også ble utvidet med en egen valgfri biogjødselmodul, finansiert av Landbruksdirektoratet.

Energigass Norge og Norsk Vann ble med som samarbeidspartnere og medeiere av verktøyet som er gjort tilgjengelig på lisens for anlegg, konsulenter og andre. Les mer om verktøyet her. Lenke til bestilling av lisens her.

Hvordan snakke forståelig om biogass, kompost og biogjødsel?
Sommeren 2022 fikk tre REdu-studenter i oppdrag å se på hvordan biogassbransjen bør kommunisere.
Hvordan kommuniserer bransjen potensialet for biogass, biogjødsel - ja avfall og gjenvinning sånn generelt egentlig?
Slik gikk det.

Kompostportalen

Avfall Norge drifter Kompostportalen som viser publikum hvor i landet man får kjøpt kompostbasert jord, som kan redusere bruken av torvbaserte jordprodukter.

Internasjonalt samarbeid - ECN - EBA og Nordic Biogas Conference

Faggruppen jobber for et tettere samarbeid i Norden. I 2016 var Avfall Norge initiativtaker og medarrangør i den første Nordisk fosforkonferansen i Malmø, og etablerte etter dette et Nordisk fosfornettverk, og i 2019 arrangerte Avfall Norge den syvende nordiske biogasskonferansen i Oslo.

Avfall Norge er medlem i den europeiske kompostforeningen European Compost Network ECN som jobber med rammebetingelsene for kompost og biogjødsel i EU og Europa, utifra visjonen om at vi skal leve godt innenfor de begrensede ressursene til planeten med respekt for den organiske syklusen.

ECN er en medlemsorganisasjon med 66 medlemmer fra 27 europeiske land. Medlemmer inkluderer europeiske bioavfallsorganisasjoner og deres driftsanlegg, forskningsaktører, konsulenter og myndigheter. ECN representerer mer enn 4500 eksperter og anleggsoperatører med mer enn 45 millioner tonn biologisk avfallsbehandlingskapasitet. Avfall Norges fagrådgiver Jens Måge sitter i styret i sin andre periode fra 2022-2024. ECN samarbeider med European Biogas Association om rammebetingelser for biogjødsel i Europa.

Kontakt oss

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Bioavfall, tekstiler, biologisk behandling
Telefon:  92292262