Faggruppe for biologiske avfallsressurser

Faggruppen for biologisk avfallsressurser og behandling jobber med å utnytte ressursene i organisk avfall på best mulig måte i en grønn sirkulær bioøkonomi.

Om faggruppen

Hva jobber vi med:

 • Kvalitet i innsamling og behandling av bioavfall samt sluttprodukter
 • Kompostering og biogass av organisk avfall i industrielle anlegg
 • Produksjon og anvendelse av biogass, grønn CO2, biogjødsel, kompost, biokull mm
 • Innovasjon og nye former for biologisk behandling, herunder utvikling av nye produkter og bedre ressursutnyttelse fra eksisterende anlegg
 • Anbefalinger og "beste praksis" angående innsamlingsløsninger for matavfall og annet bioavfall
 • Oppfølging av regelverk i Norge og EU, herunder bidra med fakta inn i høringsuttalelser
 • Arrangere møteplasser, kurs, seminarer og studieturer innenfor fagområdet

Løsninger for innsamling og behandling av matavfall og annet bioavfall

1. januar 2023 trer den nye utsorteringsforskriften (kapittel 10a) i kraft. Forskriften gjelder for bioavfall dvs matavfall og hage-/parkavfall samt plast fra næring og husholdning og stiller krav til separat utsortering av bioavfall ved kildesortering. I forveien har mer enn 85% av norske kommuner etablerte utsorterings- og innsamlingsløsninger for matavfall fra husholdninger, mens det for hage- og parkavfall fortsatt gjenstår å etablere ordninger mange steder.

For husholdningslignende matavfall fra næring, f. eks emballert matavfall fra dagligvarebutikker og matavfall fra kontorbygg, så må det etableres mange nye løsninger. Blant annet så må matavfall og plast fra butikker utsorteres ved kildesortering som betyr at dette må avemballeres i butikken, før det samles inn.
Les Spørsmål og svar om de nye utsorteringskravene (14. desember 2022)

Kvalitet i innsamlet bioavfall - policy fra Avfall Norges faggruppe for biologiske avfallsressurser

- 14. mai 2019 policy-vedtak på valg av poser for innsamling av matavfall: “Matavfall fra husholdning og husholdningslignende matavfall fra næring, som samles inn i poser, skal være samlet inn i biologisk nedbrytbare poser. Posene kan produseres av ulikt materiale og må følge anerkjente standarder”.
Avfall Norges faggruppe for biologisk behandling
- 24. januar 2023 policy-vedtak på definisjon av kildesortert matavfall
, dvs hva som skal inngå i denne avfallsstrømmen i Norge: “Kildesortert matavfall skal som hovedregel kun bestå av matavfall samt avfallsposene dette samles inn i. Behandlingen av kildesortert matavfall varierer mellom ulike regioner, bruk derfor sortere.no for å se om det er unntak fra hovedregelen som gjelder din region.”

Bedre utnyttelse av fosfor

Grunnstoffet fosfor er byggesten i alt liv, og en viktig bestanddel i jorda for at planter skal gro. Fosfatstein ble i 2014 satt opp på EUs liste over kritiske råvarer (Critical Raw Materials).

I Norge og Europa importeres all fosfor til bruk i kunstgjødsel hovedsaklig fra Marokko, Russland og Kina.
Rapporten Bedre utnyttelse av fosfor i Norge fra Miljødirektoratet viser behovet for bedre husholdning av fosfor i Norge. Her pekes det på resirkulering av fosfor gjennom biologisk behandling av de biologiske avfallsressursene som et viktig tiltak.
Dette er svært viktig for å sikre økt selvforsyning og matproduksjon baserte på lokale ressurser.

Avfall Norge deltar også i et nordisk fosfornettverk som ser på problemstillingen i et nordisk perspektiv, og vi deltar i forskningsprosjektet MIND-P ved NTNU som forsker på hvordan Norge kan bli selvforsynt med fosfor innen 2030.

Biogassutvalget

Faggruppen arbeider i egen regi samt koordinert gjennom og i ulike foraer, spesielt biogassutvalget i Energigass Norge. Målet er økt bruk av biogass, biogjødsel og kompost, herunder økt utsortering av matavfall og bruk av organisk avfall, fra både industri, private husholdninger, storsamfunnet, landbruket, havbruket og skogbruket.

Kompostportalen

Avfall Norge drifter Kompostportalen som viser publikum hvor i landet man får kjøpt kompostbasert jord, som kan redusere bruken av torvbaserte jordprodukter.

Internasjonalt samarbeid

Avfall Norge er medlem i den europeisk kompostforeningen European Compost Network. ECN er en medlemsorganisasjon med 64 medlemmer fra 26 europeiske land. Medlemmene inkluderer alle europeiske bioavfallsorganisasjoner og deres driftsanlegg, forskning, politikkarbeid, konsulenter og myndigheter. Via medlemsorganisasjonene representerer ECN mer enn 3000 eksperter og anleggsoperatører med mer enn 45 millioner tonn biologisk avfallsbehandlingskapasitet.

ECN samarbeider med European Biogas Association angående rammebetingelser for biogass og biogjødsel i Europa.

Medlemmer i faggruppen

 • Lars M. Fugledal, Årim, Ålesund-regionen (Leder)
 • Mariann Hegg, Greve Biogass / Den magiske fabrikken, Tønsberg (nestleder)
 • Dagny Karin Ugulsvik Alvik, SIMAS IKS, Sogn
 • Øyvind Birkeland, IHM, Voss / BIR AS, Bergen
 • Tore Fløan, Ecopro AS, Verdal
 • Nina Riiser, Øras, Øvre Romerike
 • Tommy Nesbakk, Mjøsanlegget AS, Lillehammer
 • Katarzyna Krajewska, Lindum AS, Drammen
 • Sigve Nicolaisen, IVAR IKS, Rogaland

___________________________________

Er du hovedmedlem og kunne tenke deg å sitte i faggruppen? Ta kontakt med oss!

Kontakt oss

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Bioavfall, tekstiler, biologisk behandling
Telefon:  92292262

Anna Fagerheim

Rådgiver (i permisjon til august 2023)
Avfall Norge
Ansvar: REdu, Avfallsforsk, Møteplasser
Telefon:  47390267