Lukk søk

Materialgjenvinning

Materialgjenvinning, også kjent som resirkulering, er å gjenvinne avfall slik at materialer eller stoff kan benyttes som resirkulerte råvarer.

Materialgjenvinning i Norge


Målet med materialgjenvinning er at materialer og stoffer kan brukes om igjen i ny produksjon som resirkulerte råvarer. Dette sparer jordkloden for uttak av jomfruelige råvarer med de klima- og miljøbelastningene som følger dette.

Statistikken avfall fra husholdningene viser at 38 prosent av husholdningsavfallet ble levert til materialgjenvinning i 2016. Dette er en svak økning i materialgjenvinningsgraden med 1 prosentpoeng mer enn i 2016. Til sammenligning var materialgjenvinningsgraden i årene 2007-2010 på hele 42%. Regnskapet viser dermed at Norge fortsatt er et stykke unna EU-kravet på 50 prosent.

Utnyttelse av ressursene i avfallet gjennom materialgjenvinning står sentralt i EUs avfallsmålsetninger og i miljølovgivning. Som EØS-medlem er Norge gjennom EUs rammedirektiv for avfall bundet av kravet om 50 prosent materialgjenvinning av husholdningsavfall og husholdningsliknende avfall innen 2020.


Materialgjenvinning gir miljøeffekt

Når emballasjeavfall materialgjenvinnes, betyr det at avfallet brukes til å lage nye produkter i stedet for at det brukes nye råvarer.

Materialgjenvinning gir reduserte klimagassutslipp, redusert energi- og vannforbruk og andre positive miljøeffekter. Miljøgevinsten er særlig stor for plastemballasje og metallemballasje.

Beregninger viser at materialgjenvinning av plastemballasje reduserte utslippene av klimagasser med omtrent 162 000 tonn CO2-ekvivalenter i 2013. Rundt 40 prosent av utslippsreduksjonen skjedde i Norge, mens resten kom i andre land. Utslippsreduksjonen i Norge tilsvarer utslippene fra nesten 38 000 biler i ett år.


Definisjon

  • Materialgjenvinning er enhver form for gjenvinning der avfallsmaterialer brukes til fremstilling av stoffer eller løsøregjenstander som ikke er avfall
  • For eksempel kan plastflasker brukes til å produsere nye plastflasker, andre typer plastemballasje eller fleecejakker
  • Bruk av avfall til fremstilling av energi eller materialer som skal brukes som brensel eller fyllmasser, regnes ikke som materialgjenvinning


Kilde: Miljøstatus.no

Kontakt oss

Håkon Bratland

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Innsamling, sortering og materialgjenvinning
Telefon:  97578502