Satsningsområder

Satsingsområdene til Avfall Norge konsentrerer innsatsen vår rundt temaer som bidrar til å samle, utvikle og posisjonere bransjen. Satsningsområdene er flerårige og skal være en rød tråd gjennom både det politiske arbeidet, fagarbeidet, på møteplassene og i prosjektporteføljen.

Rethinking Waste

ReThinking Waste favner prosjekter om omstilling, tilpassing og innovasjon i samfunnet, avfallssektoren, aktørene, arbeidsmåtene og materialene i takt med endrede forutsetninger og behov. Prosjekter innenfor bl.a. FoU, innovasjon, rammebetingelser, lovverk, teknologi, logistikk og materialer hører hjemme i dette satsningsområdet.

Temaer innenfor ReThinking Waste

 • Renere råvarer
 • Økt materialgjenvinning
 • Design for gjenvinning
 • Ny teknologi
 • Nye verdikjeder
 • Utvikling av produsentansvar
 • Utvikling av lovverket

Pågående prosjekter i Rethinking waste


Bransjeløftet

Bransjeløfter favner prosjekter som styrker bransjens omdømme gjennom å adressere utfordringer knyttet til HMS, overholdelse av lovverket, god forretningsskikk, etikk, seriøsitet og ansvarlighet.

Temaer innenfor Bransjeløftet

 • Arbeidslivskriminalitet
 • Ulovlig avfallshåndtering
 • Forsøpling
 • Brann
 • HMS
 • Sykefravær, skader og ulykker
 • Etiske retningslinjer
 • Compliance/samsvar
 • NIMBY (not in my back yard)

Noen av våre pågående prosjekter i Bransjeløftet:

 • CLOCC (Clean oceans through clean community)
 • Kommunen som forsøplingsmyndighet
 • Nullvisjon for forsøpling fra avfallsanlegg


DigsIT

DigsIT favner prosjekter om bransjens muligheter og utfordringer knyttet til digitalisering og standardisering, nye samhandlingsplattformer, samt bedre bransjeierskap til egne data og presentasjonen av disse.

Temaer innenfor DigsIT

 • Samhandlingsplattformer
 • Standardisering
 • Effektivisering
 • Kompetanseutvikling
 • Faktainnhenting
 • Datafangst
 • Datasammenstilling og analyser

Noen av våre pågående prosjekter i DigsIT

 • RBM 2022
 • Nytt verktøy for miljøregnskap/LCA
 • Bransjefakta og nøkkeltall
 • Innovativ avfallslogistikk

Våre hovedmedlemmer har også anledning til å engasjere seg i vårt nettverk for digitalisering.

Medlemmene bidrar til prosjektutvikling

Våre hovedmedlemmer bidrar til vårt faglige prosjektarbeid gjennom den årlige Prosjektkontingenten. Hovedmedlemmer har også anledning til å velge å engasjere seg i enkeltprosjekter.

Vil du delta i noen av våre prosjekter? Ta kontakt!

Kontakt oss

Sara Wilsgaard

Medlemsansvarlig
Avfall Norge
Ansvar: Medlemskommunikasjon, bærekraft og ombruk.
Telefon:  95707878