Satsningsområder

Vi har hovedfokus rundt temaer som bidrar til å samle, utvikle og posisjonere bransjen. Med utgangspunkt i dette har vi tre satsingsområder: Rethinking waste, Bransjeløftet og DigsIT.


Rethinking Waste

Rethinking Waste er ett av våre tre satsingsområder.


I 2020-2021 skal Avfall Norge jobbe spesielt med tre avfallstyper: Tekstil, biologisk og plast.

Bakgrunn

Avfall Norges visjon er at fremtidens råvarer skal være resirkulerte. Derfor ønsker vi å rette ekstra fokus på disse materialtypene i vårt arbeid. Prosjektene skal bidra til bedre utnyttelse av avfallsressurser og bidrar til å redusere klimautslipp og gi økt verdiskaping

Arbeidet med bio og plast er sammenkoblet siden plastemballasje og emballerte matvarer inngår i en felles verdikjede, samt at det er forventet en felles forskrift om obligatorisk utsortering av plast og biologisk avfall med krav om utsortering fra 2023.

Noen av våre prosjekter i Rethinking waste:

Bransjeløftet

Bransjeløftet er ett av våre tre satsingsområder

Gjennom satsingsområdet skalv i ta for oss prosjekter som styrker bransjens omdømme. Dette skal blant annes gjøres gjennom å adressere bransjene utfordringer knyttet til HMS, overholdelse av lovverket, god forretningsskikk, etikk, seriøsitet og ansvarlighet.

Bakgrunn

Vi ser behov for å ta for oss ulike temaer knytte til blant annet ulovlig avfallshåndtering, forsøpling, HMS og NIMBY (not in my back yard)

Noen av våre prosjekter i bransjeløftet

  • Clocc (Clean oceans through clean community)
  • Riktig håndtering av bygg- og rive avfall
  • Kommunen som forsøplingsmyndighet.DigsIT

DigsIT er ett av våre tre satsingsområder

Avfall Norge har som ett av tre satsningsområder valgt og fokuseres på digitalisering. Dette området har fått navnet DigsIT og skal ta for seg de fleste aspekter om digitalisering som er relevant for bransjen.

Bakgrunn

Digitalisering kommer til å forandre alt fra hvordan tjenester planlegges og gjennomføres til hvilke tjenester som faktisk eksisterer. Avfallsbransjen vil bli sterkt påvirket av endringen og vil måtte ta til seg de nye verktøyene. Bransjen er avheng av å være konkurransedyktig leverandør av tjenester og i neste omgang leverandører av resirkulerte råvarer til produksjon av nye materialer og produkter.

I dag er konkurransen om materialene økende og kravene til håndtering og materialgjenvinning blir også strengere. Bransjen vil ha behov for store investeringer i ny teknologi og nye forretningsmodeller i fremtiden og de skal klare å levere til forventningen.

Noen av våre prosjekter i DigsIT:

Våre hovedmedlemmer har også anledning til å engasjere seg i vår Faggruppe digitalisering.

__________________

Medlemmene bidrar til prosjektutvikling

Våre hovedmedlemmer bidrar til vårt faglige prosjektarbeid gjennom den årlige Prosjektkontingenten. Hovedmedlemmer har også anledning til å kun velge å engasjere seg i utvalgte prosjekter.

Vil du delta i noen av våre prosjekter? Ta kontakt!

Kontakt oss

Sara Wilsgaard

Medlemsansvarlig
Avfall Norge
Ansvar: Nettsider, medlemskommunikasjon, Circular Monday
Telefon:  95707878