Lukk søk

Harmonisering av kildesortering

"Slik kan Norge kildesortere" er et flerårig prosjekt for å harmonisere avfallsordningene i Norge. Den langsiktige målsettingen med prosjektet er å sørge for en harmonisering av innsamling og behandling av husholdningsavfall i Norge slik at Norge kan oppnå 65% materialgjenvinning i tråd med EUs langsiktige målsetting.


Husholdningsavfall er gjennom Forurensingsloven tillagt kommunene som har en plikt til å sørge for innsamling og forsvarlig håndtering. Kommunene har løst dette gjennom etablering av lokalt tilpassede renovasjonsløsninger. Det har ikke vært gitt nasjonale føringer for valg av kildesorteringsløsninger og det er i dag stor variasjon i antall fraksjoner, henteordninger, sorteringsløsninger og merkeordninger. Det er etablert nasjonale produsentansvarsselskap som har etablert LOOP for å samkjøre kommunikasjon og tilby felles nettløsninger for forbrukerinformasjon. Det ble etablert felles symboler av staten (NORSAS) på 1990-tallet og disse symbolene er i dag fortsatt i bruk og forvaltes av LOOP.

Det er flere forhold som bidrar til komplikasjoner, blant annet:

  • Ulike merkinger av de ulike fraksjonene (dette gjelder både farge og logo av de ulike avfallstypene) skaper usikkerhet for forbrukerne
  • Ulik sorteringspraksis i kommunene. Hva skal sortere hvor?
  • Mangel på harmoniserte ordninger vanskeliggjør nasjonale opplysningskampanjer
  • Kostnadsdrivende å utforme egne merker, symboler, brosjyrer. Et nasjonalt piktogram, vil gjøre dette arbeidet lettere for hver enkelt kommune og avfallsselskap.


Nytt felles merkeordning for avfall


Avfall Norge, i samarbeid med LOOP, har derfor startet arbeidet med å lage et felles piktogramsystem for avfallshåndtering. Dansk affaldsforening utarbeidet i 2015 et felles piktogramsystem i Danmark, og Avfall Sverige er nå i gang med det samme. Målet er at det skal bli mest mulig likt i hele norden.


Målsetting og effekt på sikt


Den langsiktige målsettingen med prosjektet er å sørge for en harmonisering av innsamling og behandling av husholdningsavfall i Norge slik at Norge kan oppnå 65% materialgjenvinning i tråd med EUs langsiktige målsetting.

Prosessene er delt opp i tre faser:

Fase 1: Harmoniserte kommunikasjonsløsninger (piktogram og farger)

Fase 2: Forslag til nasjonale retningslinjer for (kilde)sortering av husholdningsavfall

Fase 3: Forslag til nasjonale retningslinjer for (kilde)sortering av næringsavfall


Prosjektet har fått nasjonal oppmerksomhet i mediene:

http://avfallsbransjen.no/2019/07/03/nordisk-samarbeid-om-merking-for-bedre-kildesortering/

http://www.kretslopet.no/innsamling/776-samtaler-om-felles-merking-for-bedre-kildesortering-pa-nordisk-niva

http://www.kretslopet.no/innsamling/761-slik-bor-norge-kildesortere


Lansering

Den nye merkeordningen vil bli lansert under kommunikasjonsseminaret til Avfall Norge 05. mars!


Fakta om prosjektet


Prosjektet er et spleiselag med bidrag fra returselskapene, kommuner/IKS og private avfallsselskaper.

I Norge sitter Hildegunn Iversen fra Loop og Mona Sæther fra Avfall Norge i prosjektgruppen. Med seg har de en ressursgruppe som skal gi innspill i prosessen bestående av Ingeborg Ukkelberg, Tone Olden (TRV), Bim Kase (NG), Gunhild Solberg (Sirkel) og Anja Ronesen (Renas) og Sofie Østergaard fra Norgesmøllene.

Det er også opprettet en referansegruppe for prosjektet som skal være bindeledd mot andre sentrale aktører og interessenter. Her deltar MEF, Avfall Norge, KS Bedrift, Virke, Forbrukerrådet, Norgesgruppen, Emballasjeforeningen og Grønt Punkt Norge.

Fase 1 av prosjektet, som omhandler felles merkeordning for avfall, er et spleiselag mellom kommuner, private og returselskaper. Disse virksomheten er med foreløpig:

Returselskaper

Grønt Punkt Norge
Sirkel Glass AS
Norsk Metallgjenvinning AS
Norsk Resy
AS Batteriretur
Dekkretur

Kommuner og IKS-er

Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap
Helgeland Avfallsforedling IKS
Trondheim Renholdsverk
Asker kommune
Bærum kommune
SIMAS IKS
Odda kommune
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS
Stavanger kommune
Midt-Gudbrandsdal renovasjonsselskap
ÅRIM
Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS
Renovasjonsselskapet GLØR IKS
Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF)
Lofoten Avfallsselskap IKS
Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS
BIR AS
Søre Sunnmøre Reinhaldsverk
Sirkula IKS
Innherred Renovasjon IKS
Movar IKS
Vestfold Avfall og Ressurs AS
Fosen Renovasjon IKS
Indre Hordaland Miljøverk IKS
Avfall Sør AS
Remiks AS
Agder Renovasjon
Øvre Romerike Avfallsselskap IKS
Søndre Helgeland Miljøverk IKS (SHMIL)
Karmøy Kommune
Reno-Vest IKS
ReMidt IKS (tidligere Nir, HAMOS og Envina)

Private virksomheter

Ragn-Sells
Stena Recycling

Kontakt oss

Mona Nordhammer Sæther

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Kildesortering og marint avfall og forsøpling.
Telefon:  48023019