Årsmøte og workshop Avfallsforsk

Årsmøte og workshop med Avfallsforsk på Kulturhuset i Oslo. PRESENTASJONER kan lastes ned i fanen Program.
Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Velkommen til årsmøte og workshop med Avfallsforsk på Kulturhuset i Oslo.

Tema

  • Utvalgte FoU / innovasjonsprosjekter i bransjen presenteres
  • Handelens miljøfond
  • Nytt FoU-rammeprogram under Avfallsforsk?
  • Nytt fra Forskningsrådet
  • Klimasatsprogrammet - muligheter for avfallsforskning?

Program

10.00 - 11.00 Årsmøte i Avfallsforsk (for medlemmer)

11.00 - 14.00 Workshop, inkl enkel lunsj (gratis og åpent for alle)

Fullt program legges ut på denne siden.

Årsmøtepapirer sendes på epost til medlemmer i forkant av møtet. Lunsj og workshop er åpent for alle interesserte.

Fredag 27. april

09.30–10.00

Kaffe, te og litt mingling

10.00–11.00

Saksliste og papirer sendes ut i forkant.

11.00–11.10

Velkommen!

Foredragsholder: Nancy Strand Seniorrådgiver og prosjektleder Avfallsforsk, Avfall Norge

11.10–11.25

Foredragsholder: Helge Brattebø, Professor og direktør for NTNU Bærekraft, NTNU | Kari-Anne Lyng Seniorforsker, NORSUS

Last ned foredraget

Fremtidens avfallsbransje står ovenfor en rekke muligheter og utfordringer, blant annet relatert til sirkulærøkonomi og krav som følge av klimaloven. Det er et behov for å utvikle gode modeller som kan gi beslutningstøtte i den daglige driften, når nye løsninger skal velges og implementeres og som innspill til politikkutforming.

NTNU og Østfoldforskning har gjennom flere prosjekter de siste årene utviklet modeller som ser på indikatorer som utsorteringsgrad, energieffektivisering, klimagassutslipp og økonomi. Modellene er benyttet i casestudier for ulike kommuner og avfallselskaper. Vi ser behovet for å systematisere funnene fra de ulike casestudiene for å finne fellestrekk og lærdommer, hva som er behovet og hvilke modeller fremtidens avfallsbransje har bruk for. Videre ønsker vi å videreutvikle modellene skreddersydd til aktørenes behov.

Hensikten med presentasjonen er å «flagge» intensjonene bak et slikt prosjekt, slik at vi kan få innspill fra aktørene og forankre det i bransjen.

                                                --------------

NTNU Bærekraft er et tematisk satsingsområde ved NTNU 2014 - 2023, med Helge Brattebø som leder. 

Mot utgangen av 2018 vil programmet fokusere på fire forskningstema, som kombinerer elementer fra tre tversgående dimensjoner:

  • Forskning på innovative metoder, løsninger og teknologier
  • Forskning på modellering, analyse og miljøkonsekvensanalyser
  • Forskning på forbrukeratferd og styresett for å realisere forbedringspotensiale

NTNU er i ferd med å rigge en rekke fagmiljø til å utvikle et strategisk samarbeid på fire hovedtema i regi av NTNU Bærekraft, der ett av disse temaene er sirkulær økonomi.

Forskningsområder
A - Bærekraftig bruk og bevaring av biodiversitet og økosystemtjenester
B - Overgangen til en sirkulær økonomi og bærekraftige produksjons- og forbrukssystemer
C - Klimaendringer: Utslippsreduksjon og klimatilpasning
D - Overgangen til smarte, bærekraftige byer og bygget miljø

https://www.ntnu.no/barekraft

Gjennom samarbeidet mellom bransjen / REdu og NTNU har vi lykkes godt i å utvikle avfallsundervisningen på NTNU, og å levere et antall masteroppgaver årlig inn mot avfallstematikk.
Neste step vil være å se nærmere på hvordan initiere nye forskningsprosjekt i samarbeid med bransjen (Avfall Norge, REdu og Avfallsforsk), på tematikk innenfor sirkulær-økonomi utfordringene.

Vi ønsker utvikle flere prosjektideer frem mot innsendte søknader på forskningsprosjekt inn mot Forskningsrådet med medlemsbedrifter som partnere.

Hvordan kan vi få til dette? 

Helge Brattebø deltar via video.

11.25–12.00

Utvalgte FoU / innovasjonsprosjekter i bransjen presenteres

1. FoU-prosjekter i BIR: Dyrking av mikroalger, matavfall som innsatsmiddel til dyrking av insektlarver
Toralf Igesund, Forvaltning- og utviklingssjef, BIR AS

Last ned

2. PhD-avhandling: “Reduction of environmental impacts through optmisation of biogas value chains - Drivers, barriers and policy development”
Kari-Anne Lyng, Forsker Østfoldforskning AS

Last ned

3. Master thesis: "Recycling / Reschmycling: A Look into People's Opinions, Perspectives and Attitudes Towards Recycling in Oslo, Norway"
Mariandre Navas, Masters student, Development, Environment and Cultural Change, University of Oslo

Last ned

12.00–12.30

Enkel lunsj

12.30–12.50

Foredragsholder: Eirik Oland , Handelens Miljøfond

Hva er fondets mandat og oppgaver, som kan være relevant for Avfallsforsk?

Last ned presentasjon

12.50–13.10

Foredragsholder: Tormod Briseid Seniorforsker, Nibio

Styret i Avfallsforsk har foreslått at det etableres et nytt FoU- rammeprogram under Avfallsforsk, for å styrke den sirkulære økonomien, materialgjenvinning og ombruk, og redusere avfallsmengdene. Spesielt innen avfall på avveie og plastforsøpling er det behov for flere forsknings-, utviklings- og innovasjonsprosjekter.

Last ned presentasjon

13.10–13.30

Kaffepause

13.30–13.50

Foredragsholder: Idun Lyngstad Seniorrådgiver, Forskningsrådet

13.50–14.00

Foredragsholder: Rudolf Meissner Fagansvarlig renovasjon i IVAR IKS i Rogaland, IVAR IKS

Nancy Strand

Seniorrådgiver og prosjektleder Avfallsforsk, Avfall Norge

Nancy Strand er seniorrådgiver i Avfall Norge og jobber med flere fagområder. Hun er særlig engasjert i å styrke bransjens kompetanse gjennom forskning, utvikling og innovasjon, og ikke minst rekruttere nyutdannede gjennom REdu-programmet. Hun er utdannet innen ressursforvaltning og økonomi og har jobbet med avfall, gjenvinning og miljøspørsmål i en årrekke. Hun jobber som en del av sekreteriatet i Avfallsforsk.

Helge Brattebø

Professor og direktør for NTNU Bærekraft, NTNU

Professor i industriell økologi og leder for NTNUs tematiske satsingsområde Bærekraft, med undervisning og forskning på tematikk knyttet til miljøtekniske løsninger for bærekraftige byer og infrastruktur, inklusive innen avfall og gjenvinning, vannforsyning og avløp, og de siste årene i særlig grad knyttet til bygningsmassens energibruk og klimagassutslipp, samt hvordan planlegge for å oppnå netto nullutslippsområder.

Kari-Anne Lyng

Seniorforsker, NORSUS

Kari-Anne Lyng forsker på miljøpåvirkningen til produkter og tjenester gjennom hele livsløpet, og har en spesialisering innenfor avfallssystemer. Hun er koordinator for forskningsområdene avfallsressurser, biogass, energi og transport hos NORSUS Norsk Institutt for Bærekraftsforskning. Hun har en doktorgrad fra NMBU med tema biogass.

Eirik Oland

Eirik Oland har vært sentral i Handelens Miljøfond under etableringen og fra oppstarten i 2017. Han arbeidet tidligere i Grønt Punkt Norge, og har blant bakgrunn fra kommunikasjon og som tekstforfatter.

Tormod Briseid

Seniorforsker, Nibio

Idun Lyngstad

Seniorrådgiver, Forskningsrådet

Fagansvarlig renovasjon i IVAR IKS i Rogaland, IVAR IKS

Meissner jobber i dag som fagansvarlig renovasjon i IVAR IKS i Rogaland. Der er han ansvarlig for utredninger av nye tiltak, planlegging og reorganisering innen avfall og gjenvinning.

Tidligere stillinger (i grove trekk) Han begynte sin yrkeskarriere som samfunnsforsker på Rogalandsforskning på midten av 1980-tallet der han fram til 1998 gjennomførte en rekke studier innen miljø og avfall. Videre var han ansatt som prosjektleder i regionalplanavdelingen i Rogaland fylkeskommune og jobbet der bl.a. med «Avfallsplan Rogaland» og «Aksjon Jærvassdrag». Fra 2002 til 2014 var Meissner fagsjef renovasjon i Stavanger kommune. Han har i den perioden fått tildelt flere priser, både lokalt, regionalt og nasjonalt, for sin innovative innsats. - Utdanning (inkl evt relevante spesialiseringer/kurs) Meissner er utdannet samfunnsgeograf fra Tyskland, med tilleggsutdanninger innen juss, samfunnsøkonomi, statsvitenskap og geologi. Han har deltatt på en rekke avfallsrelaterte kurs, seminarer og konferanser gjennom 30 år. Meissner er styreleder i Avfallsforum Rogaland og styremedlem i Avfallsforsk. - Erfaring/historie som kursholder? Meissner er blitt ofte brukt som foredragsholder på konferanser og seminarer. Han har undervist ingeniørstudenter i waste management på Lucian Blaga Universitetet i Sibiu, Romania. Videre har han vært arrangør og reiseleder for mange avfallsfaglige ekskursjoner til Mellom-Europa gjennom 25 år. Han har vært med på å holde Grunnkurs avfall siden 2016.