Arskonferansen 2024 banner mobile

Bioseminaret 2024

Velkommen til årets viktigste fagsamling for alle som jobber med biologiske avfallsressurser i den sirkulære bioøkonomien i Norge. Målet med Bioseminaret er å skape en spennende møteplass og bidra til samarbeid og engasjement mellom de ulike bionæringene, både i avfalls- og gjenvinningsbransjen samt landbruks- skog-, og havbruksnæringen og andre som håndterer bioavfall.

Målgruppen er alle som jobber med sirkulær bioøkonomi på ulike nivåer; ledelse, rådgivere, forskere, drift, og inkluderer også myndigheter og virksomheter som driver innen landbruk, matproduksjon og landbruksrådgiving.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere


Avfall Norges årlige fagseminar om sirkulær bioøkonomi samler alle som jobber med biologiske avfallsressurser; produsenter, konsulenter, forskere, varehandel, industri, gründere og studenter. Seminaret omhandler innsamling av bioavfall, produksjon av kompost, biogass, biogjødsel og biokull, samt nye behandlingsformer som insekter og larver. Teamene er aktuelle problemstillinger omkring utnyttelse av biologisk avfall som ressurs og råvare til nye produkter i den sirkulære bioøkonomien.

Tema for Bioseminaret 2024
Nytt gjødselregelverk gjør samarbeid mellom avfalls- og gjenvinningsbransjen og landbruksnæringen enda viktigere. Hovedtema er biogjødsel og kompost, og løsninger for å utnytte biorest som råstoff. Det nye regelverket sidestiller organisk gjødsel med annen handelsgjødsel og hudsdyrgjødsel.

- Hva innebærer nytt gjødselregelverk av utfordringer og muligheter?
- Hvordan utvikle en sirkulær bioøkonomi der næringsstoffer fra bioavfall gjenvinnes og brukes i ny matproduksjon?

På årets seminar løfter vi fram hvordan både kompost, biokull og biogass kompletterer hverandre i en sirkulær bioøkonomi. I en sikkerhetspolitisk urolig tid i Europa ønsker vi å løfte blikket og se på betydningen en sirkulær bioøkonomi spiller for trygg matforsyning. Vi har invitert Mattilsynet v/ Administrerende direktør Ingunn Midttun Godal. Godal sitter også i styret i European Food Safety Authority (EFSA).


Nye regelverk med krav til bioavfall og strengere krav til slam fra oppdrettsnæringen stiller krav til økt innsamling og behandling. Når stadig mer bioavfall med ulike egenskaper skal gjenvinnes, er det behov for alle typer løsninger for produksjon av resirkulerte råvarer som kan inngå i bærekraftige sirkulære produkter.

Kompost, biogjødsel, biokull har ulike egenskaper og kan bidra til å erstatte jomfruelige og fossile råvarer som torv og kunstgjødsel. Dette er også sirkulære løsninger som over tid kan gi bedre jordkvalitet, jord- og plantehelse samt bidra til bedre karboninnhold i jorda.

Flere steder i landet er det allerede utfordringer med for høye fosfornivåer. Mer innsamling og behandling av bioavfall fra husholdningene og havbruksnæringen kan gi utfordringer med avsetning av stadig mer fosforrik biogjødsel. Derfor trengs utvikling av nye produkter av biogjødsel og kompost som kan avsettes i områder med lave fosfornivåer, og rammebetingelser som stimulerer innovasjon og marked.

Både for ledere og driftsansatte - to befaringer med driftsfokus
Årets bioseminar er relevant for ledere og driftsansatte på biogass- og kompostanlegg, andre typer behandlingsanlegg og for matprodusenter.

Seminaret samler ledere, driftsledere og driftsansatte for diskusjon og erfaringsutveksling på tvers av avfallsbransjen og landbruket i Rogaland og landet for øvrig. Det blir to separate befaringer med driftsfokus (driftsforum), samlinger i plenum og felles middag med mingling.

Sted: Spor 5, Jernbaneveien 9, 4005 Stavanger.
Spor 5 er en av Stavangers nye kulturscener midt i smørøyet ved Breiavatnet, nær hoteller og Stavangers rike kulturtilbud.

TRASTECH Afterwork kommer til Bioseminaret!
Har du en spennende teknologi eller et spennende FoU- eller innovasjonsprosjekt du ønsker presentere på Bioseminaret 2024? Ta kontakt med Jens Måge.

Programkomité årets Bioseminar
Amalie Lundervold, Biogass Oslofjord
Zeben Putnam, Lindum AS
Jens Måge, Avfall Norge

Innovasjon Norge / Bionova støtter Bioseminaret med mobilseringsmidler og vi samarbeider med landbruket i Rogaland for å mobilere til samarbeid.

HOTELL OG PÅMELDING
Avfall Norge har reservert et antall rom til avtalepris på Hotell Atlantic midt i Stavanger sentrum. Rom bookes via denne lenken: https://www.radissonhotels.com...

Onsdag 25. september

10.00–10.10

Velkommen til årets Bioseminar

Foredragsholder: Jens Måge, Fagrådgiver, Avfall Norge | Zeben Putnam Prosjektleder FoU, Lindum AS

10.10–10.50

Foredragsholder: Inge E. Næsset Direktør for regelverk og kontroll, Mattilsynet

I denne bolken kikker vi "ut i verden" med perspektiver fra marked, investorer og myndigheter. Temaer er sirkulær bioøkonomi og trygg matforsyning.

10.50–11.10

Pause, kaffe / te

11.10–12.00

Foredragsholder: Øystein Jørem , Yara Norge

Yara og Rogaland Bondelag er bekreftet med innlegg.
Temaer er hvordan sikre trygg matforsyning i urolige tider. Hvordan skal den sirkulære bioøkonomien skje i praksis. Hvordan vil landbruket se ut om 5-10 år. Hvordan ser rammebetingelsene for den sirkulære bioøkonomien ut i Norge framover?

12.00–13.00

Lunsj og mingling på Spor 6

13.00–17.00

Befaringene gir innsikt om sirkulær bioøkonomi praksis. Begge befaringene har som mål å gi rom for praktiske spørsmål og egner seg både for rådgivere, driftsledere og driftsansatte. I år legger vi opp til to separate utflukter. Husk merk av for ønsket studietur ved påmelding.

Tur 1 Kompost:
Vi besøker Reve kompost på Klepp og får innføring i produksjon av kompost og jordprodukter. Forespurt: Turen går også innom Sandnes kommune og deres biokullanlegg på Vatne driftsstasjon.

Tur 2 Biogass:
Vi besøker IVARs biogassanlegg på Grødaland, Bio Jæren og Jæren biogass

Det deles referat fra begge studieturer på en "debrief" før middagen.

17.00–18.00

Vi møtes etter befaringene for en felles "debrief", inkludert servering av lokale forfriskninger fra bl.a Lervig håndverksbryggeri.

19.30–21.30

Eget tilvalg i påmeldingen. Medlemmer i KAV nettverket (Kommunalt Avfall Vestlandet) inviteres til å delta på middag. Mulig delta på middagen alene, eller hele /deler av Bioseminaret.

Torsdag 26. september

09.00–10.10

Foredragsholder: Amalie Lundervold Prosjektleder biogjødsel, Biogass Oslofjord

Temaer (oppdateres):

  • Nytt gjødselregelverk - utfordringer og muligheter
  • Status for biogass, biogjødsel og kompost i landbruket
  • Status utfasing av torv
  • 70 prosent utsortering av alt bioavfall til 2035 - hvordan ligger vi an?
  • Nytt regelverk for slam

Sesjonen ledes av Amalie Lundervold, Biogass Oslofjord

10.10–10.30

Pause, kaffe /te og forfriskninger

10.30–11.30

Foredragsholder: Eva Brod Forsker, NIBIO

Temaer (oppdateres):

  • Hvordan utnytte bioavfallsressursene i Norge
  • Nye forretningsområder - potensiale i næringsstoffer - oppsummering fra studieturen til Tyskland i vår (Peter Willmann, Klepp kommune er forespurt)
  • Hva er status med biogjødsel fra slam om 10 år? (Arne Haarr, Norsk Vann er forespurt)
  • "Easy Mining" - ekstrahere fosfor fra aske? (Ragn Sells er forespurt)
  • Biokull
Sesjonen ledes av Eva Brod, Nibio

11.30–12.00

Spennende tech-selskaper og FoU-/innovasjonsprosjekter i den sirkulære bioøkonomien presenterer eller blir presentert.
Sesjonen ledes av Zeben Putnam, Lindum.

12.00–13.00

Takk for i år!

Jens Måge

Fagrådgiver, Avfall Norge

Jens Måge har arbeidet i Avfall Norge siden 2014. Han er utdannet Siviløkonom fra Handelshøyskolen i København. I Avfall Norge jobber han bl.a med biologiske avfallsressurser, tekstiler, REdu-programmet og internasjonalt arbeid.

Zeben Putnam

Prosjektleder FoU, Lindum AS

Inge E. Næsset

Direktør for regelverk og kontroll, Mattilsynet

Øystein Jørem

Amalie Lundervold

Prosjektleder biogjødsel, Biogass Oslofjord

Eva Brod

Forsker, NIBIO

Eva forsker på bruken av organisk avfall som gjødsel. Eva har en doktorgrad på fosforresirkulering, og jobber nå hovedsakelig med gjødselkvaliteten til fiskeslam.