Bærekraftig Biogass er et treårig forskningsprosjekt som skal bidra til å øke biogassproduksjonen i Norge.

Prosjekteier er Greve Biogass og Prosjektleder er Østfoldforskning. Total kostnadsramme på prosjektet er 22,8 mill kroner, hvorav 8,8 mill NOK er finansiert av Norges Forskningsråd, ved EnergiX-programmet.

Formålet bak prosjektet er å øke biogassproduksjonen i Norge. Dette skal skje gjennom å skape miljø- og ressursmessig optimale verdikjeder for biogass, samt styrke markedsposisjonen for biogass og biogjødsel.

Biogassproduksjon med utnyttelse av biogass som drivstoff for kjøretøy og produksjon av biogjødsel, er en god utnyttelse av våtorganisk avfall og gjødsel. For å sikre bærekraftige verdikjeder for biogass og biogjødsel er det viktig å både øke tilgangen på substrater (ressurser), sørge for effektiv produksjon, god utnyttelse av biogassen og biogjødsla, at kvaliteten på biogjødsla er tilstrekkelig for bruk i matproduksjon og at miljø- og ressurseffektiviteten av biogass og biogjødsel er godt dokumentert og sporbar i markedet.

I prosjektet skal det arbeides for å øke tilgangen på substrat fra ulike sektorer, det skal gjennomføres analyser og systemer som sikrer kvalitet på biogjødsel gjennom sporbarhet i verdikjeden skal etableres. Det skal også utvikles og vurderes løsninger for å utnytte CO2-gassen fra biogassproduksjon som erstatning for fossil CO2. Basert på livsløpsanalyser av biogassens verdikjeder skal det også utvikles systemer for miljødeklarering av biogass, som skal benyttes av sektoren i markedsføring av biogass og biogjødsel. Til slutt skal det utvikles systemer for opprinnelsgarantier for biogass som inngår i blanding med naturgass.

Prosjekteier for Bærekraftig Biogass er Greve Biogass AS i Tønsberg, og partnere er Energigjenvinningsetaten i Oslo kommune, Lindum i Drammen, Skagerak Naturgass i Tønsberg, Oslo Vann og Avløp, AirLiquid i Frankrike, BAMA-gruppen og Avfall Norge.

Forskningsaktivitetene i prosjektet ledes av Østfoldforskning i samarbeid med NIBIO, NMBU, Tel-Tek, Høgskolen i Sørøst-Norge og Lunds Universitet. Prosjektet har en total kostnadsramme på 22,8 mill kroner, hvorav 8,8 mill NOK kommer fra Norges Forskningsråd, EnergiX-programmet.

Prosjektet har syv arbeidspakker

 • Innblanding av substrat, som skal utvikle og optimalisere prosesser for innblanding av avfall og ressurser fra grønt- og fiskerisektoren i biogassreaktorer.
 • Plast i biogjødsel, som skal utvikle nye og mer effektive og sikre metoder for å måle og analysere mengde plast og mikroplast og eventuelt andre miljøskadelige stoffer i biorest.
 • Utnyttelse av CO2-gass, som skal utvikle og teste systemer og løsninger for håndtering og utnyttelse av CO2-gass fra biogassanlegg.
 • Miljødeklarering, som skal utvikle metodikk og miljødeklarere biorest, biogass og avfallstjenester.
 • Opprinnelsesgarantier, som skal utvikle og teste/verifisere systemer og løsninger for opprinnelsesgarantier for biogass
 • Formidling og spredning av resultater, som skal sikre at prosjektet formidles.
 • Prosjektledelse og -administrasjon, som skal sikre god prosjektstyring
 • Les videre for delmål og kontaktinformasjon for de ulike pakkene.

Arbeidspakke 1: Innblanding av substrat

 • Ledes av Rune Bakke fra Høyskolen i Sørøst Norge.
 • E-post: rune.bakke@usn.no | Tlf: 35 57 52 41

Delmål

 • Utbeide oversikt over relevante substrater tilgjengelig for biogassproduksjon.
 • Gjennomføre analyser og kartlegge kunnskap om biogassutbytte og biorestkvalitet knyttet til ulike substrater og substratblandinger.
 • Tilpasse teknologi og systemløsninger for utnyttelse av substratene, herunder avklare hva som kan inngå av substrat der biorest skal utnyttes i matproduksjon/økologisk jordbruk.
 • Dokumentere miljø-, klimanytte og ressurseffekivitet for aktuelle løsninger, samt teknisk gjennomførbarhet.
 • Teste og implementere løsninger ved anleggene

Arbeidspakke 2: Plast i biogjødsel

Ledes av Nibio ved Erik Joner

E-post: erik.joner@nibio.no | Tlf: 450 00 567

Delmål

 • Utarbeide og testet nye/tilpassede analysemetoder for biorest.
 • Analysere og dokumentere eventuelle fremmedstoffer og miljøskadelige stoffer i dagens biorest og identifisere kildene for disse.
 • Utvikle system for rutinemessig måling, kontroll og sporing av fremmedstoffer/miljøskadelige stoffer i biorest.
 • Evaluere og dokumentere miljønytten av å fjerne fremmedstoffer/miljøskadelige stoffer fra bioresten.
 • Teste og implementere løsninger ved anleggene.

Arbeidspakke 3: Utnyttelse av CO2-gass

 • Ledes av Sintef Tel-Tek ved Jon Hovland
 • E-post: jon.hovland@tel-tek.no |Tlf: 95 77 41 59

Delmål

 • Kartlegge relevant analysemetodikk, analysere og dokumentere egenskaper for CO2-gass fra biogassanlegg.
 • Evaluere hvilke tekniske krav som settes ut fra ulike anvendelser av gassen.
 • Evaluere løsninger for utnyttelse av CO2-gassen ved anleggene.
 • Gjennomføre analyse av miljø- og ressurseffektivitet knyttet til ulike løsninger.
 • Gjennomføre teknisk gjennomførbarhetsstudie og økonomisk analyse av løsningene.
 • Vurdere og implementere løsninger ved anleggene.

Arbeidspakke 4: Miljødeklarering

 • Ledes av Østfoldforskning v/ Kari-Anne Lyng
 • E-post: kari-anne@ostfoldforskning.no | Tlf: 90615137

Delmål:

 • Utvikle metodegrunnlag og PCR (Product Category Rules) for biogassvirksomhet i henhold til EPD-systemet og ISO 14025.
 • Utarbeide miljødeklarasjoner for avfallstjenester, biogass og biorest fra DMF og Romerike Biogassanlegg.
 • Gjennomføre fullstendige livsløpsanalyser som grunnlag for miljødokumentasjon av hele virksomheten til Greve Biogass og Romerike Biogassanlegg.
 • Utvikle WEB-basert verktøy for miljødeklarering av biogass for norsk biogassvirksomhet.

Arbeidspakke 5: Opprinnelsesgarantier

 • Ledes av Østfoldforskning v/ Hanne Lerche Raadal
 • E-post: hlr@ostfoldforskning.no | Tlf: 480 66 654

Delmål:

 • Utvikle, teste og implementere metodikk, systemer og løsninger for verifiserte opprinnelsesdeklarasjoner av biogass der dette distribueres blandet med naturgass.
 • Verifisere opprinnelsesgarantier tilgjengelig i det norske markedet for biogass fra Greve Biogass og Romerike Biogassanlegg.

Arbeidspakke 6: Formidling og spredning av resultater

 • ledes av Østfoldforskning v/ Aina Elstad Stensgård
 • E-post: aina@ostfoldforskning.no | Tlf: 41494045

Delmål:

 • Etablere egen hjemmeside for prosjektet og opplegg for oppdatering.
 • Gjennomføre 2-3 faglige nasjonale workshops med basis i prosjektet.
 • Integrere kunnskapen fra prosjektet i Opplevelsessenteret ved Den Magiske Fabrikken.
 • Presentere erfaringer og resultater fra prosjektet i faglige fora nasjonalt og internasjonalt.
 • Publisere minst 2 vitenskapelige publikasjoner med basis i prosjektet.
 • Integrere kunnskap fra prosjektet i undervisning ved NMBU og HSN

Arbeidspakke 7: Prosjektledelse og -administrasjon

 • Ledes av Østfoldforskning v/ Ole Jørgen Hanssen
 • E-post: ojh@ostfoldforskning.no | Tlf: 90727977