Lukk søk

Plukkanalyse 2016: Analyse av restavfall, matavfall og plastemballasje fra henteordning

​Hovedmålet med analysen har vært å kartlegge sammensetningen av restavfall og potensialet for ytterligere utsortering til materialgjenvinning, energigjenvinning eller biologisk behandling.
Av: Cecilie Lind | Publisert: 14. juni 2016 | Avfallstype: Restavfall | Oppdragstaker: Hjellnes Consult | Årstall: 2016
1

Eventuelle endring i sammensetningen av restavfall ved å sammenligne resultatene med plukkanalysene utført i 2007, 2008 og 2012.

Renheten av kildesortert matavfall og plastemballasje.

Sammensetningen av avfall fra ulike områder.

Innhold av EE-avfall og farlig avfall i restavfallet og kildesortert matavfall og plastemballasje, for å se hvor mye av dette avfallet som er på avveie. Avfallet er hentet fra forhåndsdefinerte områder, hvorav fire av områdene også ble
benyttet i plukkanalysen i 2012, mens tre av områdene er nye. Innsamlingen av avfallet ble utført av mannskap fra Norsk Gjenvinning (Ullensaker beholdere, Manesjen, Eidsvoll og Ullensaker nedgravde løsninger), Bentzen Transport AS (Nannestad) og ØRAS (Hurdal og Såveien). Det ble benyttet komprimatorbil på avfallet som ble hentet i 5 av områdene. For avfallet som ØRAS samlet inn selv, ble det ikke benyttet komprimatorbil.

Plukkanalysen er hovedsakelig gjennomført i samsvar med «Veileder – plukkanalyse, fra Avfall Norge, Rapport 10/2015». Restavfallet er generelt sortert på detaljeringsnivå 1. 

Matavfall og plastemballasje er i hovedsak sortert for å avdekke feilsorteringer og mengden farlig avfall og EE-avfall. Restavfallet ble sortert i 10 avfallstyper, mens matavfall og plastemballasje ble sortert i henholdsvis 5 og 6 avfallstyper.

Restavfall, som blir lagt i vanlige handleposer, og matavfall, som blir lagt i grønne poser, kastes i samme avfallsbeholder. Resultatene viser som for tidligere at for hele ØRAS-området utgjør omtrent 2/3 av dette avfallet restavfall og 1/3 matavfall. Det er fortsatt mye å hente ut av avfallet som kastes som restavfall, og for hele
ØRAS-området tilsier et vektet gjennomsnitt at omtrent 67 vektprosent kunne gått til materialgjenvinning. Avfallet som kastes som restavfall består blant annet av matavfall (ca. 35 vektprosent), papiravfall (ca. 10 vektprosent) og plastemballasje (ca. 10 vektprosent).

Av kildesortert matavfall er renhetsgraden høy, omtrent 97 vektprosent er matavfall, og det rapporteres om veldig lite farlig avfall og EE-avfall. Det ble sortert plastemballasje fra kun to områder, og en renhetsgrad på omtrent 77 vektprosent er beregnet ut fra et vektet gjennomsnitt for de tom områdene.