Arskonferansen 2024 banner mobile

Rettsakter og prosesser

For å kunne følge med på utviklingen av lovverk i EU er det viktig å kjenne til de ulike rettsaktene og prosessen rundt utarbeidelsen av disse. På denne siden kan man finne kortfattet informasjon om dette og linker til videre lesning.

Prosessen hos Kommisjonen

EU-kommisjonen har enerett til å foreslå nytt regelverk og er ansvarlig for å planlegge, forberede og foreslå ny EU-lovgivning [1]. Dette kalles “right of initiative”. I tillegg til å foreslå lover på eget initiativ kan de også svare på invitasjoner til å gjøre dette fra:

- Det europeiske råd
- Rådet for den Europeiske Union (Rådet)
- Parlamentet
- Innbyggere gjennom en suksessfull “European Citizens’ Initiative

I sitt årlige arbeidsprogram forplikter Kommisjonen seg til å levere på et gitt antall prioriteringer i løpet av kalenderåret.

Call for evidence

Når Kommisjonen tar initiativ til et nytt regelverk så starter de med en såkalt "Call for evidence". Der etterspør de informasjon og ønsker innspill til utviklingen av nytt regelverk.

Kommisjonen bruker “Call for evidence” for å definere rammen rundt:

- en politisk sensitiv og/eller viktig ny lov eller policy
- en evaluering av en eksisterende lov eller policy
- gjennomgang og vurdering av en gruppe relaterte lovverk/policy for å se at de samsvarer (fitness check)

Et “Call for evidence” beskriver et problem som må håndteres og mål som skal nås. Det forklarer hvorfor EU trenger å handle, skisserer policy muligheter og beskriver hovedtrekkene rundt konsultasjonsstrategien, inkludert om offentlig konsultasjon med et spørreskjema er nødvendig.

"Call for evidence" kombinerer to steg som tidligere etterfulgte hverandre: et veikart/tidlig konsekvensanalyse (inception impact assessment) og et spørreskjema (questionnaire) (der dette er relevant)

Konsekvensanalyse

Når konsekvensene av en EU-lovgivning/policy er forventet å være store, gjennomfører Kommisjonen en konsekvensanalyse (impact assessment) før de utarbeider forslaget. Målet med analysen er å se mer i detalj på problemstillingene som blir adressert, om EU skal handle og potensielle økonomiske, sosiale og miljømessige effekter ved de ulike løsningene som er skissert. I utformingen av denne får de hjelp fra ekspertgrupper, organisasjoner, myndigheter og industri. Resultatet av konsekvensanalysen hjelper Kommisjonen til å velge veien videre.

Les mer om konsekvensanalyser her.

Kvalitetssjekk

Kvaliteten på arbeidet sjekkes av det uavhengige Regulatory Scrutiny Board (RSB). De sjekker kvaliteten på Kommisjonens arbeid med utkast til konsekvensanalyser, fitness checks og store evalueringer. Der det er nødvendig vil de komme med forslag om hvordan rapportene kan bli bedre. De kan også bestemme at en rapport skal bli revidert, og hvis nødvendig, bli sendt til dem på nytt. Som en regel er det meningen til RSB som er endelig.

Forslag

Etter at nødvendige steg er gjennomført legger Kommisjonen frem forslag til en ny eller endret lov/policy. Dette blir lagt på høring.

Medvirkning

Enhver som er interessert eller som kan bli påvirket av en eksisterende eller foreslått lov eller policy kan dele sine synspunkter, sende inn kommentarer eller posisjonspapirer eller svare på offentlige konsultasjoner. Dette inkluderer: nasjonale, lokale og regionale myndigheter, selskaper, organisasjoner og individuelle innbyggere. Det er flere ulike muligheter for å bidra gjennom hele prosessen. Du kan dele dine synspunkter og ideer på alle 24 EU språk i Have Your Say portalen.

Kontakt oss

Marie Hesselberg

Rådgiver
Avfall Norge
Ansvar: EU-prosesser
Telefon:  97906784