Standardisering

Avfall Norge er involvert i flere standardiseringsprosjekt hos Standard Norge:


SN/K 605 – Sirkulærøkonomi i bygg- og eiendomssektoren

SN/K 605 tar for seg sirkulærøkonomi spesielt rettet mot bygg- og eiendomssektoren. Prosjektet fokuserer på å fremme norsk kompetanse og interesser i utviklingen av europeiske standarder innen dette området. Komiteen jobber tett med internasjonale komiteer, peker ut stemmestrategier for Standard Norge, og sikrer at forslag stemmer overens med norske lover og regelverk.

SN/K 611 – Avfall og gjenvinning

SN/K 611 jobber med en helhetlig tilnærming til standardutvikling innen avfall og gjenvinning. Komiteen støtter norske deltakere i internasjonale arbeidsgrupper, vurderer og foreslår revisjoner eller nye standardiseringsprodukter basert på nasjonale behov, og samarbeider med andre relevante nasjonale standardiseringskomiteer. Komiteen jobber også med revisjon av eksisterende standarder og utvikling av nye, spesielt med tanke på brannsikkerhet i avfallsindustrien.

SN/K 147 – Bærekraftig emballasje

SN/K 147 fokuserer på bærekraftig emballasje, med et spesielt blikk på plastemballasje. De tar på seg rollen med å fremme norske interesser og kompetanse i internasjonale og europeiske standardiseringsmiljøer. Komiteen jobber også med å gjøre standardene kjent og brukt gjennom kurs og seminarer.

Kontakt oss

Elin Hansen

Seniorrådgiver, fagsjef
Avfall Norge
Telefon:  48234334

Håkon Bratland

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Innsamling, sortering og materialgjenvinning
Telefon:  97578502