Arskonferansen 2024 banner mobile

Eksterne nettverk og initiativer

Avfall Norge deltar i en rekke eksterne forum og møtekanaler som er relevant for vår bransje. Et utdrag av disse er beskrevet på denne siden.

Kontaktmøter med myndigheter

Avfall Norges administrasjon deltar i jevnlige møter i følgende fora:

  • Miljødirektoratet: Kontaktforum for avfall
  • Miljødirektoratet: Samordningsrådet mot marin forsøpling
  • SSB: Rådgivende utvalg for energi og utslipp til luft (se lenkens vedlegg C)
  • SSB: Rådgivende utvalg for avfallsstatistikk
  • SSB: KOSTRA VAR arbeidsgruppe

Andre nettverk og initiativer

I tillegg er vi representert i følgende prosjektinitiativer:

Standardiseringskomitéer i regi av Standard Norge

Standard Norges nasjonale standardiseringskomitéer utvikler nasjonale standarder, og/eller følger arbeidet i europeiske og internasjonale standardiseringskomitéer.

Avfall Norges administrasjon deltar her:

SN/K 605 – Sirkulærøkonomi i bygg- og eiendomssektoren

SN/K 605 tar for seg sirkulærøkonomi spesielt rettet mot bygg- og eiendomssektoren. Prosjektet fokuserer på å fremme norsk kompetanse og interesser i utviklingen av europeiske standarder innen dette området. Komiteen jobber tett med internasjonale komiteer, peker ut stemmestrategier for Standard Norge, og sikrer at forslag stemmer overens med norske lover og regelverk.

SN/K 611 – Avfall og gjenvinning

SN/K 611 jobber med en helhetlig tilnærming til standardutvikling innen avfall og gjenvinning. Komiteen støtter norske deltakere i internasjonale arbeidsgrupper, vurderer og foreslår revisjoner eller nye standardiseringsprodukter basert på nasjonale behov, og samarbeider med andre relevante nasjonale standardiseringskomiteer. Komiteen jobber også med revisjon av eksisterende standarder og utvikling av nye, spesielt med tanke på brannsikkerhet i avfallsindustrien.

SN/K 624 - Digitalt Produkt Pass (DPP)

Digitale produktpass er en del av EUs grønne giv. Alle leverandører, produsenter og importører blir nødt til å oppgi informasjon om alle produkter som omsettes på det europeiske markedet. Det vil si at alle produkter skal komme med en digital «tagg» som forteller blant annet om opprinnelse, produksjon, av hvem, av hva og når. I tillegg skal det også gis opplysninger om hvordan produktet kan resirkuleres. Passet skal følge produktet hele livet.

SN/K 147 – Bærekraftig emballasje

SN/K 147 fokuserer på bærekraftig emballasje, med et spesielt blikk på plastemballasje. De tar på seg rollen med å fremme norske interesser og kompetanse i internasjonale og europeiske standardiseringsmiljøer. Komiteen jobber også med å gjøre standardene kjent og brukt gjennom kurs og seminarer.

Andre komitéer hvor andre aktører i vår bransje er representert:

Komitéer som kan være relevante, men hvor vår bransje foreløpig ikke er representert:

Kontakt oss

Elin Hansen

Seniorrådgiver, fagsjef
Avfall Norge
Telefon:  48234334

Håkon Bratland

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Innsamling, sortering og materialgjenvinning
Telefon:  97578502