Om bransjen

Vår bransje gjør avfall om til nye råvarer

Total avfallsmengde

0
millioner tonn (2020)

Total materialgjenvinningsgrad

0
prosent (2020)

Antall ansatte i bransjen

0
(2020)

Total omsetning

0
millioner kr (2020)

Bruttoinvesteringer

0
millioner kr (2020)

Norge og Europa er i en omstilling til mer bærekraftige samfunnsmodeller. EUs grønne giv og nye nasjonale målsettinger krever mer gjenvinning og reduserte klimautslipp. Gjenvinningsbransjen spiller en sentral rolle her. Vi jobber daglig med å redusere mengden avfall og klimagassutslipp. Omstillingen vil utløse innovasjon og verdiskaping, og potensialet er på ingen måte tatt ut ennå.

Hva er avfall?

I Forurensningsloven er avfall definert som: “... løsøregjenstander eller stoffer som noen har kassert, har til hensikt å kassere eller er forpliktet til å kassere.”

Samtidig er avfall et vidt begrep som er delt inn i underkategorier og avfallstyper. Overordnet er avfall delt i to hovedkategorier basert på hvem som har produsert avfallet - husholdningsavfall og næringsavfall.

Videre er avfallet delt inn i en rekke avfallstyper innenfor de to hovedkategoriene. Ulike avfallstyper blir behandlet på ulik måte avhengig av avfallets karakter; for eksempel matavfall, som blir til biogass.

Husholdningsavfall

Husholdningsavfall er i Forurensningsloven definert som avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar og lignende. Det er kommunene som er ansvarlig for innsamling av husholdningsavfall. Les mer under “Kommunen/IKS”.

Næringsavfall

Næringsavfall er i Forurensningsloven definert som avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner. Dette inkluderer også skoler og barnehager.

Innsamling av næringsavfall er konkurranseutsatt. Det er den som produserer næringsavfall som skal sørge for at avfallet blir brakt til lovlig avfallsanlegg eller sendes til gjenvinning. Ulike virksomheter kan ha ulike løsninger, og sorteringen på skolen kan være annerledes enn den man har hjemme.

Både det offentlige og private selskaper kan delta i konkurransen om å samle inn næringsavfall.

Avfallspyramiden 2

Avfallspyramiden

Avfallspyramiden er et begrep i norsk avfallspolitikk og EUs rammedirektiv for avfall. Pyramiden beskriver prioriteringer i avfallspolitikken. Avfall skal behandles så nær toppen av pyramiden som mulig.

Under finnes informasjon om de to hovedkategoriene, avfallstyper, avfallshåndtering, hovedstrømmer og nøkkeltall og anlegg i Norge.

Avfallshåndtering

Avfallshåndtering er måten avfall blir behandlet på etter at det har blitt kassert. I henhold til avfallspyramiden er det aller viktigste en kan gjøre å forhindre at avfall oppstår. Når avfallet først har oppstått er det en hovedmålsetning i bransjen å jobbe så høyt oppe i pyramiden som mulig. Under kommer en beskrivelse av de ulike måtene avfall kan bli behandlet på.

Nøkkeltall

Hvert år blir avfallsmengder og behandlingsmetoder rapportert inn til Statistisk sentralbyrå. Under presenteres tallene for avfallsmengder delt opp i avfallstyper og behandlingsmetoder for sist tilgjengelige år.

Avfallsmengder 2020

Avfallstype Avfallsmengde (1000 tonn)
I alt, uten lett forurensede masser 11 596
Våtorganisk avfall 489
Park- og hageavfall 192
Treavfall 818
Slam 292
Papp, papir, kartong 606
Glass 117
Metall 571
EE-avfall 146
Betong og tegl 1 467
Slagg, støv, bunnaske, flygeaske 639
Plast 255
Gummi 43
Tekstiler 3
Kasserte kjøretøy 212
Farlig avfall 1 748
Blandet avfall 2 418
Andre materialer 1 579
Lett forurensede masser 2 692

Avfallmengder 2020

Behandlingsmetode Avfallsmengde (1000 tonn)
Avfallsbehandling i alt 11 596
Levert til materialgjenvinning 4 294
Biogassproduksjon 220
Levert til kompostering 229
Brukt som fyll- og/eller dekkmasse 91
Levert til forbrenning 3 129
Levert til deponering 2 363
Annen behandling 1 203
Levert til ukjent behandling 68

Anlegg

Gjenvinningsbransjen drifter flere typer behandlingsanlegg rundt omkring i hele landet. Disse er vist i kartet under. Dersom du skulle oppdage feil eller mangler i kartet er det fint om dette blir rapportert til jens@avfallnorge.no

Aktører i bransjen

Gjenvinningsbransjen består av flere ulike aktører med ulikt ansvar og oppgaver hva gjelder avfallshåndtering. Under finnes informasjon om hovedtall i bransjen og en beskrivelse av de ulike aktørene bransjen består av.

Avfallstyper

For å sikre at ressursene i avfall utnyttes best mulig, samtidig som miljøbelastningen reduseres, er ulike typer avfall omfattet av ulike krav som skal bidra til avfallsforebygging, innsamling, materialgjenvinning og annen form for behandling. For å få høyest mulig grad av materialgjenvinning er det viktig at avfallstypene skilles fra hverandre før de sendes til behandling.

Eksempler på avfallstyper er: Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall), farlig avfall, matavfall, trevirke, metall, emballasjeavfall av ulike typer, restavfall m.m.

Lenkesamling


Sortere.no - informasjon om sortering av husholdningsavfall og håndtering av næringsavfall

Miljøstatus - Miljødirektoratets side om avfall

SSB - Statistisk Sentralbyrå sin side med avfallstatistikk

Kontakt oss

Stine Thorp

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:  92867972