Arskonferansen 2024 banner mobile

Om bransjen

Vår bransje gjør avfall om til nye råvarer

Total avfallsmengde

0
millioner tonn (2022)

Total materialgjenvinningsgrad

0
prosent (2021)

Antall ansatte i bransjen

0
(2022)

NACE 38

Total omsetning

0
milliarder kr (2022)

NACE 38

Norge skal omstilles og bli en mer sirkulær økonomi. EUs grønne giv og nye nasjonale målsettinger krever mer gjenvinning og reduserte klimautslipp. Gjenvinningsbransjen spiller en sentral rolle her. Vi jobber daglig med å redusere mengden avfall og klimagassutslipp. Omstillingen vil utløse innovasjon og verdiskaping, og potensialet er på ingen måte tatt ut ennå.

Hva er avfall?

I Forurensningsloven er avfall definert som: “... løsøregjenstander eller stoffer som noen har kassert, har til hensikt å kassere eller er forpliktet til å kassere.”

Samtidig er avfall et vidt begrep som er delt inn i underkategorier og avfallstyper. Overordnet er avfall delt i to hovedkategorier basert på hvem som har produsert avfallet - husholdningsavfall og næringsavfall.

Videre er avfallet delt inn i en rekke avfallstyper innenfor de to hovedkategoriene. Ulike avfallstyper blir behandlet på ulik måte avhengig av avfallets karakter; for eksempel matavfall, som blir til biogass.

Husholdningsavfall

Husholdningsavfall er i Forurensningsloven definert som avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar og lignende. Det er kommunene som er ansvarlig for innsamling av husholdningsavfall. Les mer under “Kommunen/IKS/AS”.

Næringsavfall

Næringsavfall er i Forurensningsloven definert som avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner. Dette inkluderer også skoler og barnehager.

Innsamling av næringsavfall er konkurranseutsatt. Det er den som produserer næringsavfall som skal sørge for at avfallet blir brakt til lovlig avfallsanlegg eller sendes til gjenvinning. Ulike virksomheter kan ha ulike løsninger, og sorteringen på skolen kan være annerledes enn den man har hjemme.

Både det offentlige og private selskaper kan delta i konkurransen om å samle inn næringsavfall.

Begreper og definisjoner


Ombruk
Produkter eller materialer brukes på nytt til samme formål som før, uten at de må bearbeides noe særlig. Dette kan for eksempel være klær eller bygningselementer som stålbjelker, murstein eller vinduer som brukes om igjen av andre.

Gjenbruk
Blir ofte brukt litt upresist om ombruk, materialgjenvinning og energiutnyttelse.

Forberedelse til ombruk
Innebærer at kasserte produkter og materialer blir sjekket for skader og reparert dersom de ikke er i orden. På den måten kan de brukes på nytt, for eksempel en trepall som repareres før den brukes videre.

Gjenvinning
En samlebetegnelse for materialgjenvinning og energiutnyttelse.

Materialgjenvinning
Avfall som omdannes til nye produkter, for eksempel ved at et plastmateriale smeltes om til plastpellets som kan brukes til å lage nye plastprodukter. Dette blir ofte kalt for resirkulering.

Resirkulering
Et generelt begrep som beskriver en prosess der ressurser, råvarer og produkter er i omløp og brukes om igjen i et kretsløp.

Avfallsforbrenning med energigjenvinning
Prosesser der energien fra avfall som brennes utnyttes i fjernvarmeanlegg som varmer opp bygg eller til å generere elektrisitet.

Ressurseffektivitet

En betegnelse som brukes for å beskrive hvordan vi utnytter ressursene vi har tilgjengelig på en effektiv måte slik at minst mulig går til spille, for eksempel når vi gjør om matavfal til biogass og ulike typer biogjødsel.

Verdikjede
Betegnelsen på ulike stadier som materialer/produkter gjennomgår i løpet av sin levetid, fra uttak av råvarer og produksjon via bruksfasen til avfallshåndtering.

Kretsløp/"sirkulær"
Verdikjeder der produktene/materialene på ulike måter brukes lengst mulig og om igjen i et kretsløp.

Kilde: Miljødirektoratet

Avfallspyramiden 2

Avfallspyramiden

Avfallspyramiden er et begrep i norsk avfallspolitikk og EUs rammedirektiv for avfall. Pyramiden beskriver prioriteringer i avfallspolitikken. Avfall skal behandles så nær toppen av pyramiden som mulig.

Under finnes informasjon om de to hovedkategoriene, avfallstyper, avfallshåndtering, hovedstrømmer og nøkkeltall og anlegg i Norge.

Avfallshåndtering

Avfallshåndtering er måten avfall blir behandlet på etter at det har blitt kassert. I henhold til avfallspyramiden er det aller viktigste en kan gjøre å forhindre at avfall oppstår. Når avfallet først har oppstått er det en hovedmålsetning i bransjen å jobbe så høyt oppe i pyramiden som mulig. Under kommer en beskrivelse av de ulike måtene avfall kan bli behandlet på.

Nøkkeltall

Hvert år blir avfallsmengder og behandlingsmetoder rapportert inn til Statistisk sentralbyrå. Under presenteres tallene for avfallsmengder delt opp i avfallstyper og behandlingsmetoder for sist tilgjengelige år.

Avfallsmengder 2022

Avfallstype Avfallsmengde (1000 tonn) Endringer i prosent

I alt, uten lett forurensede masser

12 072

4%

Våtorganisk avfall

576

24%

Park- og hageavfall

183

-14%

Treavfall

805

2%

Slam

492

97%

Papp, papir, kartong

638

-2%

Glass

155

3%

Metall

660

13%

EE-avfall

146

1%

Betong og tegl

1 221

-1%

Slagg, støv, bunnaske, flygeaske

594

-8%

Plast

276

11%

Gummi

47

-6%

Tekstiler

3

-25%

Kasserte kjøretøy

201

-20%

Farlig avfall

1 876

3%

Blandet avfall

2 672

6%

Andre materialer

1 529

-1%

Lett forurensede masser

2 320

-25%

Avfallmengder 2022

Behandlingsmetode Avfallsmengde (1000 tonn) Endringer i prosent

Avfallsbehandling i alt

12 072

4%

Levert til materialgjenvinning

4 397

14%

Biogassproduksjon

403

19%

Levert til kompostering

220

-23%

Brukt som fyll- og/eller dekkmasse

162

-71%

Levert til forbrenning

3 661

20%

Levert til deponering

2 168

-8%

Annen behandling

897

-17%

Levert til ukjent behandling

163

318%

Anlegg

Gjenvinningsbransjen drifter flere typer behandlingsanlegg rundt omkring i hele landet. Disse er vist i kartet under. Dersom du skulle oppdage feil eller mangler i kartet, eller ønsker legge til anlegg som ikke står oppført, er det fint om du sender en epost til post@avfallnorge.no.

Aktører i bransjen

Gjenvinningsbransjen består av flere ulike aktører med ulikt ansvar og oppgaver hva gjelder avfallshåndtering. Under finnes informasjon om hovedtall i bransjen og en beskrivelse av de ulike aktørene bransjen består av.

Avfallstyper

For å sikre at ressursene i avfall utnyttes best mulig, samtidig som miljøbelastningen reduseres, er ulike typer avfall omfattet av ulike krav som skal bidra til avfallsforebygging, innsamling, materialgjenvinning og annen form for behandling. For å få høyest mulig grad av materialgjenvinning er det viktig at avfallstypene skilles fra hverandre før de sendes til behandling.

Eksempler på avfallstyper er: Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall), farlig avfall, matavfall, trevirke, metall, emballasjeavfall av ulike typer, restavfall m.m.

Resirkulerte råvarer

Resirkulerte råvarer er råvarer som er produsert av et avfallsråstoff som har gjennomgått materialgjenvinning. Disse råvarene kan inngå i produksjon av nye varer sammen med eller i stedet for jomfruelige råvarer fra utvinnet råstoff.

Avfalls- og gjenvinningsbransjen tar i mot og behandler veldig mange ulike typer avfallstyper, det er mange ulike behandlingsformer og dermed også mange ulike råvarer som produseres. Under er to eksempler på produkter fra resirkulerte råvarer fra organisk avfall, som produseres på anlegg i Norge; kompostbasert jord og biogass.

Lenkesamling


Sortere.no - informasjon om sortering av husholdningsavfall og håndtering av næringsavfall

Miljøstatus - Miljødirektoratets side om avfall

SSB - Statistisk Sentralbyrå sin side med avfallstatistikk

Circular Economy Monitoring Framework - statistikk fra EU

Kontakt oss

Stine Thorp

Kommunikasjonsansvarlig
Ansvar: Posisjonering, podcast, ekstern og intern kommunikasjon
Telefon:  92867972