Om bransjen

Vi gjør avfall om til nye råvarer.

Avfall er ressurser

Avfall har gjennom de siste årene i stadig økende grad blitt en råvare for nye produkter. I fremveksten av den nye sirkulærøkonomien er avfalls- og gjenvinningsbransjen en sentral katalysator for økt ressurseffektivitet, og en mer bærekraftig økonomi også i et klimaperspektiv.

Endringene i retning av sirkulær økonomi har økt vår bransjes samfunnsbidrag. Det har allerede skapt nye muligheter for verdiskaping, og potensialet er på ingen måte tatt ut enda. I en sirkulær økonomi er avfall råstoff for ny produksjon. Dette reduserer bruken av jomfruelige ressurser, gir mer effektiv ressursutnyttelse, økt gjenbruk, materialgjenvinning og energigjenvinning av det som gjenstår som avfall.


Avfalls- og gjenvinningsbransjens mål

Avfalls- og gjenvinningsbransjen har primært vært en aktør som henter og håndterer avfall. De senere årene har bransjen befunnet seg i en omstilling som også har gjort de til produsenter, distrubutører og selgere av resirkulerte råvarer, råstoff, drivstoff og brensel. Ressurspyramiden (ofte omtalt som avfallspyramiden eller avfallshierarkiet), er en illustrasjon på prioriteringene i norsk og europeisk avfalls- og gjenvinningspolitikk. Det primære målet er å redusere avfallsmengden, dernest å bruke produktene om igjen, før man forsøker å gjenvinne materialene i avfallet som oppstår. Av det som ikke lar seg materialgjenvinne brukes det som er egnet som brensel til energiproduksjon, og det som til sist er igjen, deponeres i godkjente deponier.

Kart over bransjen