Arskonferansen 2024 banner mobile

Plast

EUs sirkulære handlingsplan har som mål å lage et rammeverk for produkter som reduserer ressursbruk, minimerer avfall og gjør Europas forbruk mer bærekraftig. Syv produktgrupper/verdikjeder prioriteres ift. å innføre nytt og strengere regelverk. Plast er én av dem.

Alt i 2018 ble Europeisk strategi for plast i en sirkulær økonomi lagt frem (se vedlegg), og flere initiativer var alt igangsatt da Handlingsplan for sirkulær økonomi kom i 2020. Blant annet ble direktivet om reduksjon av miljøkonsekvensene av visse plastprodukter (ofte kalt SUP direktivet) vedtatt i 2019. Samtidig er forbruket av plast forventet doblet de neste 20 årene, så Kommisjonen mente derfor at ytterligere tiltak ville være nødvendige for å få mer bærekraftige produkter og håndtere plastforsøpling på et globalt nivå.

For å øke muligheten for å materialgjenvinne og sørge for en mer bærekraftig bruk av plast, har Kommisjonen foreslått krav om mengder resirkulert materiale i nye produkter og satt inn tiltak for avfallsreduksjon i forskjellige regelverk, som emballasjeforordningen, byggevareforordningen og forordning om sirkulærkrav for kjøretøydesign og om håndtering av kasserte kjøretøy. I tillegg har Kommisjonen kommet med forslag til en forordning om tiltak for reduksjon av mikroplast i miljøet.

Les mer om plast på våre statistikksider.