Batterier og kjøretøy

Bærekraftige batterier og kjøretøy understøtter fremtidens mobilitet. Innen 2030 vil det være minst 30 millioner elektriske kjøretøy på veiene i Europa. Og selv om elektriske kjøretøy minsker utslippene av klimagasser så har de en bakside - batteriene.


Med bakgrunn i dette har Kommisjonen lagt frem og vedtatt en ny batteriforordning. Regelverket er ambisiøst og omfatter hele verdikjeden fra produksjon til ombruk, materialgjenvinning og håndtering av kasserte batterier.

Hva gjelder kjøretøy har Kommisjonen lagt frem et forslag til en ny forordning om sirkulærkrav for kjøretøydesign og om håndtering av kasserte kjøretøy. Regelverket skal sikre at design, reparasjon og kassering av biler blir bedre tilpasset andre regelverk under EU's grønne giv. Biler skal designes for å kunne repareres, demonteres, ombrukes og materialgjenvinnes. Det er også foreslått å sette krav til materialgjenvunnet plast i nye biler. Også biloppsamlere vil bli pålagt å demontere biler slik at deler blir frigjort til ombruk.

Les mer om batterier og kjøretøy på våre statistikksider.