Arskonferansen 2024 banner mobile

Relevante bærekraftsmål

Samarbeid for å nå målene

FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål, og er en veileder for hvordan bedrifter kan bidra til en bærekraftig og rettferdig verden, og samtidig tjene på dette selv. Men hvilke av målene er mest relevante for gjenvinningsbransjen?

Avfall Norge har trukket frem de bærekraftsmålene som våre medlemmer anser som mest relevante for egen drift. Det er spesielt bærekraftsmål 9, 11, 12, 13, og 17 som de fleste medlemmene mener er de mest relevante målene for sin virksomhet. I tillegg er bærekraftsmål 14 og 15 aktuelle for flere i bransjen.

Her presenterer vi de aktuelle bærekraftsmålene og delmålene som vi anser som aktuelle for bransjen og hvilke delmål bransjen kan jobbe opp mot for å bidra til måloppnåelse.

Bærekraftsmål for bransjen:

Foto: iStock

9: Industri, innovasjon og infrastruktur:

Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon.

Relevante delmål:

9.4: Innen 2030 oppgradere infrastruktur og omstille næringslivet til å bli mer bærekraftig, med mer effektiv bruk av ressurser og mer utstrakt bruk av rene og miljøvennlige teknologiformer og industriprosesser, der alle land gjør en innsats etter egen evne og kapasitet.

11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn:

Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige.

Relevante delmål:

11.6: Innen 2030 redusere byenes og lokalsamfunnenes negative påvirkning på miljøet (målt per innbygger), med særlig vekt på luftkvalitet og avfallshåndtering i offentlig eller privat regi.

12: Ansvarlig produksjon og forbruk

Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre.

Relevante delmål:

12. 3: Innen 2030 halvere matsvinn per innbygger på verdensbasis, både i detaljhandelen og blant forbrukere, og redusere svinn i produksjons- og forsyningskjeden, inkludert svinn etter innhøsting.

12.4: Innen 2020 oppnå en mer miljøvennlig forvaltning av kjemikalier og alle former for avfall gjennom hele livssyklusen, i samsvar med internasjonalt vedtatte rammeverk, og betydelig redusere utslipp av kjemikalier og avfall til luft, vann og jord for mest mulig å begrense skadevirkningene for folkehelsen og for miljøet.

12.5: Innen 2030 redusere avfallsmengden betydelig gjennom forebygging, reduksjon, materialgjenvinning og ombruk.

12.7: Fremme bærekraftige ordninger for offentlige anskaffelser, i samsvar med de enkelte landenes politikk og prioriteringer

12.6: Stimulere selskaper, særlig store og flernasjonale selskaper, til å ta i bruk bærekraftige metoder og integrere informasjon om egen bærekraft i sine rapporteringsrutiner

13: Stoppe klimaendringene:

Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem (Basert på en erkjennelse av at FNs rammekonvensjon om klimaendring er det viktigste internasjonale og mellomstatlige forumet for forhandlinger om globale tiltak mot klimaendringer.)

Relevante delmål:

13.1: Styrke evnen til å stå imot og tilpasse seg klimarelaterte farer og naturkatastrofer i alle land.

13.2: Innarbeide tiltak mot klimaendringer i politikk, strategier og planlegging på nasjonalt nivå.

14: Livet under vann:

Bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.

Relevante delmål:

14.1: Innen 2025 forhindre og i betydelig grad redusere alle former for havforurensning, særlig fra landbasert virksomhet, inkludert marin forsøpling og utslipp av næringssalter.

15 Livet på land:

Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold.

Relevante delmål:

15.1: Innen 2020 bevare og gjenopprette bærekraftig bruk av ferskvannsbaserte økosystemer og tjenester som benytter seg av disse økosystemene, på land og i innlandsområder, særlig skoger, våtmarker, fjell og tørre områder, i samsvar med forpliktelser i internasjonale avtaler.

15.5: Iverksette umiddelbare og omfattende tiltak for å redusere ødeleggelsen av habitater, stanse tap av biologisk mangfold og innen 2020 verne truede arter og forhindre at de dør ut.

15.8: Innen 2020 innføre tiltak for å unngå innføring og spredning av fremmede arter for å redusere fremmede arters påvirkning på land- og vannbaserte økosystemer i betydelig grad, og dessuten kontrollere eller utrydde prioriterte fremmede arter.

17 Samarbeid for å nå målene:

Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling.

Relevante delmål:

17.7: Teknologi: Fremme utvikling, overføring, spredning og formidling av miljøvennlig teknologi til utviklingsland på fordelaktige vilkår, blant annet på ikke-markedsmessige vilkår eller på vilkår som på andre måter er gunstigere enn det andre land får, etter gjensidige avtaler.

7.14: Systemiske spørsmål - Politisk og institusjonell samstemthet: Oppnå en mer samstemt og helhetlig politikk for bærekraftig utvikling.

17.17: Systemiske spørsmål - Partnerskap mellom flere interessenter: Stimulere til og fremme velfungerende partnerskap i det offentlige, mellom det offentlige og det private og i det sivile samfunn som bygger på partnerskapenes erfaringer og ressursstrategier.

Hvilke mål er relevant for din virksomhet?

Dere trenger ikke ta utgangspunkt i alle bærekraftsmålene, men fokusere på målene som er direkte relevante for deres kjernevirksomhet. Ta gjerne utgangspunkt i delmålene som er mer konkrete.


Bærekraft som en del av selskapets strategi

Suksesskriterier for å lykkes med å bidra til å oppnå bærekraftsmålene er å se på bærekraft som en integrert del av selskapets strategi og drift, ha langsiktig perspektiv, og samarbeide med relevante interessenter og delta aktivt i partnerskap med selskaper og myndigheter, ifølge NHOs veileder for Næringslivets bidrag til FNs bærekraftsmål.


Vil du lære mer om bærekraftsmålene og Åpenhentsloven?

Se opptak av fra vår frokostkaffe om bærekraftsmålene og Åpenhetsloven.