Arskonferansen 2024 banner mobile

Tekstiler

EUs sirkulære handlingsplan har som mål å lage et rammeverk for produkter som reduserer ressursbruk, minimerer avfall og gjør Europas forbruk mer bærekraftig. Syv produktgrupper/verdikjeder prioriteres ift. å innføre nytt og strengere regelverk. Tekstiler er én av dem.

Etter mat, bolig og transport er tekstiler den produktkategorien som krever mest råmaterialer og vann. For å redusere innvirkningen tekstiler har på miljøet ønsker EU å redusere tekstilavfall, kutte ut "fast fashion" og øke muligheten for ombruk og materialgjenvinning av tekstiler.

Nye reguleringer for tekstil fra 1. januar 2025

I henhold til EUs sirkulære handlingsplan og rammedirektiv for avfall, innfører Norge krav til utsortering og innsamling av tekstilavfall fra 1. januar 2025. Kommuner og virksomheter må da sørge for å etablere løsninger for utsortering og innsamling av tekstiler.
I tillegg må nevnte aktørene sørge for at innsamlede tekstiler forberedes til ombruk eller materialgjenvinnes, sørge for dokumentasjon på årlig mengde innsamlet tekstilavfall samt hvordan dette behandles.


Verdikjeden for tekstiler er kompleks. I mars 2022 publiserte EU en tekstilstrategi (se vedlegg). Den går ut på å gjøre tekstiler mer holdbare, og lettere å reparere, ombruke og gjenvinne. EU ønsker å sette en stopper for fast fashion, og stimulere til bærekraftig innovasjon i tekstilbransjen. Det er også et mål om å innføre nye økodesignkrav og digitale produktpass.

I rammedirektivet om avfall er det satt krav til separat innsamling av tekstiler fra 2025. Kommisjonen har videre lagt frem et forslag til målrettet redigering av rammedirektivet om avfall som har tekstiler og matavfall i fokus. Overordnet ønsker Kommisjonen at produsenter er ansvarlige for hele livsløpet til tekstilene de setter på markedet. Dette inkluderer bærekraftig behandling av tekstilavfall. Initiativet skal fremskynde utviklingen av separat innsamling, sortering, ombruk og materialgjenvinning av tekstiler i EU. Tekstiler er også mest sannsynlig en av produktgruppene som blir prioritert i økodesignforordningen.

Les mer om tekstiler på våre statistikksider.

Nytt tekstilkrav fra 2025 - Avfall Norges anbefaling


Hvordan bør bransjen løse kravet til innsamling og behandling fra 1. januar 2025?

Avfall Norge anbefaler følgende for våre medlemmer og bransjen for øvrig (kortversjon):

  • Avfall Norge anbefaler at ødelagte og hele (ombrukbare) tekstiler bør kildesorteres separat, altså innleveres/hentes i ulike poser.
  • Vi anbefaler at nasjonal merkeordning for kildesortering får et eget rødt sorteringsmerke for ødelagte tekstiler, og at dette og det eksisterende grønne tekstilmerket for ombrukbare tekstiler settes på posene for å skille mellom ombrukbare og ødelagte tekstiler.
  • Klistremerker (røde og grønne tekstilmerker) og tilhørende informasjon bør tilgjengeliggjøres senest 1. desember 2024. Disse bør sendes i posten til alle husstander og deles ut der man interagerer med kunder, dvs. butikker, gjenvinningsstasjoner og der det deles ut poser for innsamling av matavfall. Man kan lage egne poser med tekstilsymboler, men det er ikke nødvendig. Man bør oppfordre til å bruke vanlige avfallsposer for å unngå unødig forbruk av plast.
  • Begge poser - ødelagte (rødt sorteringsmerke) og ombrukbare (grønt sorteringsmerke) må kunne leveres både hos private innsamlere med veldedig formål samt i kommunens innsamlingsløsning. Kommunene bør stille krav om dette i sine anbud og avtaler med private.
  • Kommuner og virksomheter/næring kan velge innsamlingsløsning, dvs. hente-, bringeordning eller en kombinasjon.
  • Det må være mest mulig ensartet kommunikasjon over hele landet. Kommunikasjonen må være ærlig med hensyn til utfordringene tekstilavfallet innebærer i hele livsløpet.

Se Avfall Norges meningsnotat i sin helhet samt en FAQ vedlagt under.

Kontakt oss

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Bioavfall, tekstiler, biologisk behandling
Telefon:  92292262